Hopp til innhold

Márjá-Liissá Partapuoli – listetopp for NSR/SPF i Østre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Márjá-Liissá Partapuoli

Listetopp Márjá-Liissá Partapuoli

Foto: Marie Louise Somby

Valgkrets/válgabiire: Østre/Nuortaguovlu
Parti/bellodat: Felleslista NSR/SPF
Navn/namma: Márjá-Liissá Partapuoli
Alder/ahki: 27
Sivilstand/siviiladilli: Kjæreste. Irgi.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Duodji, idrett, fiske og friluftsliv.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Arktiske vinterleker (AWG) i 2004, før åpningsseremonien. Det var første gang Sápmi deltok.

Hva gjør du når du skal koble av?

Driver med duodji (samisk håndverk) og ser på film.

Jobb og studier

Jeg jobber som ingeniør i Varanger-Kraft, i en prosjektstilling. Jeg har bachelor i automatiseringsteknikk fra Universitetet i Tromsø. Jeg har arbeidet som systemingeniør på LKAB-gruven i Kiruna.

Jeg har også fått duodjiutdanning ved Sámij i åhpadusguovdásjis i Jokkmokk.

Ellers har jeg vært vikarierende lærer både på sameskolen og -barnehagen i Tana og Tromsø.

Jeg har vokst opp med jordbruk, og hjelper derfor både mine foreldre og slektninger med arbeid knyttet til jordbruk.

Samtidig som jeg er Tanaværing, så har jeg tilknytning til Sárevuopmi i Sverige. (Vi flytter med reinsdyrene til Norge om sommeren. Derfor hjelper jeg min far i reindriften).

Morsmål/språk

Samisk er mitt førstespråk.

Politisk bakgrunn

Har vært med i ungdomspolitikken fra ca. 2006, både i SFP, Noereh!, og NSR. Jeg var også med i Sametingets ungdomsutvalg som varamedlem i 2008–2009.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Samisk språkvitalisering, rettigheter, grenseløst Sameland, næringer og duodji.

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?

Rettigheter. Vi opplever at våre rettigheter ikke blir tatt hensyn til, uavhengig av om det er snakk om språk, næring, retten til land og vann, tilbud i samfunnet eller kulturutvikling.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Vi kan ikke akseptere gruvedrift, for det hindrer samiske primærnæringer og ødelegger viktige åndelig og naturbruksområder.

Våre primærnæringer er ikke bare langvarige arbeidsplasser, men også kulturbærere. Hvis vi ikke hadde laksefiske, reindrift og sauedrift, hva skulle vi knyttet ordforrådet vårt til, som forklarer næringenes hendelser, drømmer og lignende. Samisk er vårt største kulturbærer, det blir et fattig språk om vi mister ordene som er knyttet til naturbruk.

Jeg tror at vi mange ganger ikke tenker oss godt om, når det blir snakk om de økonomiske gevinstene knyttet til gruvedrift, i forhold til naturvern. Vi følger vestens, hvis ikke banken kan si noe om verdien, da er det ingen kapital i det for resten av verden. Det er ikke den samiske måten. Naturen er vår rikdom, den gir liv både språklig og kulturelt, noe som er vanskelig å sette en pris på.

I Sápmi har flere rettighetssaker kommet frem. Rettene til land og vann har ikke blitt godt nok undersøkt. Derfor måå alle gruveplaner legges på vent, mens all bruks- og eiendomsrett blir avklart. Mineralloven må også forandres på, slik at den tar hensyn til urfolksrettigheter. Det betyr at rettighetshavere skal ha lov til å forby utgravinger.

Vi som naturfolk har et ansvar for å minske verdens forurensing. Vi behøver ikke å ødelegge mer, bare fordi vi ikke har ødelagt nok. Og vi skal ikke heller bære byrden og fore verdens mineralhunger bare fordi vi ikke har brukt opp klimakvoten. Vi har, som alle andre, krav på å minske den forurensingen som vi har forårsaket.

