NRK Meny
Normal

Troms og Nordland deles opp

Seks utmarksstyrer får betydelig makt. Disse skal styre jakt, fangst og fiske i Nordland og Troms. I tillegg skal utmarksstyrene ha hånd om pengene.

Jaktområde
Foto: NRK

Samerettsutvalget foreslår at det opprettes inntil seks regioner i de to fylkene.

Både flertallet som går inn for  Hålogalandsallmenningen (HA)  og mindretallet som foreslår  "revidert Statskog ", mener det bør lages nye regioner.

Står fritt i forhold til grunneier

– Utmarksstyrene er frittstående organer, og verken administrativt, organisatorisk eller på annen måte underlagt Hålogalandsallmenningen, heter det i lovutkastet fra flertallet.

Utvalget mener regionale utmarksstyrer kan styrke lokalmiljøenes deltakelse i disponeringen av utmarksressursene. Eksakt hvor mange regioner og hvilke kommuner som skal være innlemmet, har ikke utvalget tatt stilling til. Likevel heter det i innstillingen:

"En mulig inndeling kan være følgende regioner: Nord-Troms. Midtre-Troms, Søndre-Troms/Nordre-Nordland, det lule- og pitesamiske området, Midtre-Nordland og Søndre-Nordland."

Det er mer nærliggende at departementet lager forskrifter om regionene og inndelingen, mener utvalget.

Styrer jakt, fangst og fiske - og pengene

Den daglige forvaltningen av ressursene i regionene skal utmarksstyrene stå for. Inntektene skal også bli i regionen.

– Utmarksutnyttelsen i regionene vil gi inntekter, blant annet ved salg av jaktkort og fiskekort. Flertallet er av den oppfatning at disse inntektene bør forbli i det lokalmiljøet hvor de er generert, heter det i den kommende innstillingen.

Jakt
Foto: NRK

I tillegg mener utvalget at halvparten av HAs festeinntekter skal utbetales til vedkommende utmarksstyre.

Reindrift og jordbruk i flertall

Hver kommune i regionen skal sikres representasjon i utmarksstyret, og styrene skal ha minst sju medlemmer. De regionale utmarksstyrene skal være bredt sammensatt. Men flertallet skal reindrifts- og jordbruksinteresser ha, mener utvalget:

"Når det gjelder spørsmålet om hvilke grupper som bør sikres plass i utmarksstyrene, anser dette flertallet det viktig at grupper som på Hålogalandsallmenningens grunn har bruksrettigheter med grunnlag i særlige rettsforhold, det vil si de som driver samisk reindrift og de som driver jordbruk i vedkommende region, tilsammen bør ha flertall i utmarksstyre."

Staten eier - lokal og samisk styring

Også forslaget om et "revidert Statskog" inneholder en sterkere lokal- og regional styring av ressursene.

I dette alternativet foreslås det at reindriftsnæringen og Sametinget får mulighet til å oppnevne styremedlemmer til de regionale styrene.

– Lovforslaget vil i betydelig grad styrke den regionale og lokale medinnflytelse i forvaltningen av statens grunn.