Nidarosen bæspa edtja åarjelsaemide gaavnedidh

Dihte Nidarosen bæspa Tor Singsaas, sæjhta vielie båatsoe jielemen bijre, Røros saemien dajvesne lieredh.

Tor Singsaas

Bæspa Tor Singsaas.

Foto: Andreas Skeide

Saemien Åålmege åadtjoeji daan jaepien permanente øørnegem jih daan gaavhtan edtja dihte Nidarosen bæspa Tor Singsaas daelie Saemien Åålmege, guessiedidh. Golme biejjieh, Saemien Åålmegen luvnie mænna. Dihte voestes tjåanghkoe Rørosesne ruffien 2.b. jih mubpien tjåanghkoe Snåasese daan tjaktjen jih gåalmede tjåanghkoe, orre jaepien mængan Aarboertese. Daate lea vihkeles barkoe bïskohpese, åådtje åarjel saemiej gujmie jih åarjelsaemien siebredahkene ååhpenidh dihte åarjelsaemien hearra Einar Bondevik bïevnede.

Einar Bondevik

Åarjelsaemien hearra Einar Bondevik.

Foto: Den norske Kirken

– Vihkeles jih åahpenadtedh jih vïehkesjadtedh, Bondevike jeahta.

Båatsoe jieleme.

Rørosesne edtjieh soptsestidh båatsoe jielemen bijre mij lea Rørosen dajvesne. Guktie åvtesne bovtsigujmie barkeme jih guktie daan biejjien, magkeres haesteme båatsoesaemide daelie.

– Ij leah båatsoe barre jieleme, destie daam dihte maadth-gïele jih gïete-vætnoe båata. Båatsoe jieleme vihkeles kultuvreguedtije Bondevike jeahta.

Mijjien gærhkoe-gærja.

Edtjieh soptsestidh daan orre gærhkoe-gærjan bijre mij daan daelvien bøøti. Daate gærja edtja vadtesinie sjïdtedh åarjelsaemien maanide gïeh njieljien jaepien båeries. Daate tjaebpies gærja åarjelsaemien gïelesne.

– Daate joekoen gærja mestie maehtebe girmedh, Bondevike jeahta.

Gærhkoe veeljeme daan tjaktjen.

Dihte åarjelsaemien hearra, tuhtjie jienebh åarjelsaemieh edtjieh Saemien Åålmege dåarjelidh.

– Mijjieh daarpesjibie jijnjh almetjh. Daan tjaktjen dihte gærhkoen veeljeme jih dellie aaj edtjebe veeljedh Saemien Åålmegen ståvroe lihtsegidie, Bondevike jeahta.

Bæspa edtja aaj Rørosen tjïeltiem jih Aajegem guessiedidh.