Ser på flere sparemuligheter for nytt bygg

Kunnskapsdepartementet spør Kautokeino kommune om mulighetene for å leie idrettshallen Báktehárji til Samisk videregående skole og reindriftsskole, for å holde byggekostnader til nytt bygg nede.

Skisser av den nye samiske videregående skolen i Kautokeino

Skisser av den nye samiske videregående skolen i Kautokeino

Foto: LMR arkitektur AS/Landskaperiet AS/Statsbygg

Statsbygg fikk i november i fjor i oppdrag å vurdere behovet for nybygg ved Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino.

Kunnskapsdepartementet jobber nå sammen med Statsbygg for å komme frem til en rimeligere løsning for nytt bygg enn i foreliggende planer. Derfor ser departementet på muligheten for at staten skal kunne leie flerbrukshallen i Kautokeino til faget kroppsøving.

Vil holde kostnadene nede

«For å gjøre byggeprosjektet realiserbart vurderer vi alle muligheter for å holde kostnader nede. Dersom dere har kapasitet til å ivareta elevene i den videregående skolen, så kan det være økonomisk fordelaktig både for stat og kommune.»

Det skriver Kunnskapsdepartementet i et brev til Kautokeino kommune.

Departementet antar at det vil kunne være behov for om lag 20 timer i del av hall pr uke, men at det kan være at enkeltgrupper kan slås sammen, og at det reelle behovet blir lavere.

Birgitte Jordahl, statssekretær i kunnskapsdepartementet

Birgitte Jordahl, statssekretær i kunnskapsdepartementet

Foto: Kunnskapsdepartementet

– Vi har nå gjort et forarbeid som danner grunnlaget for det oppdragsbrevet som sendes fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg. Vi har spurt Kautokeino kommune om det vil være mulig for skolen å leie flerbrukshallen, slik at elevene kan bruke hallen i kroppsøvingstimene. Vi forventer svar i løpet av uken slik at vi kan sende oppdragsbrevet til Statsbygg, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende oppdragsbrevet inneværende uke.

Sambruk med Samisk høgskole

Som NRK skrev rett før påske, har Kunnskapsdepartmentet planer om å slå sammen deler av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Samisk høgskole i ett og samme bygg . Planene innebærer trolig at duodji- og reindriftselevene fra Samisk videregående- og reindriftsskole vil bli plassert i samme bygg som studentene innenfor samme fagområde fra Samisk høgskole. Rektorene i begge disse skolene har avvist forslaget om sambruk innenfor duodji og reindrift.

Jordahl understreker at det er snakk om sambruk, og ikke samlokaliseringer, hverken med flerbrukshallen eller Samisk høgskole.

– Det legges ikke opp til mer sambruk av lokaler med Samisk høgskole enn det som allerede er avtalt, sier Jordahl.

For tidlig å si hvor mye de sparer

Kunnskapsdepartementet opplyser at det er for tidlig å si hva kostnadsrammene for nybygget vil bli og hva innsparingene av eventuell sambruk av kommunens flerbrukshall vil være.

– Det vil først foreligge etter at Statsbygg har gjennomført oppdraget de nå kommer til å få. For Samisk høgskole vil det ikke bli lagt opp til noen økt sambruk sammenlignet med tidligere forprosjekt, og det vil derfor ikke medføre noen ytterligere besparelser, opplyses det fra Kunnskapsdepartementet.

Kautokeino kommune holder nå på med å utarbeide et svar til Kunnskapsdepartementet om mulighetene for å leie idrettshallen, opplyser teknisk sjef Sindre Murud.