Jeg har kjennskap til gruvedrift gjennom yrket mitt, og jeg hadde kunnet fortelle mye om det. Men jeg vil ikke snakke om gruver, fordi det på mange måter ikke er akseptabelt å sette i gang gruvedrift, ikke hvis Sápmi skal ha en fremtid. En gruve er ikke hele Sápmi, men hvilken same har gitt makten til andre, til å fungere som en gud over deres kultur og næringsliv? Vi kan ikke godta noen blir frarøvet deres kultur. Å få leve som en same skal ikke være avhengig av flaks. Det er en rettighet og ingen skal få frarive det med tvang.

Forklar om du synes at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken med tanke på reindriftspolitikk i kommende periode?

Reindrift og andre næringer må få bedre grunnlag og betingelser til å utføre næringen. Da spesielt med tanke på rovdyr og jordrettigheter. Det er naturlig at de som kjenner området setter grensene, nemlig lokal forvaltning.

Det er tid å se på lovtekstene og å tilpasse de til reindrifta og saueholdet, som bruker naturen til beite. Næringsveier skal gjennom loven kunne forsvare sine dyr. Den loven som skulle overvåke dette fungerer ikke som tenkt.

Med hensyn til reindrifta er det på tide å undersøke generelt hvilke rettigheter næringen har, i et historisk perspektiv. Hvordan har reindrifta før brukt og forvaltet land og vann, og hvor har det blitt begrenset.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/etablere seg i næringen?

Jordbruk er viktig for våre lokale samfunn. Jordbruk e som reindrift, de behøver bedre grunnlag og betingelser for å arbeide i næringen. I mange bygder er det jordbruk som driver bygdas fremgang, og holder liv i andre faste arbeidsplasser i bygdene. Derfor er det spesielt viktig å motivere nye generasjoner til å fortsette, men også nye ungdom til å starte sine egne jordbruk.

Sametinget skal støtte og hjelpe all arktiske matprodusenter og være med på å etablere firmaer som kjøper og selger lokalprodusert mat. Vi har et globalt ansvar å være selvstendige med hensyn til mat. Sametinget skal være ledende i å fremme samiske merkevarer. Slike tilbud tror jeg vil motivere ungdom til å arbeide i primærnæringene, og det vil også løfte statusen til jordbruk og reindrift.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan Sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Problemet er når sjøsamiske rettigheter ikke har blitt vedtatt. Først må Sametinget sikre de sjøsamiske rettighetene og det økonomiske grunnlaget i kystområdene, som gir levekår til alle sjøsamiske innbyggerne. Sjøsamiske tradisjonelle og historiske rettigheter skal godkjennes og vernes. Områdets fiskere må få et bedre grunnlag til å arbeide innen næringen.

Kystområdene har også arktiske matprodusenter. Og de skal få støtte til å produsere selge varene sine i nærområdene og lov i kystområdene og til indre strøk. De samme prinsippene gjelder for fiske og jordbruk. Fiskeriet livnærer bygdene i kystområdet, derfor er det viktig å sikre at fiskerne produserer mat til sine lokale miljø, ikke sende det videre til fremmede folk.

De samiske språk, hvordan bør Sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Å styrke og fremme språket ligger i flere deler. Med tanke på styrking av språk er det spesielt viktig å jobbe med dette:

Barnehagene. Alle som ønsker at barna deres skal få plass i en samisk barnehage skal få det, uavhengig av hvor de bor. I den sammenhengen er det også viktig at vi begynner undersøke organiseringsmodeller som tar hensyn til barnas språknivå. Det viktig at et barn som kommer fra et samiskspråklig hjem og et barn fra et norskspråklig hjem er språklig på hvert sitt nivå. Med tanke på styrking av språk er det viktig å skille barnas målsetninger. Vi skal ikke hindre noen barn, derimot gi dem det miljøet hvor språket deres vil utvikles på best mulig måte.

