Her er vegpengene

Se hvilke vegprosjekt som blir prioritert.

Kvivsvegen

Kvivsvegen

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Her kan du se hvilke prosjekter som får penger over statsbudsjettet.

Vil du sammenligne med hvordan det var i fjor kan du lese her .

Kvivsvegen

Kvivsvegen er blitt startet på.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Kvivsvegen:

275 millioner kroner er for 2010 satt av til prosjektet E39 Kvivsvegen. Prosjektet vil gi ferjefri stamvei mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Vegen skal åpnes for trafikk i 2012.

Renndal - Staurset

Renndal-Staurset

Fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Trøndelag:

124 millioner kroner er satt av til prosjektet E39 Renndalen i Møre og Romsdal – Staurset i Sør-Trøndelag. Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende vei over en strekning på om lag 14 kilometer på fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Gjemnes:

Arbeidet med det bompengefinansierte prosjektet E 39 Knutset – Høgset skal føres videre i 2010. Anleggsarbeidet starter i oktober i år. Det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide bompengeopplegget til også å omfatte strekningen Astad – Knutset. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om dette så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

Ras på Oppdølsstranda 05.06.09

Det har gått flere ras på Oppdølsstranda, og det er satt av penger til rassikring.

Foto: Eindride Ulstein Gravem

Riksveg 70:

Når det gjelder rassikring er det satt av i alt 58 millioner kroner til riksvei 70 Oppdal – Kristiansund. Av dette skal 40 millioner kroner gå til riksvei 70 Oppdølstranda.

Se alle sakene om Oppdølsstranda her

Tingvoll:

100 millioner kroner er ført opp til prosjektet riksvei 70 Brunneset – Øygarden. Prosjektet omfatter bygging av en tunnel og utbedring av eksisterende vei på en om lag 4,6 kilometer lang strekning i Tingvoll kommune. Bygging av gang- og sykkelvei ved Øygarden inngår også i prosjektet. Det er ventet at strekningen skal stå ferdig høsten 2011.

Freifjordtunnelen

Freifjordtunnelen

Foto: Eirik haukenes / NRK

Freifjordtunnelen:

Det er satt av 113 millioner til oppgradering av tunnelen som ligger på riksvei 70.

E136 Dombås-Ålesund med tilknytninger:

Her er det foreslått en statlig investeringsramme på 99,2 millionar kroner. Midlene skal i hovedsak brukes til flere mindre utbedringer. Det er ellers lagt opp til at deler av beløpet skal brukes til å fullfinansiere den gjennomførte utskiftingen av vann- og frostsikringen i tunnelene mellom Ålesund og Ellingsøy og mellom Ellingsøy og Valderøy på riksvei 658.