Nye eiere av Troms og Nordland

Hålogalandsallmenningen. Det er navnet på det nye eierorganet som samerettsutvalget ønsker skal overta etter Statskog SF.

Saltfjellet
Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Nordland og Troms fylker blir den nye allmenningen.

Et flertall på tolv av 15 medlemmer i  samerettsutvalget  foreslår at eiendomsretten til grunn i de to fylkene overføres til Hålogalandsallmenningen (HA).

En eventuell overføring kan bety at Statskog SF mister en tredje del av sine eiendommer i Norge.

Allmennheten og samer

I lovutkastets første paragraf legges det vekt på innbyggerne, allmennheten og samene i de to fylkene.

Totalt skal 30.000 kvadratkilometer overføres fra Statskog til HA ønsker flertallet.

HA vil på samme måte som Finnmarkseiendommen være organisert som et selvstendig rettssubjekt i form av et offentlig eid selskap, og i utgangspunktet ha samme rådighet over grunnen som andre grunneiere.

Selv om HA kan bli eieren av grunnen, kan det likevel ikke fritt bestemme hvordan grunnen skal utnyttes.

– HA vil heller ikke kunne motsette seg at kommunene ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven regulerer rammene for arealbruken. En vil også være underlagt de øvrige offentligrettslige reguleringene som private grunneiere er underlagt, heter det i innstillingen.

Samisk deltakelse

I innstillingen fra samerettsutvalget som overrekkes justisministeren 3. desember, understekes det at staten er forpliktet til å sikre samene deltakelse i bruken og forvaltningen av land, vann og ressurser.

– Det er særlig statens forpliktelser om å sikre samisk deltakelse i forvaltningen av grunn og ressurser i de tradisjonelle samiske områdene som har vært styrende for utvalgets vurderinger, heter det i innstillingen.

Utvalget mener at statens grunn i Nordland og Troms i dag er det eneste større sammenhengende statseide utmarksområdet i Norge hvor lokalbefolkningen ikke har direkte innflytelse.

Her er flertallet

Her er medlemmene som går inn for HA:

Jon Gauslaa, Kirsti Strøm Bull, Else Grete Broderstad, Gunveig Elvsæter Eggen, Amund Eriksen, Eilif O. Larsen, Caroline Lund, John Kappfjell, Nanni Westerfjeld, Roger Pedersen, Johan Petter Røssvoll og Ellen Margrethe Eira.

Tre av medlemmene, Eira, Kappfjell og Westerfjeld, mener at loven om Hålogalandsallmenningen også skal gjelde for de samiske områdene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylke.