Orre bijbelteeksth åarjelsaemien gïelese jarkoestamme

Iehkeds-mæssoe rijhpeste daam åarjelsaemien kultuvre feestivalem Lopme Naestie 2015, Bienjedaelesne.

Bienjedaelien gærhkoe

Bienjedaelien gærhkoe- Lopme Naestie-

Foto: Lopme Naestie

Gellie jaepieh, akte jarkoestimmie dåehkie, govhte åarjelsaemien jarkoestæjjah , bijbelteeksth daroen gïeleste, saemien gïelese jarkoestamme. Dah bijbelteeksth vihkeles jis edtjieh gyrhkesjimmiem åarjelsaemien gïelesne buektiehtidh. Bierna L Bientie barkoeminie daelie goh jarkoestæjja jih aavoede daan sov barkoen bijre.

Bierna Bientie.

Bierna L Bientie bijbelteekste jarkoestæjja.

Foto: Kirken.no

– Åhh, daelie manne astoes pensjovniste jih mojjeste. Maahtam barkedh, dejnie mejnie sïjhtem jih bijbelteekstigujmie giehtelidh, Bientie, føørhkede.

Eensi åarjelsaemien gïelem nuhtjedh

Jijnje barkoe bijbeljarkoestæjjide. Muvhtene aejkien ibie buektedh baakoen jallts raajesen bijre laatjkedh gænnah! Bierna L Biente jeahta.

– Muvhth aejkien geerve jih daam sjiehtelommes baakoem gaavnedh. Dellie tjoerebe nïekedidh jih kanne mubpien aajkan, naastetje gahtja jih baakoem gaavnebe.

Eannan jåarhka soptsestidh:

– Ij leah gaajhken aejkien aelhkie jih jarkoestæjjine barkedh. Tjoara eensi åarjelsaemien gïelem nuhtjedh jih ussjedidh mejtie hojhte daate gïele, båeries vuekien mietie. Mejtie geerve lohkedh jih guarkedh, Bientie jeahta.

Orre bijbelteeksth jarkoestamme

Bijbele-siebrie edtja daelie Bienjedaelesne gaavnedidh jih almetjh åadtjoeh soptsestidh jih bijbelteeksti bijre gihtjedidh.

–Nov amma nemhtie. Daelie utnebe gellie bijbelteeksth maam saemien gïelese jarkoestamme jih gaskevåhkoen- iehkeden åadtjede orre bijbelteeksth vuejnedh. Luste almetjide gaavnesjidh jih håhkesjem jijnjesh, daan iehkeds-mæssoen gåajka båetieh, Bientie jeahta.

Daate iehkeds mæssoe lea Bienjedaelien gærhkosne goevten 25.b. ts 18.00, daate rijhpeste Lopme Naestien feestivalem, goevten 26.b.-29 beajjan.