Hopp til innhold

Nuortaguovllu válgabiire / Østre valgkrets

Sametingsvalget 2017 er delt inn i syv valgkretser. Her får du en innføring i én av disse. Norsk tekst finner du nederst i denne artikkelen.

Østre valgkrets / Nuortaguovllu válgabiire

Østre valgkrets / Nuortaguovllu válgabiire

Foto: NRK

På norsk:

Dán válgabiirres leat ovcci suohkana ja dat leat Mátta-Várjjat, Unjárga, Čáhcesuolu, Várggát, Báhcavuotna, Deatnu, Bearalváhki, Davvesiida ja Gáŋgaviika.

Válgabiirre áirraslohku vuolgá das man ollu olbmot ledje dieđihan iežaset jienastuslohkui geassemánu 30. beaivái dan jagi go maŋemus ledje suohkan- ja fylkkaválggat (2015:s). Nuortaguovllu válgabiirres ledje dalle 2229 olbmo jienastuslogus. Dán logu vuođul Nuortaguovllu válgabiire massá ovtta áirasa ja jienasteaddjit besset dál válljet dušše vihtta áirasa Sámediggái. Dat máksá ahte dien biirres gártá garraseabbo gilvu beassat Sámediggái.


Válgalisttut

Nuortaguovllu válgabiirres leat dáin válggain gávcci bellodaga/listtu:


Nuorat ja boarrásat

Dat bellodat/listu mas leat gaskamearálaččat nuoramus evttohasat dán biirres lea Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR). Dáid evttohasaid gaskamearálaš ahki lea 37,0 jagi. Nuortaguovllu nuoramus evttohas lea Per Martin Ingilæ (Olgeš) guhte lea riegádan 1998:s.

Sámi Álbmotlihtus dat leat gaskamearálaččat boarráseamos evttohasat válgalisttus. Sin gaskamearálaš ahki lea 58,5 jagi. Nuortaguovllu válgabiirre boarráseamos evttohas lea Ovddádusbellodaga Hans J. Eriksen guhte lea riegádan 1936:s.


Ovddeš válgabohtosat

2013-válggaide serve dán biirres guhtta bellodaga/listtu ja válgaboahtu leai ná:

Nuorta 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

291

17,5

1

BB/AP

497

30,0

2

GB/SP

107

6,4

NSR/SáB

465

28,0

2

OB/FRP

137

8,3

Olgeš/H

143

8,6

1

Eará/Andre

19

1,1

Oasálastin/Deltakelse

1659

74,2

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

2236

Ekspander/minimer faktaboks

Nuortaguovllu válgabiirres válljejuvvojedje dát olbmot sámediggeáirrasin 2013-2017:

 1. áirras: Mariann Wollmann Magga, BB/AP (várrelahttu: Ragnhild Melleby Aslaksen)
 2. áirras: Beaska Niillas, NSR
 3. áirras: Hartvik Hansen, Árja
 4. áirras: Knut Inge Store, BB/AP
 5. áirras: Christina Henriksen, NSR
 6. áirras: Ellen Kristina Saba, Olgeš/H

Go Mariann Wollmann Magga šattai ráđđelahttun 2016 juovlamánus, de várrelahttu Ragnhild Melleby Aslaksen álggii su sadjái sámediggeáirrasin.


2009-2013

Nuortaguovllu válgabiirre jienasteaddjit besse dien áigodahkii válljet guhtta sámediggeáirasa.

2009-válggaide serve dát bellodagat/listtut ja ná leai válgaboahtu:

Nuorta 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

123

7,3

BB/AP

604

35,8

3

GB/SP

78

4,6

FØV

110

6,5

NSR/SáB

366

21,7

2

OB/FRP

161

9,5

1

Ofelaš

75

4,4

Olgeš/H

96

5,7

SVL

73

4,3

Eará/Andre

0

0,0

Oasálastin/Deltakelse

1686

75,8

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

2224

Ekspander/minimer faktaboks

Dát olbmot válljejuvvojedje sámediggeáirrasin 2009-2013:

 1. áirras: Marianne Balto, BB/AP (várrelahttu: Mariann Wollmann Magga)
 2. áirras: Gunn-Britt Retter, NSR
 3. áirras: Knut Inge Store, BB/AP
 4. áirras: Trond Are Anti, NSR
 5. áirras: Ragnhild Melleby Aslaksen, BB/AP
 6. áirras: Hans J. Eriksen, OB/FRP

Go Marianne Balto šattai ráđđelahttun maŋŋil válggaid, de várrelahttu Mariann Wollmann Magga álggii su sadjái sámediggeáirrasin.

«––––––––––––––––––––––––––––––»

Østre valgkrets

Følgende ni kommuner hører til denne valgkretsen: Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik.

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune og fylkestingvalg (2015). Østre valgkrets hadde på det tidspunktet 2229 manntallsførte og får dermed velge fem representanter. Dette er én mindre enn ved forrige valg og betyr at konkurransen om plassene blir hardere.

Valglister

I Østre valgkrets stiller åtte partier/lister til valg:

Unge og eldre

Det er Norske Samers Riksforbund som i denne valgkretsen har lavest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Gjennomsnittalderen for NSR-kandidatene er 37,0 år. Den yngste kandidaten i Østre valgkrets er Per Martin Ingilæ (H) som er født i 1998.

Samenes Folkeforbund er har høyest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Her er gjennomsnittsalderen 58,5 år. Den eldste listekandidaten i Østre valgkrets er Hans J. Eriksen (FRP) som er født i 1936.

Tidligere valgresultater

Ved valget i 2013 stilte seks partier/lister til valg i denne valgkretsen og valgresultatet ble slik:

Nuorta 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

291

17,5

1

BB/AP

497

30,0

2

GB/SP

107

6,4

NSR/SáB

465

28,0

2

OB/FRP

137

8,3

Olgeš/H

143

8,6

1

Eará/Andre

19

1,1

Oasálastin/Deltakelse

1659

74,2

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

2236

Ekspander/minimer faktaboks

Fra Østre valgkrets ble følgende valgt inn som sametingsrepresentanter 2013-2017:

 1. representant: Mariann Wollmann Magga, BB/AP (vara: Ragnhild Melleby Aslaksen)
 2. representant: Beaska Niillas, NSR
 3. representant: Hartvik Hansen, Árja
 4. representant: Knut Inge Store, BB/AP
 5. representant: Christina Henriksen, NSR
 6. representant: Ellen Kristina Saba, Olgeš/H

Da Mariann Wollmann Magga ble rådsmedlem i desember 2016, ble vararepresentant Ragnhild Melleby Aslaken fast møtende sametingsrepresentant.

2009-2013

Velgerne i Østre valgkrets kunne for denne perioden velge inn seks sametingsrepresentanter.

Ved valget i 2009 stilte følgende partier/lister til valg og valgresultatet ble slik:

Nuorta 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

123

7,3

BB/AP

604

35,8

3

GB/SP

78

4,6

FØV

110

6,5

NSR/SáB

366

21,7

2

OB/FRP

161

9,5

1

Ofelaš

75

4,4

Olgeš/H

96

5,7

SVL

73

4,3

Eará/Andre

0

0,0

Oasálastin/Deltakelse

1686

75,8

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

2224

Ekspander/minimer faktaboks

Følgende personer ble valgt inn på Sametinget 2009-2013:

 1. representant: Marianne Balto, BB/AP (vara: Mariann Wollmann Magga)
 2. representant: Gunn-Britt Retter, NSR
 3. representant: Knut Inge Store, BB/AP
 4. representant: Trond Are Anti, NSR
 5. representant: Ragnhild Melleby Aslaksen, BB/AP
 6. representant: Hans J. Eriksen, OB/FRP

Da Marianne Balto ble rådsmedlem etter valget, ble vararepresentant Mariann Wollmann Magga fast møtende sametingsrepresentant.

Korte nyheter

 • Ønsker rettslig styrking av kvensk og finsk språk

  Rettslig styrking av kvensk og finsk språk var et tema som flere av de kvenske, kvensk-finske og norsk-finske representantene tok opp i høringen på Stortinget i kveld.

  Det var kontroll- og konstitusjonskomiteen som i kveld holdt høring om rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen (stortinget.no).

  Norske kveners forbund, Kvenungdommen, Kvensk Finsk Riksforbund, Oslo Kvensk-Finsk forening,
  Kvensk Finsk Studentnettverk og Norsk-Finsk Forbund tok sammen plass ved langbordet, for å svare på spørsmål fra stortingspolitikerne.

  De trakk også frem ønske om mer fokus på å synliggjøre kulturminner til denne gruppen nasjonale minoriteter.

  De ble i likhet med representanter fra Sametinget utfordret av stortingspolitikerne på at de hadde litt forskjellig ønsker. Blant annet om hvordan språkene kan styrkes og revitaliseres.

  Til det svarte blant annet nestleder for Norske kveners forbund, Unni Elisabeth Huru, at det er urimelig å forvente at kvener, kvensk-finner og norsk-finner skal snakke med én stemme. I likhet med at det i majoritetssamfunnet er ulike syn, så må vel det samme kunne gjelde kvener og andre nasjonale minoriteter, påpekte hun.

