Sami-Jienat sæjhta åarjelsaemien joejkevuekiem lieredh

Daate voestes aejkien, dihte laavloe-dåehkie Sami-Jienat åarjelsaemien dajvese båata.

Sami-Jienat

Sami-Jienat laavloe-dåehkie. Anar 2013.

Foto: articphotos.org

Sami-Jienat lea saemien laavloe-dåehkie abpe Saepmeste. Daate laavloe-dåehkie pråvhka njeeljh jaepesne gaavnesjidh jih laavlestalledh jih mænngan konsertem utnedh. Daan prosjeekten nomme Joejke Saepmeste, gusnie edtjieh ov-messie saemien gïeline joejkedh jih laavlodh.

Voestes aejkien åarjelsaemien dajvese.

Sami Jienaten åejvie Heidi Salmi, geerjene daelie åadtjodh åarjelsaemien dajvese jih Snåasese båetedh.

Heidi Salmi

Heidi Salmi, Sami-Jienaten åejvie.

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

– Mijjieh aavoedibie Snåasese båetedh. Laahkaskim jih Jonhild Jåmam åådtje goh mentore mij edtja mijjese buerkiestidh jih åarjelsaemien joejkevuekiem lieredh, Salmi jehta.

Sami-Jienat, provgrammem dorjeme gusnie åadtjoeh laavloeh jih vuelieh dah ov-messie dajvijste govledh.

– Mijjieh libie Nøørjesne, noerhtesaemien dajvesne, Såevmijesne, skoltesaemien, Sveerjesne jih luvlesaemien dajvesne orreme jih daelie dellie edtjebe Snåasese jih laavlestalledh, Salmi jeahta.

Ohtseminie laavlojes åarjelsaemieh.

Heidi Salmi eevtjieh gaajhkide båetedh jih laavlestalledh.

- Mijjieh edtjebe bearjeds-iehkeden ts. 19.00 Snåasesne gaavnedidh jih laavloejahtjedh. Dellie luste orreme jis jienebh laavlojes åarjelsaemieh båetieh jih sïjhtieh mijjiene laavlodh, Salmi jeahta.

Laaveds-iehkeden ruffien 13.b.ts.19.00 maehtede Sami-Jienaten konsertem Snåasesne govledh.