– Kristiansund satser på utsettelse til neste stortingsperiode

Helse Midt-Norges advokat ser ikke bort fra at Kristiansund kommune ønsker å få utsatt sykehussaken til det foreligger et nytt stortingsflertall.

Erik Bratterud
Foto: Terje Reite / NRK

STEINKJER (NRK): Under rettssaken mellom Kristiansund kommune og Helse Midt-Norge løftet helseforetakets advokat, Erik Bratterud, muligheten for at Kristiansund kommunes mål er å få utsatt sykehussaken til det eventuelt foreligger et nytt flertall på Stortinget.

– Det er i alle fall en mulighet. Og er det slik, er dette et politisk spill, sier advokaten.

– Vil ha sykehuset til Storbakken

Kristiansund kommunes advokat, Kjetil Wedervang Mathisen tar avstand fra Bratteruds påstand om politisk spill.

– Det eneste vi ønsker er å få lagt sykehuset dit det skal ligge, nemlig på Storbakken i Kristiansund, sier han.

De to partene hadde i rettssalen vidt forskjellige tilnærminger til sykehussaken. Mens Kristiansund kommunes advokat la stor vekt på forvaltningsloven og kravene til forsvarlig saksbehandling, la Helse Midt-Norge vekt på at det var en politisk sak som nå var brakt inn for rettsvesenet.

– Myndighetene skal ha frihet til å utvise politisk skjønn når man fastsetter sykehusstrukturen, sa Helse Midt-Norges advokat.

I sin prosedyre hevdet Helse Midt-Norges advokat at et vedtak om hvor et sykehus skal ligge skal underlegges demokratisk kontroll og ikke rettslig kontroll. Han viste til faren for en forskyvning i maktforholdet mellom den demokratiske kontrollen og domstolene.

– En god dag i retten

Kristiansund kommune på sin side hevdet at det hadde vært en god dag i retten og at de har fått belyst punktene om uforsvarlig saksbehandling, at det er tatt utenforliggende hensyn, at vedtaket er preget av vilkårlighet, at vedtaket har mangelfull begrunnelse og inhabilitet.

– Dette har vært en god dag for oss. Vi har fått belyst våre sju punkt, sier Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard.

Kjell Neergaard

Kristiansund kommunes advokat, Kjell Neergaard under rettssaken i Inntrøndelag tingrett.

Foto: Terje Reite / NRK

Uenighet om inhabilitet og signaler

Et sentralt punkt i saken har vært om helseminister Bent Høie har vært inhabil og om Høie sendte signaler om at sykehuset burde legges til Hjelset.

– Det er ikke anledning til å ta utenforliggende hensyn i en sak som sykehussaken. Man kan kun ta hensyn til medisinskfaglige og samfunnsmessige hensyn, sa Kristiansund kommunes advokat i sykehussaken, sa Kristiansund kommunes advokat Kjetil Wedervang Mathiesen.

Kjetil Wedervang Mathiesen

Kjetil Wedervang Mathiesen er Kristiansund kommunes advokat i denne saken.

Foto: Terje Reite / NRK

Han mener at Høies utenforliggende hensyn handler om valgløfter om nytt sykehus i 2011. Han stilte spørsmål ved om situasjonen var så mye annerledes ved valget i 2013 og at Høie allerede hadde flagget sine synspunkter.

Helse Midt-Norges advokat avviste både inhabilitet og eventuelle signaler.

– Helt frem til foretaksmøtet var Bent Høie lojal til det han sa ved valget i 2013 om at han ville avvente de faglige vurderingene før han kunne konkludere- Dermed faller pilaren i Kristiansunds sak, sa advokat Erik Bratterud.

Uenighet om lovanvendelse

Også han ser at partene har hatt en svært ulik tilnærming til hvordan saken skal vurderes rettslig.

– Det er veldig stor uenighet om hvorvidt forvaltningsloven kan brukes i denne saken. Så nå er det opp til dommeren. Vi er veldig spent på dommen som kommer om tre til fire uker, sier Neergaard.

Prinsipiell dom

Kristiansundsordføreren har store forventninger til dommen. Vinner Kristiansund kommune frem, kan man stå overfor en dom som skaper presedens.

– Dette er en prinsipiell dom. Den vil være retningsgivende i tilsvarende saker om vi vinner, sier Neergaard.

Dommen i saken skal foreligge innen 15. juli