Vil ha jervynglinger i tamreinsområde

Rovviltnemda vedtok å ta ut Forollhogna Nasjonalpark som yngleområde for jerv. Reineiere frykter større trykk på tamreinsbeite.

Jerv i Dyreparken

Jerv i reinbeiteområde. Reineiere har ikke særlig sans for at det skal være rovdyr i nærheten av reinflokkene.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

– Vedtaket per dags dato sier at det ikke skal være ynglinger i Forollhogna, jeg vil presisere at det er villrein der. Det vil si at jervynglinga må flyttes og da blir den flyttet til tamreinsområde, sier Ida Marie Bransfjell, som representerer Sametinget i rovviltnemda region 6.

Hun mener dette vedtaket er gjort feil på to måter, det ene er selve prosessen og det andre er at det blir større trykk for tamrein. Hun er ikke fornøyd med nemdskollega Arne Braut.

Ida Marie Bransfjell

Ida Marie Bransfjell, representant fra Sametinget i rovviltnemda region 6

Foto: Sametinget

– Denne saken var oppe senest i mars dette året hvor flertallet i styret var enige om vedtaket. Når man da velger å ta det opp på nytt igjen, med så lite folk tilstede så reagerer man på at prosessen er veldig uheldig, mener Bransfjell.

Videre mener hun at problemet da blir for tamreinsnæringen, det blir flere rovdyr og det blir en domino-effekt i det hele. Reindrifta og for øvrig de andre beitenæringene får økt press, og i tillegg er reindriftsnæringen året rundt og det er kalvings land, så det er mange faktorer som spiller inn.

Plass til begge deler

Leder i rovviltnemda region 6, Arne Braut mener at det er nok plass til at det kan være område for ynglinger, samt beitenæringer.

– Vi har ikke sagt at vi skal flytte jervyngling, vi har sagt at vi skal prioritere Forollhogna som beiteområde, sier han.

Ifølge Braut blir det sagt at en utredningsrapport konkludere med at Forollhogna er et av de beste beiteområdene i regionen.

– Samtidig sies det også at området er stort nok til å ivareta krav om at vi skal ha tre ynglinger i Sør-Trøndelag. Det er det som vi har satt en beslutning på.

– Ikke god nok byrdefordeling

Bransfjell kommer selv fra reindriftsfamilie i Røros-regionen, og hun er alt annet enn fornøyd med vedtaket. Hun synes ikke at det er en lik byrde fordeling som man hele tiden viser til.

– Hvis byrdefordelingen skal ligge til grunn så må ynglingene spres utover området, og vi har bare region 6 inkludert Forollhogna. Optimale er da kanskje å legge yngling til slik som vedtakene før har vært, at det skal være yngling i Forollhogna.

arne braut

Arne Braut, leder i rovviltnemda region 6

Foto: Privat

Lederen for region 6 mener dette vedtaket kan gagne både beitenæring og reindriftsnæringen i området.

– Erfaringsmessig vet vi at det er mye jerv, kanskje mer jerv enn vi tror i regionen. Når Forollhogna tas ut som område så gis det mulighet til å ta ut jerv i regionen. Vi velger å gi oss selv muligheten til å ta ut ynglinger når de dukker opp, mener Arne Braut.

Ida Marie Bransfjell mener på sin side at siste ord ikke er sagt i saken, og det er unødvendig å lage irritasjon.

– Vi står ikke på sidelinjen og ser på, enten vente på klage eller så tar vi saken på nytt.

Utdrag fra rovviltnemndas vedtak

  • Yngleområdet for jerv i Sør Trøndelag justeres med følgende endringer: Forollhogna tas ut av yngleområdet for jerv. Yngleområdet for jerv i Sør Trøndelag blir da: Holtålen (nord og øst for riksvei 30), hele Tydal kommune og Røros kommune øst for riksvei 30, samt deler av Selbu (øst for fylkesvei 963 og nord for Nea).
  • Vedtaket iverksettes den 10. september 2016.