Hopp til innhold

Johan Vasara ny ordfører i Kautokeino

Konstitueringen under kommunestyremøtet i Kautokeino i dag førte til at Finnmark trolig har fått tidenes yngste ordfører. Johan Vasara fra Arbeiderpartiet tar nå over ordførerklubba.

Johan Vasara

Her sitter den nybakte ordføreren i Kautokeino,Johan Vasara.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Logo valggat

Vasara er født i 1988, og fyller 27 år i år.

– Jeg vil takke velgerne og kommunestyrerepresentantene for den tilliten jeg har fått. Jeg håper på et godt samarbeid, og at vi skal kunne jobbe i fred fremover, sa Vasara da han nettopp var blitt valgt som ordfører.

Klemet Erland Hætta

–Det blir lange dager, sier tidligere ordfører Klemet Erland Hætta. Han satt i 12 år.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Det er Arbeiderpartiet og Flyttsamelista som til sammen utgjør flertall i kommunestyret, med henholdsvis fem mandater hver. Anders S. Buljo går inn som varaordfører.

Klemet Erland Hætta, Kautokeinos ordfører gjennom 12 år, var heller ikke veldig mye eldre da han inntok ordførerstolen. Han ble valgt inn i en alder av 30.

Han kommenterte følgende til NRK etter møtet:

– 12 år er nok og det er mange tunge og lange dager når man er ordfører. Nå skal jeg se fremover.

Møtet i dag begynte med at Isak Mathis O. Hætta ba om at polikeren som er anmeldt for drapstrusler om å stå frem. Les mer her!

Stemmene telles i Kautokeino

Her telles stemmene til formannskapet. Det ble valgt inn fem representanter.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Kommunestyret valgte dette formannskapet:

Johan Vasara (ap)

Inger Marit Bongo (ap)

Anders S. Buljo (flyttsamelista)

Klemet Erland Hætta (samefolkets liste)

Hans Isak Olsen (fastboendesliste)

Ap mente i utgangspunktet at kjønnsfordelingen var skjev, og at opposisjonen måtte velge inn en kvinne. Rådmann Kent Valio har fått bekreftet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet at varamedlemmer også telles med. Dermed blir lista stående.

Korte nyheter

 • Reakta-aamhtese orre daatoem åådtje

  Reakta-aamhtese gaskem Jillen Njaarke jïh Øyfjellet Wind, mij edtji suehpeden 23 biejjien aelkedh, ij edtjh læjhkan aelkedh dellie. Øyfjellet Winden advokaath tuhtjieh dah fer vaenie tïjjem utnieh ryöjredidh, jïh dan åvteste krïeveme reakta-aamhtese tjuara mænngan aelkedh. Jillen Njaarken advokaath eah leah latjkes. Digkiereakta edtja minngeben våhkoen orre daatoem gaavnedh.

  Les saken på norsk.
  Loga sámegillii.

  Vindturbiner på Øyfjellet vindpark
  Foto: NRK
 • Bevilger støtte til nordsamisk språkopplæring

  Sametinget bevilger 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde nordsamisk språkkurs til voksne. – I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

 • Doaibmabijuid goavvejagiid várás

  Dán jagi leamašan garra goavvejahki mii lea čuohcan garrasit bearrašiidda ja boazodoalloservodahkii sihke ruđalaččat ja dearvvašvuođa dáfus. Norgga Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta leat čoahkkinasttán dainna áigumuššan ahte geahčadit mo sáhttet ásahit bissovaš veahkkefálaldagaid sápmelaččaide. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto dadjá, ahte Davvi Dearvvašvuođas áddejit dan duođalaš dili mii leamaš, ja leatge dál fárrolaga iskamin gávdnat bistevaš doaibmabijuid ja fálaldagaid dán hárrái.

  Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr