Avviser kritikk om manglende konsultasjon

Miljøverndepartementet mener at de har hatt reelle konsultasjoner med Sametinget om nye forskrifter til Tanavassdraget.

Laksefiskere i Tanaelven

I flere år har Norge og Finland forsøkt å bli enige om ny avtale som regulerer fisket i Tanavassdraget

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Alle konsultasjoner med sametinget , enten det gjelder denne saken eller andre saker er reelle konsultasjoner, der vi ønsker å komme til enighet med Sametinget og deres synspunkter vil selvfølgelig alltid bli tatt seriøst, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde (H).

Han er dermed uenig med sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), som hevder at departementet allerede ensidig hadde besluttet å gå inn for avtalen om nye laksefiskeforskrifter i sin nåværende form.

Avtalen skal etter planen legge til rette for forsvarlig fiske for å gjenoppbygge laksebestandene, og den skal også sørge for bedre kontroll med turistfisket i det populære vassdraget, slik at dette ikke er til hinder for lokalbefolkningens tradisjonelle fiske.

Starter ikke på nytt

Statssekretær i Miljøverndepartementet; Lars Andreas Lunde

– Dessverre var det ikke mulig å komme fram til enighet, vi sto langt fra hverandre i denne saken, sier Lars Andreas Lunde (H).

Foto: BJORN H STUEDAL / www.stuedal.no

Sametinget mener at det finsk-norske avtaleutkastet ikke er akseptabel for lokale laksefiskere, som har bodd ved vassdraget hele sitt liv. De oppfatter forslaget slik at tilreisende finske hytteeiere blir tatt mer hensyn til, enn interessen til lokalbefolkningen.

Regjeringen anser det som uaktuelt å starte med nye forhandlinger med Finland.

– Det er riktig at Sametinget og departementet har ulik oppfatning av avtalen vi har med Finland, Sametinget ønsket at vi etter flere år med krevende forhandlinger skulle legge avtalen til side og starte på nytt, dette var et punkt der vi var uenige, forklarer Lunde.

– God avtale

På tross av sterke protester fra Sametinget og lokale laksefiskere mener Lunde de nye forskriftene er til å leve med.

– Vi mener det er en god og nødvendig avtale for å sikre en bærekraftig forvaltning av Tanavassdraget, som er verdens viktigste lakseelv, sier han.

Departementet vil legge avtalen fram for regjeringen, slik at den kan bli ratifisert

– Bra at Sametinget viser motstand

Per Holm Varsi

Laksefisker i Sirma i Tanadalen. Per-Holm Varsi støtter Sametinget i kritikken mot Miljøverndepartementet.

Foto: Erlend Leithe / NRK

Sametingsrådet anbefaler overfor Sametingets plenum at avtalen forkastes.

Dette liker tidligere landbruksdirektør i Finnmark og laksefisker Per Holm Varsi.

– Jeg er glad for at Sametinget sier ifra om at forslaget til nye forskrifter er uakseptabelt for lokalbefolkningen på begge sider av grensen, noe er riv ruskende galt når statene vil gi hytteeiere fra Sør-Finland større rettigheter enn lokalbefolkningen i Tanadalen, sier Holm-Varsi.