Hopp til innhold

Inga Evelyn Gaup – 2. kandidat for Šiella i Nordre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Valgkrets/válgabiire: Nordre. Davveguovlu.
Parti/bellodat: Šiella
Navn/namma: Inga Evelyn Gaup
Alder/ahki: Ubesvart
Sivilstand/siviiladilli: Lever alene. Orun akto.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Liker å lese, liker å reise litt, på små eller lengre turer.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Har skjedd mange gledelige ting, vanskelig å velge.

Hva gjør du når du skal koble av?

Hviler meg, leser, ser på tv, kjører bil.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Har ingen forbilde.

Jobb og studier

Er utdannet sykepleier. Jobber som sykehjemsleder i dag. Har jobbet som pleier i noen år. Og jobbet som leder i mange år nå. Har også bakgrunn fra reindrift og har vært aktiv i driften tidligere.

Morsmål/språk

Samisk er morsmålet, så jeg behersker både samisk og norsk.

Politisk bakgrunn

Har aldri tidligere vært politisk aktiv. Av den grunn har jeg aldri representert noen partier og har heller ikke vært sametingsrepresentant.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Jeg er opptatt av mennesker, og dermed alt hva angår menneskerettigheter, likeverd for alle. Har jobbet innen eldreomsorg i mange år, og er jo da ekstra opptatt av eldreomsorg. Er også opptatt av god velferd . Eller det samiske begrepet: Birgejupmi, er opptatt av folks “birgejupmi”, det at alle skal klare seg godt. Jeg er også opptatt av reindriftssaker samt det å bevare naturen.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Om man oppnår en reell forhandlingsposisjon med de styrende myndigheter kan man få til endel tenker jeg. Bevaring av naturen fra mineral- og gruvedrift er viktig. Vi har ikke mer land å gi. Fattigdom / heittot birgejupmi i samiske områder er også en viktig sak.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Det er ikke mer land å gi. Man har ikke mer land å gi til mineral og gruvedrift.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Sørge for at reindrifta får beholde all nåværende reindriftsland. Det er ikke mer land å gi. En annen sak jeg anser som viktig er å søke etter løsninger som gir bedre velferd / birgejupmi for alle samer. Hadde også vært nødvendig med gransking for å finne årsaker til forskjellsbehandling som er blitt utøvd og som fremdeles utøves innen reindrift. Når man finner årsaker vil man også kunne finne løsninger. Slik at ingen skal bli forskjellsbehandlet, slik at loven igjen blir lik for alle.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Oppmuntre til arktisk landbruk med stimuleringstilskudd, driftstilskudd samt annet.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

De sjøsamiske fjorder ligger øde og forlatt. Stimulere til ny drift, ny satsning med ulike virkemidler.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Fortsette med uforminsket styrke slik det har blitt gjort tidligere.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Jordbruk, fjordfiske og turisme samt bevare og styrke reindrifta.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Når man hører om stor barnefattigdom i samiske områder så tenker man selvsagt på at det er det mest akutte. Det trengs tiltak for å øke velferden / birgejupmi.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Liikon lohkat, liikon mátkkoštit, unnit dahje guhkit mátkkiid.

Mii lea dat stuorámus man leat vásihan eallimis?

Leat olu stuora vásáhusat, váttis válljet.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Vuoiŋŋastan, vuoján biillain, logan girjji dahje geahčan TV.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Ii leat ovdagovva mus.

Bargu ja oahppu

Maid don barggat dál ja makkár barggut leat dus ovdal leamašan? Makkár oahppu lea dus?

Lean oahppan buohccidivššár. Barggan dál buhcciidruovttu jođiheaddjin. Lean bargan divššárin moadde jagi, ja jođiheaddjin máŋga jagi dál. Mus lea maid duogáš boazodoalus ja lean ovdal leamaš aktiiva doalus.

Eatnigiella/ giella

Sámegiella ja hálddašan dárogiela maiddái.

Politihkalaš duogáš

Guđiid bellodagaid leat don ovddastan? Leat go leamašan sámediggeáirras?

In leat ovdal leamaš politihkalaš aktiiva.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Mun beroštan olbmuin, ja nu de visot mii guoská olbmovuoigatvuođaide, dásseárvu buohkaide. Lean bargan boarrásiidfuolahusas máŋga jagi dál, ja de dieđusge erenoamážit beroštan boarrásiidovdamorrašis. Beroštan maid buresbirgejumis. Dahje dan sámi doahpagis: Birgejupmi. Beroštan olbmuid birgejumis, ahte buohkat galget birget bures. Beroštan maiddái boazodoaloáššiin ja luonddu gáhttemis.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Jus olaha duohta šiehtadallanposišuvnna eiseválddiiguin geat stivrejit, de sáhttá nagodit oalle olu, mun jurddahan. Gáhttet luonddu minerála- ja ruvkedoaimmas lea dehálaš. Mis ii leat eambbo eana addit. Heajos birgejupmi sámi guovlluin lea maid dehálaš ášši.

Čilge manne/manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Mis ii leat eambbo eana addit. Ii leat eambbo eana minerála- ja ruvkefitnodagaide.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Fuolahit ahte boazodoallu oažžut bisuhit dálá boazodoalloeatnamiid. Dál ii leat eambbo eana addit. Eará ášši mii mu mielas lea dehálaš lea ohcat čovdosiid mat addet buoret birgejumi buot sápmelaččaide. Livččii maid dárbbašlaš dutkat vai gávdno sivva manin vealaheapmi lea dáhpáhuvvan ja ain dáhpáhuvvá boazodoalus. Go áigu gávdnat sivaid, de áigu maid gávdnat čovdosiid. Vai ii oktage vealahuvvo, vai láhka lea ovttalágan buohkaide.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas / álgit ealáhussii?

Movttiidahttit árktalaš eanandollui movttiidahttindoarjagiin, doaibmadoarjagiin ja eará.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Mearrasámi vuonat leat ávdimat ja guoros. Movttiidahttit ođđa doibmii, ođđa áŋgiruššan iešguđet doaimmaiguin.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Joatkit seamma fámuin go ovdal lea dahkkon.

Makkár ođđa bargosajiid leat dehálaččat vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Eanandoallu, vuotnaguolásteapmi ja turisma, seammás gievrudit ja doalahit boazodoalu.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Go gullá ahte lea stuora mánáidgeafivuohta sámi guovlluin, de dieđusge jurddaha ahte dál lea heahti. Dárbbahuvvojit doaimmat mat loktejit birgejumi.

Korte nyheter

 • Synnøve Persen skriver bok på norsk for første gang

  Forfatteren og billedkunstneren har fremmet samisk språk og kultur i mer enn 40 år.

  Bøker har hun skrevet kun på samisk, men da hun ble invitert til å skrive på norsk måtte hun lenge tenke over om hun virkelig kunne gjøre det.

  – Jeg føler at jeg på en måte avviser samisk på en måte. På den annen side er dette en fortelling jeg ønsker å dele med så mange som mulig, forklarer Persen.

  Gudrund Eriksen Lindi i Samisk forfatterforening berømmer Persen for sitt valg.

  – Hun er den som på mange måter viser vei. Hun begynte som billedkunstner. Etterhvert har hun skrevet flere bøker og hun har vært politiker. Derfor stoler vi på at hun fortsatt elsker det samiske språket selv om det nå kommer en bok på norsk, sier Lindi.

  Professor i litteratur, Harald Gaski, sier at det ikke er noen stor sak hvilket språk en forfatter skriver på.

  – Det hører til den kunstneriske friheten. Fofatteren bestemmer selv hvordan vedkommende vil fremme sitt produkt, sier Gaski.

  Loga sámegillii

  Synnøve Persen
  Foto: Joni Saijets / NRK
 • Synnøve Persen čállá vuosttaš geardde girjji dárogillii

  Girječálli ja govvadáiddár Synnøve Persen lea badjel 40 jagi ovddidan sámegiela ja -kultuvrra.

  Girjjiid son lea čállán dán rádjái dušše sámegillii, muhto go bovdejuvvui čállit dárogillii de fertii guhká smiehttat sáhttágo son dan dahkat.

  – Dovddan ahte hilggun sámegiela muhtin láhkai, muhto nuppi beales lea dát lea dakkár muitalus maid háliidan juohkit nu olusiigiin go vejolaš, čilge Persen.

  Gudrun Eriksen Lindi Sámi girječálliid searvvis, man bargun lea ávžžuhit olbmuid čállit, lohkat ja hállat sámegiela, lohká sin gudnejahttit Persena válljejumi čállit dárogillii.

  – Gii lea leamaš ovdavázzi máŋgga dáfus. Sonhan lea govvadáiddárin álgán ja dađistaga čállán girjjiid ja leamaš maiddái politihkkár, nu ahte mii dat gal luohttit ahte son dat gal ráhkista sámegiela ain váikko boađášii girji dárogillii dál, lohká Lindi.

  Makkár gillii sámi girječállit čállet girjjiideaset ii leat girjjálašvuođa professora Harald Gaski mielas miige stuorra áššiid.

  – Dathan gullá dáiddalaš friijavuhtii. Čálli han ieš mearrida mo áigu ovdanbuktit iežas buktaga, dadjá Gaski.

  Les på norsk

  Synnøve Persen
  Foto: Joni Saijets / NRK
 • Marja Mortensson almmuha ođđa lávlaga

  Spelemann-bálkkašumi vuoiti Marja Mortensson almmuha goalmmát lávlaga «Skearkaminie – Suddenly I see» iežas ođđa skearrus «Båalmaldahkesne – Entwined».

  Marja bárgida muitalusaid ja luđiid oktii šuoŋalaš ođđaáigásaš universii. Son ráhkada musihka ovttas Daniel Herskedalain ja musihkkáriin Jakop Janssønniin.

  Les på norsk

  Marja Mortensson, Spellemannpris 2021
  Foto: Paal Audestad / Paal Audestad