Sier nei til lakseavtale mellom Norge og Finland

– Avtalen om nye forskrifter for Tanavassdraget har ikke nødvendig grad av oppslutning og legitimitet lokalt, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener myndigheter kun har gjennomført skinnkonsultasjoner om saka med Sametinget.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Avtaleforslaget som er forhandlet frem mellom Norge og Finland om fisket i Tanaelva, har vært behandlet i sametingsrådet. Nå anbefaler rådet Sametingets plenum å forkaste forslaget.

Rådet mener at rettighetshavere ikke har fått nok medinnflytelse i forhandlingene.

– Alle er enige om at fisket må reduseres midlertidig for å styrke grunnlaget for å kunne fiske mer i fremtiden. Men dette må da skje på en rimelig måte for å sikre tradisjonelt fiske, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Videre er det etter sametingsrådets mening viktig at lokalbefolkningen som bor nært ressursen, skal prioriteres i den grad det lar seg gjøre ved reduksjon i fisket, sier Muotka.

– Skinnkonsultasjoner

Sametinget har gjennomført konsultasjoner med departementet om denne saken, men rådsmedlem Muotka sitter med inntrykket at departementet allerede ensidig hadde besluttet å gå for avtalen i sin nåværende form.

– Etter mitt syn var dette skinnkonsultasjoner, sier Muotka.

– Sametinget la i konsultasjonen frem konstruktive forslag om hvordan man kunne sikre lokal oppslutning og nødvendig legitimitet omkring avtalen. Dessverre ville ikke statssekretær Lunde vurdere Sametingets forslag overhodet. Dette viser at oppfordringen til dialog omkring gode og omforente løsninger som ligger i konsultasjonsavtalen blir mangelfullt fulgt opp av politisk ledelse i departementet, sier Muotka.

Møte med finske og norske rettighetshavere

– Når vi nå legger frem forslag til Sametingets plenum om å avvise avtaleforslag, så er vurderingen vår at et sterkt vedtak fra plenum vil kunne stå sterkt i forhold til Stortingets vurderinger av dette avtaleforslaget, sier Muotka.

Ifølge henne vil sametingsrådet også gjennomføre møter med det finske Sametinget, samt rettighetshavere på norsk og finsk side, om saka.