Økokrim anker dom i reinsdyrmishandlings- og reintyverisak

Økokrim anker frikjennelsen av to reindriftsutøvere fra Karasjok.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

Dette bildet ble vist til som bevis i rettssaken. Det viser et reinsdyr som er avlivet. I veterinærens journal rapporteres følgende: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen».

Foto: Veterinærinstituttet

– Vi velger å anke de vesentligste postene i den saken, og vi har innlevert en anke som dekker det nå i dag, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til NRK.

To mannlige reineierne ble 7. september frifunnet i Indre Finnmark tingrett . Mennene var beskyldt for å ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. Påstandene var at de hadde imitert nakkebitt, strupeskader, bittskader, og kloskader på dyrene. De var også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr tilhørende andre reineiere. De ble frifunnet på alle tiltalepunkter.

Anker på bevisdømmelsen

– Anken gjelder i hovedssak bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Vi mener at den skulle hatt et annet resultat. Vi har også anket en del av rettens saksbehandling.

Økokrim er uenig i at det ble en frifinnelse.

– Det var påtalemyndighetens påstand at det skulle være en domsreaksjon der i henhold til tiltalebeslutningen, og det er primært det vi mener bør finne sted. Det er det ankeerklæringen gjelder. Da angripes bevisdømmelsen under skyldsspørsmålet, hvordan tingretten har vurdert de enkelte bevisene som bygget opp under påtalemyndighetens tiltalebeslutning. I tillegg er det noen punkter underveis i saken som gjelder selve saksbehandlingen på tingretten som vi også vil adressere.

Jobber med støtteskriv

Økokrim er ikke ferdig med støtteskrivet til anken.

– Nå har vi foreløpig bare erklært anke, og så vil dette bli fulgt opp med flere detaljer litt senere, sier Svae-Grotli og regner med at de er ferdig med dette i løpet av et par uker.

Prosessen videre er slik at en anke først skal forkynnes til de tiltalte. De tiltalte har rett til å protestere mot at det skal være en ankesak. Lagmannsretten skal senere beslutte om anken skal slippes inn til en ankesak. Når det er avgjort, så gjør lagmannsretten lengde og tidspunkt.

– Ut fra en sånn fremdrift kommer nok ikke saken før ut på nyåret, tenker jeg.

– Meget overraskende

De to reindriftsutøverne ble hver forsvart av to advokater. En av dem Kjetil Nilsen kommenterer anken slik overfor avisa iFinnmark :

– Meget overraskende på bakgrunn av den entydige og godt begrunnede avgjørelsen fra tingretten. Jeg må se på anken, men vi vil åpenbart skrive et tilsvar til anken, idet det ikke er gitt at den slipper inn hos lagmannsretten.