  Fra felles høring i Stortinget om rapporten fra sannhets- og fornorskningskomiteen.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Tuhtjie maanah maehtieh gïele musihken tjïrrh lïeredh

  Artiste Kajsa Balto jeahta daaroen learohkh maehtieh gïele laavloegujmie lïeredh, movhte lohkehtæjjah jiehtieh ij leah dan aelhkies.

  Dïhte saemiengïelesne laavloe, jïh laavloegujmie gïelem lïeri.

  – Gosse maanagiertesne eelkim barre saemiengïelem soptsestim. Baakoelæstoem meatan utnim juktie dah jeatjh edtjin guarkedh maam jeehtim, Balto jeahta.

  Movhte gosse tïjjem vaasi gaajhke åajaldehti. Gosse skuvlesne eelki tuhtji aelkebe daaroengïelesne soptsestidh.

  Menh gosse båarasåbpoe sjïdti eelki gïelem ohtselidh.

  – Lea dan åvteste tjidtjie sjïdtim. Dan åvteste manne vuelie maanabaeleste utneme, sïjhtim mov maanah aaj edtjieh vuelie lïeredh, dïhte jeahta.

  Daelie Balto håhkesje laavloe maahta saemiengïelem daaroe learoehkidie aaj lïeredh.

  Movhte lohkehtæjjah jiehtieh ij leah dan aelhkie, jïh laake ij dam sjïehteladth.

  Nora Bilalovic Kulset lea musihkedotkije NTNUsne. Dïhte jeahta laavloe lea buerie vuekie gïelem lïeredh. Menh ij leah nuekie barre laavlodh jïs edtja gïelem lïeredh. Daarpesje akte goh maahta gïelem soptsestidh goh maahta gïelem tjïelkestidh.

  – Menh maahta saemien laavloeh laavlodh jalhts eah gïelem maehtieh. Dellie maehtieh gïeletjoejh saavredh, jïh vihkeles kultuvregoerkelimmie åadtjoeh, Kulset jeahta.

  Menh mij learohkh ussjedieh?

  – Vïenhtem lea jeatjahlaakan gïele. Jïs dam lïerem maam joem lusten tjïrrh, goh musihke, vïenhtem maahtam vielie lïeredh, Erlend Riksheim jeahta.

  Dïhte maahta «buerie biejjie» jïh «lahkoe biejjine» noerhtesaemiengïelesne jiehtedh, menh jeatjh gïeline goh tyskelaanten jïh englaantengïelesne maahta jiehtedh gïen dïhte lea.

  Learohke Kristian Iversen maahta seamma baakoeh saemiengïelesne jiehtedh Jalhts saemien gïelereeremedajvesne årroeminie idtji dan jïjnje ussjedh man åvteste ij vielie saemiengïelem maehtieh.

  – Menh lea kultuvreaerpie Nöörjesne. Byörebe saemiengïele vaarjelidh, jïh dellie aaj byörebe saemiengïelem skuvlesne lïeredh, Iversen jeahta.

  Iversen vienth hijven orreme saemiengïele lïeredh, dan åvtese gellie saemieh Nordlaantesne årroeminie. Aaj ussjede dïhte maahta saemien aassjoe unniedidh.

  Menh laake dorje juktie ij leah aelhkie. Risten Turi Aleksandersen, direktööre saemien gïeline Saemiedigkesne, ij darjoeh juktie gaajhke maanah laantesne edtjieh gïelem lïeredh.

  – Ööhpehtimmielaake jeahta tjuara saemie årrodh jis edtja reakta utnedh saemien ööhpehtimmie åadtjodh. Jïh dan åvteste daaroen maanah eah reakta utnieh saemien ööhpehtimmie åadtjodh, Aleksandersen jeahta.

 • Høring om sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt i kveld en åpen høring om rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen. De som deltok i høringen var representanter for samer, kvener, skogfinner og norskfinner.

  Sametingets representanter startet høringen. De fikk blant annet spørsmål fra komiteens medlemmer om hvor godt bilde rapporten gir av fornorskningen som samene ble utsatt for.

  Der poengterte sametingsråd Runar Myrnes Balto at det er enighet om at rapporten er riktig og viktig. Den er også viktig for å få en nasjonal erkjennelse av den fornorskningen som har skjedd, påpekte han.

  Stortinget har også fått med seg at de forskjellige partiene på Sametinget ikke kom med et enstemmig forslag til hvordan rapporten skal følges opp.

  Dette fikk de flere spørsmål om fra stortingskomiteen.

  Der poengterte representantene fra Sametinget at forslagene ikke var så forskjellige, og at det er et poeng at samer også kan være uenige om saker.

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal levere sin innstilling om rapporten i begynnelsen av november.

  Fra åpen høring om sannhets- og forsoningskommisjonen rapport
  Foto: Mette Ballovara / NRK