Barna og ungdom skal få de samme mulighetene å utvikle seg, uavhengig av bosted og hjemsituasjonen. På skolene er det også viktig å følge opp organiseringsmodellenr som tar hensyn til fremgangen av barnas språknivå. Førstespråklige skal få bruke samisk i hvert fag. Andrespråklige skal få opplæring med hensyn til språknivå og få undervisning i smaisk. Ellers bør målet være at innbyggerne i samiske områder behersker samisk, derfor skal også sameskolenes naboskoler tilby opplæring i samisk og tilpasse det til elevenes språknivå.

På samfunnsnivå må Hjertespråk-utredningen føles opp og etablere de organene som trengs rundt omkring i Sápmi, avhengig av landegrenser som mange ganger har hindret grensekryssende samarbeid i østområdet. Vi mener at nettopp fordi vi har dette sterke slektskapet til nordsamene i Nuorgam og Utsjoki og til skoltesameme i Njeavdam og i Russland, så hadde det vært naturlig, i et langtids perspektiv, å etablere et ressurssenter i vårt område. Selv om det ikke vil lykkes i denne perioden å samle all samisk språkundervisning under et organ. Vi skal arbeide for det at språket ikke skal hindres av landegrenser.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Å styrke næringer og næringskombinasjoner er viktig for fremgangen av bygder. Næringsliv gir ikke bare arbeid til de som jobber innad i næringen, men også til de som tilbyr utstyr og lignende til næringslivet.

Vi har altfor få samiskspråklige lærere. Det er viktig å motivere ungdom til dette arbeidet, og å løfte læreryrkets status.

Ellers er det viktig å se bredere enn bare på de firmaene som tilbyr oss jordødeleggende arbeidsplasser. Vi får ikke bedre tilbud om vi ikke søker etter det. Derfor er det viktig å støtte unge «grundere» som tør å starte nettverk. Vi må sette krefter til å motivere denne nye tenktemåten. Vi må oppdage hvilke muligheter f.eks. internett gir oss. Vi har i dag gode muligheter til å starte virtuelle firmaer og arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser som hadde krev mye bruk av land og natur. Disse arbeidsplassene krever mindre fysisk styrke enn f.eks. gruvedrift. Det betyr at arbeidsplassene ikke bare er for de som er fysisk sterke, og på den måten minsker helsefarer for arbeiderne.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Alle saker som berører oss rettigheter, hvor enn det er. Vi møter på kolonisme i mange ulike former, vi har lite innflytelse i saker som berører våre områder og vi har lite oppmerksomhet og forståelse for våre tradisjonelle rettigheter.

I Tana-avtalen ble ikke det lokale folk, forvaltning eller forvaltningsorganer lyttet til. Heller ikke Sametinget ble lyttet til. Nå tvinger de på oss lover som hindrer Tanadalens tradisjonelle aktivitet. Samtidig gir de bort rettighetene, som ikke hører til dem, til fremmede folk.

Vi har også em «grønnkolonisme» som vindmøllene som er planlagt i Rástegáisá. Her blir våre land og åndelige områder gitt bort til kapitalistene. De truer våre muligheter til å utvikle og livberge oss på vår reindrift og utmarksnæring. Vi er svake fordi våre rettigheter har ikke blitt undersøkt eller dokumentert slik vesten krever.

Jeg håper at sannhetskommisjonen etableres og at denne moderne kolonismen også blir en del av utredningen. Jeg skal ihvertfall jobbe for det, hvis jeg blir valgt som representant til Sametinget.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Duodji, valáštallan, guolásteapmi ja meahcásteapmi.

Mii lea leamaš dat stuorámus dáhpáhus iežat eallimis?

Árktalaš dálveriemuiguin (AWG) 2004is, ovdal rahpandoalu. Sápmi lei vuosttaš háve oasálastimin.

Maid barggat go háliidat vuoiŋŋastit?

Mun duddjon ja geahččan filmmaid.

Bargu ja oahppu

Barggan inšenevran Varanger-Kraftneattas prošeaktavirggis. Mus lea bachelor automatiserenteknihkas Romssa universitehtas. Lean bargan systemainšenevran LKAB ruvkkis Gironis.

Mun lean maiddái háhkan duodjeoahppu Sámij åhpadusguovdásjis Johkamohkis

Muđui lean leamaš sadjásaš oahpaheaddji sihke sámeskuvllas ja -mánáidgárddis Deanus ja Romssas.

Lean bajásšaddan eanadoalus ja danne veahkahan sihke váhnemiid ja fulkkiid eanadoalu bargguiguin.

Seammás go lean Deatnulaš de lean maid gullevaš Sárevuopmái Ruoŧas. (Mii johttit bohccuiguin Norgii Dievátvuodái geassit). Dan oktavuođas dieđus maid veahkehan áhčči boazudoaluin

Giella

Sámegiella lea mu vuosttašgiella

Politihkalaš duogáš

Nuoraidpolitihkas leamaš mielde sullii 2006 rájes sihke SáB-as, Noereh!-es NSR-as. Ledjen maid sámedikke nuoraidlávdegottis várremiellahttun 2008-2009.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Sámegiella ealáskahttin, vuoigatvuođat, rájáhis Sápmi, ealáhusat ja duodji.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Vuoigatvuođat. Mii vásihat oahppit ahte min vuoigatvuođat eai vuhtiiváldo leš dal sáhka gielas, ealáhusaiin, eanangeavahemiin, fálaldagain servvodagas dahje kultuvrraovddideame dáfus.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Mii eat sáhte dohkkehit ruvkkiid dan dihte go dat hehttejit sámiid vuođđoealáhusaid ja bilidit deaŧalaš báikkiid sihke luonddu geavaheami ja vuoinnalaš oktavuođas.

Min vuođđoealáhusat eai leat dušše guhkkit áigge bargosajit, muhto maiddái min kultuvrraguoddit. Jus omd. ii livččen luossabivdu, boazodoallu ja sávzadoallu, masa mii de čanašivččiimet min sátneriggodaga mat čilgejit ealáhusa dáhpáhusaid, nieguid jna. Sámegiella, min dehálamos kultuvrraguoddi, šaddá geafes giella jus láhppit dajahusaid mat leat čatnon luonddugeavaheapmái.

Mun jáhkán mii maiddá máŋgii doalvvuhallat go álgit hállat makkár ekonomiijalaš ovdamonit ruvkkis leat luonddugáhtten ektui. Mii čuovvut oarjemáilmmi málle. Jus it sáhte čájehit báŋkku bokte makkár riggudat lea, dalle ii dohkke kapitála máilbmái. Dát ii leat sámi málle. Mis lea luondu riggudat, dat ealiha min sihke gielalaččat ja kultuvrralaččat. Ja gillii ja kultuvrii lea váttis bidjat hatti.

Sámis leat dál ollu vuoigatvuođa áššit ilbman. Eanan- ja čázádatvuoigatvuođat eai leat doarvái bures guorahallon. Dan dihte fertejit buot ruvke plánat orustuvvot/heaittihuvvot dassái go BUOT geavahan ja oamastan vuoigatvuođa áššit leat čielgan. Minerálaláhka ferte maid rievdaduvvot vai čuovvula eamiálbmogiid bistevaš rivttiid. Dat mearkkaša ahte riekteguddiin galgá leat riekti minerálalága vuođul gieldit roggamiid.

Mis dego luondduálbmot lea maid ovddasvástádus unnidit máilmmi nuoskideami. Eat mii dárbbaš bilidit eambo danne go eat leat bilidan doarvái, ja eat mii galgga ge guoddit noađi ja biebmat máilmmi minerálanealggi dušše danne go mis lea buorrin nuoskidan kvohta. Mis ge nugo earáin lea seammá unnidan gáibádus dan nuoskideame ektui maid mii leat dagahan.

Mun dieđus dovddan ruvkki barggu oktavuođas ja livččen sáhttit muitalit ollu dan ektui. Muhto mun in álgge hállat ruvkki sisdoalu birra danne go ii leat máŋgga láhkai obba dohkálaš álggahit ruvkkiid, ii jus mii dáhttut Sápmái boahtteáiggi. Na, okta ruvkii ii leat ollis Sápmi, muhto makkár sápmelaš lea addán fámu earáide doaibmat dego ipmil sin kultuvrra ja ealáhusa badjel? Eat mii sáhte dohkkehit ahte muhtton olbmuin rievidit ja goddet kultuvrra. Beassat eallit sápmelažžan ii galgga leat vuorbbi duohken. Dat lea vuoigatvuohta ja ii giige oačču bákkus dan rievidit.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazodoallu ja eará ealáhusat fertejit oažžut buoret vuođu ja eavttuid doaimmahit ealáhusa ja ealáhusa birrasa. Dalle erenoamážit boraspiriid ja eananvuoigatvuođaid ektui. Lea lunddolaš ahte dat guhte dovdet guovllu bidjet rájáid. Nammalassi báikkálaš hálddašeapmi.

Lea áigi geahččat láhka čállosiid ja daid heivehit boazodoalu ja sávzadoalu ektui, mat geavahit luonddu guođahan sadjin. Ealáhusaiguin galgá maid leat lágavuođul doarjja várjalit iežas elliid. Dat láhka mii galggašii dán gozihit ii doaimma nugo jurddašuvvon.

Boazodoalu dáfus lea áigi guorahallat oppalaččat makkár vuoigatvuođat leat historjjálaš perspektiivvas. Mo lea boazodoallu ovdal geavahan ja hálddašan eatnamiid ja gos lea gáržžiduvvon.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Eanadoalut lea deaŧalačča min báikkálaš servvodagaide. Eanadoallu ge nugo boazodoallu dárbbaša buoret vuođu ja eavttuid doaimmahit ealáhusa ja ealáhusa birrasa. Ollu giliin lea eanadoallu mii guoddá gili ovdáneami ja eanadoallu dagaha ahte eará bargosajit leat bistevaččat giliin. Danne lea erenoamáš deaŧalaš movttiidahttit ođđa buolvvaid joatkit ja maid ođđa nuoraid movttiidahttit álggahit iežas doalu.

Sámediggi galgá doarjut ja veahkehit buot árktalaš biebmobuvttadeaddji ealáhusaid ja veahkehit ásahit fitnodagaid mat ostet ja vuvdet báikkálaš buvttaduvvon biepmuid. Mis lea maid globála ovddasvástádus leat iešbirgejeaddjit biepmu dáfus. Sámediggi galgá leat njunnošis ovddideamen sámi mearkagálvvuid. Dákkár fálaldagat jáhkán mun movttiidahttet nuoraid álggahit ja jáhkán máid loktet eanadoalu ja boazodoalu árvvu.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Váttisvuohta lea go mearrasámiid vuoigatvuođat eai leat dohkkehuvvon. Vuosttažettiin ferte sámediggi sihkkarasit mearrasámiid vuoigatvuođaid ja sin ekonomalaš vuođu lágaš riddoguovlluin, mii addá birgenlági buot mearrasámi guovllu ássiide. Mearrasámiid árbevirolaš ja historjjálaš vuoigatvuođat galget dohkkehuvvot ja suodjaluvvot. Guovllu guolásteaddjit maid fertejit fitnet buoret vuođu ja eavttuid doaimmahit ealáhusa ja ealáhusa birrasa.

Riddoguovlluin leat maid árktalaš biebmobuvttadeaddji. Ja galget fitnet doarjaga buvttadit ja vuovdit gálvvuid iežas lágaš riddoguovlluin ja das viidáset siseatnamii. Ferte muitit ahte seammá prinsihppa doaibmá guolásteamis ja eanadoalus. Guolásteapmi ealiha giliid riddoguovllus, danin lea deaŧalaš sihkkarastit ahte guolásteaddjit buvttadit biebmu iežas báikkálaš birrasis, iige daid doalvut vieris olbmuide.

Sámegielat, movt berre sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Giella ovdáneamis ja nannemis leat máŋga beali. Nannema ektui lea erenoamážit deaŧalaš dáid beliiguin bargat:

Mánáidgárddit. Buohkat geat dáhttut mánáidasaset sámegiela galget fitnet saji sámemánágárddis, beroskeahttá ruovttogielas dahje gos orrut. Dan oktavuođas lea maid deaŧalaš ahte álgit guorahallat organiseren modeallaid mat vuhtiiváldet mánáid gielladási. Dat lea jo deahtalas ahte mánná mii boahtá sámegielat ruovttus ja máná geas lea dárogiella ruovttogiellan leaba goappátge dásis gielalaččat. Giela nannema ektui lea deaŧalaš earuhit mihttomeari dán dáid mánáide. Mii eat galgga hehttet goappáge máná. Baicce addit dan birrasa mas buoremusat ahtanuššet gielalaččat.

Mánát ja nuorat galget oažžut seammá vejolašvuođaid ovdánit beroškeahttá gos orrut ja ruovttodilis. Skuvlla dásis lea maid deaŧalaš čuovvulit organiseren modeallaid mat vuhtiiváldet mánáid gielladási ovdáneami. Vuosttašgielagat galget beassat geavahit sámegiela juohke fáttás. Nuppegielagat galget fitnet sámegielat oahpahusa gielladási mielde ja oahpahuvvot sámegielas. Muđui galggalii mihttomearri leat ahte ássit sámiguovlluin hálddašit sámegiela, danne galget maid sámeskuvllaid gránnjá skuvllat fállát oahpu sámegielas ja heivehit dan sin ohppiid gielladássái.

Servvodagas dásis ferte čuovvulit váibmogiela guorahallama ja ásahit daid orgánaid mat gáibiduvvojit miehtá sámi, beroškeahttá rájás mii nu máŋgii lea hehtten nuortaguovllu rádjárasttildeaddji ovttasbargguid. Mii oaivvildat ahte justa danne go mis lea dát nana fuolkevuohta davvi sámiide Njuorggámis ja Ohcejogas ja nuortalaš sámiide Njeavdamis ja Ruoššabeale, de livčče lunddolaš, guhkkiáigge perspektiivvas, ásahit min guvlui resursaguovddáža, vaikke vel ii dán áigodagas menestuva čohkket buot sámi giellaoahpahusa ovtta orgána vuollái. Mii galgat bargat dan nammii ahte giella ii galgga hehttejuvvot rájáiguin.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálašt vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Ealáhusaid ja lotnolasealáhusaid nannen lea deaŧalaš giliid ovdáneapmái. Ealáhusat eai dušše dagat dan olbmuid bargosaji gii doaimmaha ealáhusa, muhto maid sidjiide geat fállet rusttegiid jna ealáhusaide.

Mis leat menddo unnán sámegielat oahpaheaddjit. Lea deaŧalaš movttiidahttit nuoraid dáid bargguide ja maiddái loktet oahpaheaddji stáhtusa.

