Hopp til innhold

Vil at Tromsø blir samisk

– Det er på tide at Tromsø kommune blir med i samisk språkforvaltningsområde, sier Raimo Valle.

Statssekretær Raimo Valle.
Foto: Anne Randi Oskal

Valle er Aps 3. kandidat i valgkrets 3 - Gáisi.

Han viser til at det i denne kommunen er registrert over 900 personer i sametingets valgmanntall.

Urfolksby

– Tromsø har selv definert seg som en urfolksby, og i så måte er det naturlig at det samiske språket blir enda mer synlig i kommunen, sier Valle.

Torsdag hadde han og de andre kandidatene på Arbeiderpartiets sametingsliste i Gáisi valgkrets møte med kommunens ledelse hvor dette temaet ble diskutert.

– Jeg er glad over at den politiske ledelsen i Tromsø stiller seg positivt til å søke om å komme innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil gi det samiske språket en ny status, samtidig som dette muliggjør bruk av samisk i den daglige kontakten med det offentlige, sier Valle.

– Godt forbilde

Dersom Tromsø innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det være den første store bykommunen som tar dette skrittet.

Randi A. Skum

Randi A. Skum.

Foto: NSR

– Tromsø ville i så fall være et godt forbilde for andre byer, slik som Alta og Oslo, sier Randi A. Skum , 2. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets.

NSR stiller imidlertid spørsmål om det på det nåværende tidspunkt er et riktig virkemiddel for å løfte det samiske språket i området.

Vil ha Samisk hus

– Selv om det er viktig at de samiske innbyggerne skal kunne kommunisere på samisk med kommunen, er det vel så viktig å få videreutviklet samiskundervisning på skolene, sier Randi Skum,

Hun mener også at det er viktig å få etablert Samisk hus i Tromsø som vil være en viktig språkarena for byens samer, samtidig som Gáisi språksenter i Ullsfjord må styrkes, sier Skum.

Forundret

– Jeg symes det er forunderlig at NSR, som ellers er ivrig med å støtte samiske rettigheter, ikke er klar til å gi Tromsøs befolkning mulighet til å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Raimo Valle.

Han mener at det ikke er noen motsetning mellom det å være med i forvaltningsområdet og det å videreutvikle samiskundervisningen på skolene.

– Heller tvert i mot, å være med i forvaltningsområdet for samisk språk gir bedre grunnlag for å styrke samisk språk både i skolen og ellers, sier Valle.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB