Utsatte sak om lokalisering av Finnmarksklinikken

Styret i Finnmarkssykehuset HF vil ha en vurdering av ulike alternativer før de vedtar hvor Finnmarksklinikken skal lokaliseres.

Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken i Karasjok har i høst vært truet med nedleggelse.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Helse Finnmark har tidligere foreslått å legge ned Finnmarksklinikken i Karasjok , som per i dag tilbyr behandling for rusmisbruk. De tolv sengeplassene er foreslått flyttet til de psykiatriske døgnenhetene i henholdsvis Lakselv og Alta.

Styret i Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark) behandlet sak om videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på styremøte i dag. Lokalisering av Finnmarksklinikken var en av sakene.

Vil ha vurdering av ulike alternativer

Styret vedtok at beslutning om dimensjonering og lokalisering av døgntilbudet innen rusbehandling vil bli gjort i styremøtet 20. mars 2014.

Styret ber om å få fremlagt en vurdering av ulike alternativer, herunder samlokalisering med døgnplasser innen psykisk helsevern i Karasjok og Lakselv og samling av all rusbehandling i Alta. Forhold knyttet til rekruttering, investeringsbehov, drifts- og finanskostnader og ivaretakelse av samiske pasienter skal inngå.

Styreleder Ulf Syversen i Finnmarkssykehuset HF (Helse Finnmark) sier at de ikke har fått nok opplysninger om Finnmarksklinikken til å fatte et vedtak.

– Vi har et par punkter som vi vil ha utredet konkret og vi vil foreta et endelig vedtak 20. mars når det gjelder Finnmarksklinikken. For det første vet vi at SANKS vil få nasjonale funksjoner. Vi ønsker å se hva som står om samisk spesialisthelsetjeneste/psykiatri i oppdragsdokumentet for 2014, og da kan vi ta hensyn til det. Vi ønsker også at administrasjonen i sterkere grad skal kunne behandle innspillene som er kommet til forslaget om å legge ned Finnmarksklinikken i Karasjok. Nå får man bedre tid til det.

Reduserer plasser i psykisk helsevern

I saken om videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vedtok styret at antallet døgnplasser innen psykisk helsevern reduseres fra 37 til 31 i 2016.

• Døgnenheten i Alta utvides fra 10 til 15 plasser fra 2016.
• Døgnenheten i Tana videreutvikles faglig med 10 døgnplasser.
• Døgnenheten på Jansnes legges ned 1. januar 2015.
• Kapasitet ved døgnenhetene i Lakselv, Tana og Post Alta brukes ved kapasitetsproblemer inntil permanente løsninger er på plass ved døgnenheten i Alta.
• Døgnenheten i Midt-Finnmark reduseres fra 8 til 6 plasser (inkl. 4 nasjonale senger/samisk befolkning). Lokalisering besluttes i styremøtet 20. mars 2014. Styret ber om å få fremlagt en samlet vurdering av konsekvenser, styrker og svakheter av ulike alternativer, der blant annet forhold knyttet til rekruttering, investeringsbehov, drifts- og finanskostnader og tilknytning til Samisk helsepark inngår.

Vil behandle folk der de bor

Finnmarkssykehuset HF ønsker i tråd med nasjonale føringer i mye sterkere grad å vri tilbudet sitt fra døgnbehandlig til dagbehandling.

– Både innen psykiatri og rus, så ønsker vi å behandle folk der de bor, i stedet for å bryte de opp fra sitt hjemmemiljø og legge de inn på døgnopphold, sier Syversen.

Derfor vedtok styret å etablere tre ambulante psykiatriske akutteam innen psykisk helsevern tilknyttet de tre distrikstpsykiatriske senterene (DPS) i Finnmark. Det første teamet etableres i 2014 og organiseres under DPS Vest-Finnmark. Syversen forteller at når de får mindre døgnplasser, så vil innsatsen de har hatt der gå over til de ambulante teamene.

– De vil da rykke ut. Hvis det er akutt behov for psykiatrisk helsevern, så vil disse fagfolkene være i kontakt mange ganger om dagen, for å prøve å gi pasientene hjelp der de er.

Det ble også vedtatt å etablere et 24/7 akuttilbud innen psykisk helsevern i 2014 i samarbeid mellom de DPS-ene i Finnmark basert på bakvaktordning og bruk av lyd/bilde-kommunikasjon.

– Vi gjør dette for å gi et bedre tilbud til pasientene, og som er i tråd med de nasjonale føringene.

Bekymret

Styret vedtok også at Spesialistlegesenteret samlokaliseres med SANKS i Karasjok i 2016. Utviklingsarbeidet av Samisk helsepark knyttes til arbeidet med Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF.

Vedtakene som ble gjort i styremøtet var enstemmig, men med en stemmeforklaring fra styremedlemmene Svein Størdal og Kristin Rajala.

De er svært bekymret for reduksjon i døgnplasser innen fagområdet psykisk helsevern og rus. Dette spesielt med tanke på at Finnmarkssykehuset gjennom ambulante psykiatriske akutteam (APAT) ønsker å redusere akuttinnleggelser til UNN (Åsgård sykehus)

Korte nyheter

 • URBI: Thea forener samisk og kvensk

  Thea Thomassen fra Alta, kjent fra NRK Sápmis serie «URBI - Bare gjør det!» arbeider med et album der hun forener samisk og kvensk språk i musikken.

  – Nå er det min tur til å vise frem kulturen som har vært borte, sier hun.

  URBI - Bare gjør det! kan du se på NRK TV.

 • Gifter seg stadig i krematorium

  I 2018 besluttet Tromsø kommune å bytte navn fra Tromsø krematorium til et livssynnøytralt seremonihus med det samiske navnet "Sállir". Likevel står det fremdeles «Tromsø krematorium» på skiltet i oppkjørselen. Nå krever Human-Etisk Forbund at noe blir gjort, skriver iTromsø.

  Selv om husets funksjon er endret, er skiltet stadig det samme, som medfører at ektepar må gifte seg i "et krematorium".

  Krematorium
  Foto: Erling Bjørklund / NRK
 • NRK Sápmi retter og beklager

  NRK Sápmis datagenererte grafikk i flere artikler viser en samlet oversikt over avgitte stemmer til sametingsvalget på 101,8 prosent.

  Samlede avgitte stemmer til partiene kan selvsagt ikke overstige 100 prosent. Feilen skyldes at datasystemet vårt legger til blanke stemmer avgitt (1,8 prosent).

  Feilen er vår, og vi beklager. Vi retter feilen så raskt vi kan. Feilen påvirker ikke de øvrige tallene knyttet til stemmer og prosentandeler til partiene i lista.