Normal

NSR-leder: – Uaktuelt med vindmøllepark i Kalvvatnan

– Olje og energidepartementet har ikke annet valg enn å trekke tilbake konsesjonen, det er det eneste realistiske alternativet, sier leder i Norske Samers Riksforbund Beaska Niillas.

Nils Johan Kappfjell, Ol Johan Gaup, Beaska Niillas og Mads Kapfjell

Nils Johan Kappfjell, Ol Johan Gaup, Beaska Niillas og Mads Kapfjell

Foto: NSR

I fjor ga NVE tillatelse til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland. «Fred. Olsen Renewables» står bak planene om 72 vindmøller, som vil kunne produsere strøm som tilsvarer forbruket til 30.000 husstander. Vindkraftverket planlegges å bli lagt midt i sommerlandet til Voengelh-Njaarke (Vestre Namdal) og Åarjel-Njaarke (Kappfjell/Bindal) reinbeitedistrikt.

Saken er nå til behandling i Olje- og energidepartementet, etter at FNF Nordland, Naturvernforbundet og Toven-gruppen i Åarjel-Njaarke reinbeitedistrikt og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt har klagd på tildelingen av konsesjon , og NVE ikke ser at klagene gir grunnlag for å endre eller omgjøre vedtaket.

Vindmølle

Det kommer mange nye vindmøller i fjellet mellom kommunene Namdalsskogan og Bindal i Nord-Trøndelag om planene blir gjennomført (illustrasjonsbilde)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Katastrofe for reindrifta

NSR-leder Beaska Niillas og landstyremedlem i NSR Ol Johan Gaup har nylig møtt reineiere fra Voengelh Njaarke og Åarjel Njaarke og vært på befaring i området hvor vindkraftverket planlegges.

– Det vil være en katastrofe for reindrifta i området. Etter denne turen er inntrykket at Olje og energidepartementet ikke har annet valg en å trekke tilbake konsesjonen, det er det eneste realistiske alternativet, sier Beaska Niillas.

Han mener at planområdet for vindmølleparken i og rundt Kalvvatnan vil legge store beslag på landområder og utbygningen vil medføre enorme inngrep i naturen og vil fordrive reindrift og folk fra deres tradisjonelle områder.

– Faren for iskast fører til at det blir umulig for rein og reineiere å ferdes i området uten risiko for eget liv og medførende infrastruktur som utstrakt veiutbygging, kraftlinjer, tilhørende bygg og 72 vindturbiner samt ferdsel tilknyttet vedlikehold og reparasjon og lyd- og synforurensning vil også komme i tilknytning til utbygningen. Den samlede effekten på naturen tilsier at dette tiltaket ikke kan gjennomføres.

Nils Johan Kappfjell og Beaska Niillas

Reindriftsutøver Nils Johan Kappfjell og NSR-leder Beaska Niillas på befaring

Foto: NSR

Språk- og kulturbærere

Landstyremedlem i NSR Ol Johan Gaup peker også på det sørsamiske språket og kulturen som er sterkt tilknyttet landområdene.

– Reineiere i Voengel njaarke og Åarjel njaarke er sterke bærere av sørsamisk språkrikdom med barn og ungdom som er førstespråklige. Reindriften i området har videreført den samiske kulturen og kunnskapen om områdene fra alders tid, sier han.

Gaup mener at det er viktig at det nå satses på de tradisjonelle næringene som er sterkt tilknyttet naturen i de samiske områdene.

– Dette er en uvurderlig skatt for fremtidige generasjoner og naturen.

Markering neste uke

I forbindelse med at embetsverket i Olje- og energidepartementet har befaring i Kalvvatnan onsdag 17. juni, vil det bli holdt en markering i Terråk tirsdag 16. juni arrangert av reinbeitedistriktene Voengelh njaarke og Åarjel njaarke.

Sametingpresident Aili Keskitalo vil delta på markeringen og være med på befaring sammen med OED for å støtte opp om reinbeitedistriktene.

Lederen i NSR håper det møter opp så mange som mulig

– Vi må stå sammen om fremtiden til det samiske språket, kulturen og reindriften i området, sier Beaska Niillas.

Olje- og energidepartementet opplyser at de ikke vet når de er ferdig med saksbehandlingen av denne saken.