Saksøker staten fordi de nekter han å jobbe med rein

Mannen ble fratatt muligheten til å utøve reindrift fordi han påførte stikkskader på sine egne dyr. Nå krever han tilbake retten til å jobbe med rein. Staten frykter nye lovbrudd dersom saksøker får fortsette i reindrifta.

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

BEVISMATERIALE: Dette bildet ble vist frem under rettssaken i Hålogaland lagmannsrett, som et bevis på imitert rovdyrskade. Reindriftsutøveren ble dømt til fengsel i 2 år og 5 måneder, samt betale staten 850 000 kroner.

Foto: Veterinærinstituttet

Han slapp ut av fengsel i forrige uke etter å ha sonet i fengsel i ett år og ni måneder. Allerede denne uken har reineieren i 30-årene fra Finnmark sittet i Alta tingrett i en ny rettssak.

Han har saksøkt staten i et sivilt søksmål fordi han mener Mattilsynet ikke har rett til å nekte ham reindriftsyrket.

– Reindrift er hele livet hans

På førstebenk i den lille rettssalen satt mannens slektninger. De håper å få arbeidskraften deres tilbake. Det er han som er nøkkelen deres for en fremtid i næringen, mener de.

Mens mannen satt fengslet har samboeren tatt over drifta.

– Reindrift er et fysisk hardt arbeid, og derfor har jeg leid inn drenger. Jeg bekymrer meg for fremtiden fordi dette blir dyrt, sa samboeren i retten.

Hun frykter avvikling dersom saksøkeren ikke får begynne å jobbe igjen.

Familien står igjen med en gjeld på 850.000 kroner, som saksøker er dømt til å betale tilbake til staten.

Et av vitnene som er søskenbarnet til saksøkte, har hjulpet til som dreng. Etter at mannen dro til soning, har søskenbarnet vært på fjellet nesten døgnet rundt. Dette går ikke i det lange løpet, utdypet han i retten.

Han beskrev saksøkeren i gode ordelag.

– Jeg kjenner ingen andre som er flittigere å jobbe med rein enn ham. Han setter alltid reinsdyrene foran seg selv, sier slektningen i 20-årene i retten.

Han utdypet den vanskelige situasjon saksøkeren er i.

– Reindrift er ikke bare et yrke. Det er hele livet hans, sa han.

Dette er saken

I 2017 ble to menn fra Finnmark dømt i Hålogaland lagmannsrett til fengselsstraffer. Årsaken var at reineierne selv hadde påført dyrene rovdyrskader. De mistet retten til å jobbe med rein. Nå krever den ene av mennene tilbake retten til å ha rein.

 • 21. april 2011
  Mistanken

  Representanter fra Statens Naturoppsyn (SNO) oppdager utypiske skader på reinkadavre. De fant ut at noen kadavre hadde perforeringer med bloduttredelser som ikke kan skyldes rovdyrtenner eller ørneklør. SNO tar kontakt med politiet.

  Imiterte nakkebitt på reinsdyr
  Foto: Statens Naturoppsyn (SNO)
 • 19. juni 2013
  Obduksjon

  SNO finner nye spor på reinkadavre som tyder på stikkskader. Veterinærinstituttet obduserer kadavrene. Performasjonene (hullene i skinnet) var påført etter at dyret var død av avmagring. Instituttet mente det var grunn til å mistenke at de var laget av mennesker. Likevel kunne man ikke utelukke at for eksempel ørn kunne ha laget performasjonene.

 • 2013-2014
  Etterforskning

  Reinpolitiet i Finnmark iverksetter etterforskning. Utgangspunktet var at mennene hadde meldt inn feilaktige opplysninger om rovdyrskader for årene fra 2010 til 2013.

 • 20. november 2015
  Tiltale

  Økokrim statsadvokatembeter tar ut tiltale mot mennene. Av tiltalen fremgår det at de skal ha stukket i hjel 25 reinsdyr. Slik skal de ha imitert skader påført av rovdyr. Hensikten skal ha vært å få utbetalt rovdyrskade-erstatninger fra staten. Tiltalen omfatter også brudd på dyrevelferdsloven. Noen av skadene på dyrene skal ha blitt påført mens dyrene var i live. Tiltalen dreide seg også om tyveri av rundt 50 reinsdyr tilhørende andre reineiere.

 • 23. mai 2016
  Rettssaken

  Ingen av mennene erkjenner straffskyld når rettssaken starter ved Indre Finnmark tingrett. Aktor for Økokrim er Hans Tore Høviskeland. Mennenes forsvarer tilbakeviser grovt bedrageri og dyremishandling.

  Imiterte rovdyrskadesår / Hans Tore Høviskeland
  Foto: Veterinærinstituttet / Freddy Samson Fagerheim (NRK)
 • 7. september 2016
  Frifinnelse

  Mennene frifinnes på alle tiltalepunkter. Dommen er på 60 sider. Indre Finnmark tingrett mener det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte er skyldig i påføring av skader på reinkadavre. Økokrim anker dommen 20. september 2016.

 • 3. august 2017
  Dømmes

  Hålogaland lagmannsrett fant bevist at mennene selv hadde påført reinsdyr stikkskader. De hadde søkt rovvilterstatning for dem. De ble også dømt for reintyveri. Den ene reindriftsutøveren i 30-årene ble dømt til ubetinget fengsel i to år og fem måneder. Den andre ble dømt til til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder.

 • 20. desember 2017
  Høyesterett avviser anken

  Høyesteretts ankeutvalg beslutter at anken ikke kan fremmes for Høyesterett.

 • 12. mars 2018
  Forbud mot reindriftsaktivitet

  Mattilsynet vedtar aktivitetsforbud. Dette innebærer at reineierne ikke har lov til å eie, holde, føre tilsyn med eller på annen måte ha ansvar for rein eller andre produksjonsdyr. Mennene kan heller ikke slakte produksjonsdyr eller utøve næringsmessige aktiviteter knyttet til andre dyreslag. Mattilsynet stadfester forbudet 22. august 2018.

 • 18. desember 2019
  Rettssak mot staten

  En av de to reineierne som ble dømt i Hålogaland lagmannsrett, gikk til sivilt søksmål mot staten på bakgrunn av Mattilsynets vedtak om aktivitetsforbud. Mannen krever tilbake retten til å drive reindrift.

Advokat Arnt Angell er reineierens advokat.

Advokat Arnt Angell

INGEN GRUNNLAG: Advokat Arnt Angell representerte saksøkeren. Han mener Mattilsynet mener det er feil å legge bare dommen til grunn for aktivitetsforbudet.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Vi har saksøkt staten fordi vi mener de har ingen grunnlag for å nekte klienten min til å fortsette å jobbe i reindrifta, sier Angell til NRK.

I prosedyren fremhevet advokaten at Mattilsynet kun har lest gjennom lagmannsrettens dom, og ut ifra dette vurdert risikoen for at saksøkeren kan gjøre slike lovbrudd igjen.

– Det er et grovt vurderingssvikt av Mattilsynet, sa han.

Angell mener Mattilsynet ikke kan se i en glasskule for å forutse fremtidig handlinger. Han forventer inspeksjoner og innsats fra Mattilsynets side.

Angell viste til Mattilsynets egne dokumenter hvor de sier de overlater spørsmålet om aktivitetsforbud til domstolene. Han viste samtidig til lagmannsrettens dom hvor utøveren ikke fikk et forbud.

– Mangler empati for dyrene

Spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet region Nord, var et av statens vitner i retten.

– Jeg har aldri vært borti at noen bevisst påfører dyrene en slik lidelse over tid. Ett dyr ble funnet med 45 stikkskader, sa Miklegard i sin forklaring.

Han er også saksbehandleren som har laget Mattilsynets vedtak om aktivitetsforbud.

I vedtaket heter det at Mattilsynet kan bestemme et slikt forbud på grunnlag av forhold som kommer frem i en straffesak.

Dommen viser at saksøkeren har imitert rovdyrskader på reinsdyr i fire år og dette viser et mønster, ifølge Miklegard.

– Han viser mangel på empati og viljen til å leve seg inn i dyrenes velferd, sa Miklegard i retten om saksøkeren.

Spesialinspektøren mener mannen ikke oppfyller dyrevelferdslovens tredje paragraf.

«Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

Staten frykter for nye lovbrudd

Regjeringsadvokaten Henrik Vaaler som representerte staten, mener at det er fare for at saksøker kan begå nye lovbrudd dersom han får fortsette i reindrifta.

Derfor har Mattilsynet en plikt til å fatte nødvendige tiltak, dersom det er fare for at dyr utsettes for lidelse.

Regjeringsadvokat Henrik Vaaler

FARE FOR GJENTAKELSE: Regjeringsadvokat Henrik Vaaler fremhevet i prosedyren at staten frykter for nye lovbrudd dersom saksøker får fortsette i reindrifta.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Han påfører reinsdyr skade for økonomisk vinning. Etter statens syn så viser det at han ikke ser på dyr som egenverdi, men kun som nytteverdi, prosederte Vaaler.

Regjeringsadvokaten mener også at saksøkers holdninger ikke har endret seg.

– Han nekter for alt han har gjort. Når han nekter for det han har gjort, så kan han heller ikke ta lærdom av det, prosederte Vaaler.

– Helt usannsynlig at det vil skje igjen

Saksøkeren fremhevet sin reindriftsfaglig kompetanse da han fikk si noen ord på slutten av rettssaken.

– Jeg har særdeles god kompetanse til å vurdere fremover i tid når det gjelder beitesituasjon, og da er mitt hovedfokus på dyrevelferd, sa saksøker i retten.

– Også har jeg lyst å si at uansett om jeg har gjort det som jeg er blitt dømt eller ikke, så er det ingen sannsynlighet for at dette vil skje igjen, sa saksøkeren i retten.

En domsavgjørelse vil komme i begynnelsen av januar.