Ruevtie-raajroe gåebliesne dabranamme

Ruevtiegeajnoem jih E6 geajnoem, Saelhtie vaeresne dahpeme.

Toget står fast på Saltfjellet

Ruevtie-raajroe Sælhtievaeresne dabreni.

Foto: Vebjørn Hauge

Dihte ruevtie-raajroe mij dajsta aereden noerhtese Musseren jih Bådåddjen gasken juhti, gåeblien sijse dabrani. Elmie jih gåaltoes vearolde darjoeji daate ruevtie-geajnoe Sælhtie vaeresne gåaltoeji.

Ov-læhkoe gøøkte bijli gaskem, darjoeji tjoerin E6 geajnoem aaj Saelhtie vaeresne dahpedh. Dihte ruevtie-raajroe mij åarjese båata, tjoara bååstede Bådåddjen gåajka jerkiehtidh.

Daate lea diesele ruevtie-raajroe gusnie vearmoe jih tjoevke sisnie.

50 feelije almetjh meatan ruevtie-raajrosne gåessie Saelhtie vaeresne dabrani.