Muđui lea deaŧalaš geahččat viiddit go dušše daid fitnodagaide geat fállet midjiide eananbillisteaddji bargosajiid. Eat mii fitne buoret fálaldagaid jus eat oza. Danne lea deaŧalaš doarjut nuorra “gundariid” geat dustet álggahit fierpmádagaid. Mii fertet maid bidjat searaid dasa ahte movttiidahttit ođđa jurddašeami. Mii fertet fuobmát erenoamážit makkár vejolašvuođaid omd interneahtta addá midjiide. Mis lea dáid áiggiid mealgat buoret vejolašvuohta álggahit virtuála fitnodagaid ja bargosajiid. Dát leat bargosajit mat eai gáibidivčče olus eanangeavaheami. Ja dát bargosajit gáibidit unnit gorutfámu go omd. ruvkkiiguin. Dat mearkkaša ahte bargosadji ii leat dušše várrejuvvon dasa guhte lea kievra gorudin bargat ja dán lágan bargosajit maid eai ge dagat bargiide vigiid mat čuhcet dearvvašvuhtii.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Buot áššit mat guoskkahit min vuoigatvuođaid gos ain de orrut. Mii deaivvadat kolonisma máŋgga hámis, mis lea unnánaš dadjamuš áššiide mat gusket min guovlluide ja fitnet unnán beroštumi ja áddejumi min árbevirolaš vuoigatvuođaid ektui.

Deanu soahpamušas eai guldalan báikkálaš olbmuid, báikkálaš servviid dahje báikkálaš hálddašansearvvi. Eai ge guldalan Sámedikki. Dál bággejit midjiide lágát mat hehtte deanoleagi ássiid árbevirolaš doaimmaid. Seammás addet eret vuoigatvuođaid, mat eai gula sidjiide, vieris olbmuide.

Mis lea maiddái ruonákolonisma dego bieggamillu plánat Rástegáisái. Dás maid vikkahit skeŋket kapitalisttaide min eatnamiid ja min vuoinnalaš guovlluid. Sii uhkidit min vejolašvuođaid ovddidit ja ealihit min boazodoalu ja meahcásteami. Mii leat geanoheami danne go min vuoigatvuođat eai leat guorahallon dahje dokumenterejuvvon nugo oarjemáilbmi gáibida.

Mun doaivvun ahte duohtavuođa kommišuvdna álggahuvvo ja ahte dát ođđa áigge kolonisma maid šaddá oassin guorahallamis. Mun aŋkke áiggun bargat dan nammii jus sámediggái fal beasan.

Korte nyheter

 • Gjenvalgt som leder

  Inge Even Danielsen gjenvelges som leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) under helgens landsmøte i Røros.

  Danielsen forteller om et hektisk år grunnet flere prosesser og lovarbeid innenfor reindriften, og at dette kommer til å fortsette.

  – Det blir nok et hektisk kommende år, med blant annet reindriftsavtalen som skal behandles av Stortinget våren 2025, og selskaper som stadig ønsker om å bygge ut mer vindkraft for eksempel.

  – Det er alltid nok å ta fatt i, sier Danielsen.

  I tillegg ble også ny leder for landsforbundets ungdomsseksjon, NRL-U, valgt, der Sara Katrine Aleksandersen (23) ble valgt til leder.

  Leder i landsforbundet velges hvert andre år.

  Lederkandidater-nrl
  Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK
 • Samisk Hus Tromsø ble åpnet med joik

  Loga sámegillii

  Den samiske joikeren Sara Marielle Gaup Beaska fikk den store æren å åpne Samisk Hus Tromsø med joik.

  Hun fremførte tre joiker, blant annet «Romssa suolu (Tromsøya)» av Ande Somby og Gaup Beaska sin egen kjente joik «Gulahallat eatnamiin.»

  I sin prolog tok gratulerte forfatteren og journalisten John Gustavsen alle samene i Tromsø med sitt nye møtested.

  Samtidig brukte han anledningen til å ta et oppgjør med den stygge måten reineier Per Kitti på Kvaløya er blitt behandlet av myndighetene.

  Aksjeselskapet Samisk Hus Tromsø ble offisielt stiftet 15. februar 2023. Eiere er Tromsø kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK