Hopp til innhold

Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk»

Vedtaket om å rive Y-blokka blir ikkje gjort om. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin dom er at løyve ikkje er i strid med internasjonale konvensjonar. Kjendisparet Iselin Steiro og Anders Danielsen Lie reagerer sterkt.

Regjeringskvartalet

OMSTRIDT: Mange og sterke krefter jobbar for at ikkje Y-blokka skal rivast. Men Kommunal- og moderninseringsdepartementet ynskjer at det skal skje i 2020.

Foto: Teigens Fotoatelier / Norsk Teknisk Museum

Oslo kommune innvilga 5. juli 2019 rammetillating for riving av Y-blokka. Fylkesmannen i Oslo og Viken beheldt løyve 11. november.

Departementet meiner konvensjonane ikkje inneber plikt til å verne Y-blokka. Klagene, som har kome frå Oslo Arkitektforeining og Norske arkitekters landsforbund, er dermed ikkje teke til følgje og vedtaket om å rive Y-blokka blir ståande.

Y-blokka er blant Europas «mest trua kulturminne». Det offentleggjorde kulturvernorganisasjonen Europa Nostra og Den europeiske investeringsbanken (EIB) tidlegare i desember.

– Ironisk å rive Y-blokka som overlevde terroren

Nobel

ENGASJERT: Anders Danielsen Lie engasjerer seg sterkt for å bevare Y-blokka. Han spelte terroristen i Greengrass-film om 22. juli.

Foto: Eirik Evjen / Monster Scripted

Skodespelar Anders Danielsen Lie er ein av mange som har engasjert i saka om Y-blokka. Han spelte rolla som 22. juli-terroristen i filmen til Paul Greengrass.

– Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK.

Om han kjem til å aksjonere for å kjempe vidare for Y-blokka har han førebels ikkje teke stilling til.

Iselin Steiro: – Eg er ekstra sint

Iselin Steiro, Diplomstudent ved Arkitekthøyskolen, og ein av Norges mest kjende fotomodellar internasjonalt, reagerer kraftig.

– Eg er ekstra sint fordi eg er arkitektstudent. Eg og ei venninne fra AHO arrangerte ein trilleaksjon for småbarnsforeldre som protest for å redde Y-blokka. Det er veldig mange grunnar til å ikkje rive dette bygget.

Ho utdjupar:

Iselin Steiro

ENGASJERT: Arkitektstudent og modell Iselin Steiro meiner det er veldig mange grunner til å at Y-blokka ikkje skal rivast, som arkitekuren, kunsten og miljøaspektet.

Foto: Nasjonalgalleriet / NRK

– For det første er eg einig med Anders Danielsen Lie i at det er ironisk at blokka som overlevde terroren blir reve. For det andre handlar det om arkitekturen i seg sjølve. Regjeringskvartalet er eit verk, utan Y-blokka blir ikkje Høyblokka den same fordi Y-blokka er ein del av ein komposisjon. Y-blokka rammar inn plassen foran høyblokka!

Ho seier også at bygget er karakteristisk for ein tidsperiode i arkitekturen, og med Picasso-kunst som blei laga spesielt for dette bygget.

– Og så har du miljøaspektet. Det er dumt å rive det som kan gjenbrukast. Eg syns det er eit godt kompromiss å rive den eine delen av Y-blokka, og då fjerner ein argumentet om at bygget ikkje er sikkert nok. Eg kjem til å engasjere meg videre!

– Siste ord er ikkje sagt

Ola Harald Fjeldheim

HELD FRAM KAMPEN: Fortidsminneforeininga og Ola Fjeldheim går nå til Sivilombodsmannen får å prøve å hindre riving av Y-blokka.

Foto: Pressefoto

Riksantikvar Hanna Geiran er skuffa.

– Dette var som forventa. Men vi er, i likskap med mange andre, skuffa over beslutninga. Det er inga tvil om kva vi meiner om Y-blokka. Den er blant dei viktigaste kulturminnene her i landet og har også internasjonal betydning. Bygget har også eit stort potensial for gjenbruk, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Fortidsminneforeininga er heller ikkje overraska over avgjersla til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen seier foreininga har nokre fleire trinn dei skal gå før den endelege rivinga er klar. No tek dei saka til sivilombodsmannen og har forventningar om å få støtte der.

– Vi meiner det er vesentlege feil i plangrunnlaget frå 2014. Den gong gjorde ein ikkje tilstrekkeleg for å undersøke korleis eit nytt regjeringskvartal vil sjå ut med ei bevart Y-blokk. Når det ikkje er gjort, så er ikkje plan- og bygningsloven oppfylt, seier Fjeldheim.

Riving på nyåret

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør Statsbygg

STATSBYGG: Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg seier rivinga vil skje på nyåret.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Statsbygg

Det er Statsbygg som skal gjennomføre rivinga og Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg seier det vil skje på nyåret.

– Når kjem de til å starte rivinga?

– Nå har vi akkurat fått informasjon om at rivinga av Y-blokka ikkje blir gjort om. Vi har dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og vil i samråd med dei avgjere vidare framdrift, seier Njaa Aschim

– Med nyåret meiner du då i januar?

– Det skal vi avklare med departementet sjølvsagt, seier Aschim.

Y-blokka

Picasso og Nesjars «Måken» inne i resepsjonen er eit av verka som regjeringa har lova å ta vare på når Y-blokka blir riven.

Foto: Gaute Zakariassen

Kulturstrøm