Mari Boine vuostálastá Norgga mearrádusa – Mari Boine maner til kamp for Jovsset Ante

Sámi beakkálmas Mari Boine oaivvilda ahte dál ferte sámi servvodat doarjut nuorra badjeolbmuid, ja Sámediggi áigu čuovvulit su.

Mari Boine synger på Riddu Riđđu

DOARJU: Sámi beakkán Mari Boine dáhto sámi servvodaga doarjut nuorra bádjeolbmuid. Govva lea eará oktavuođas.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Les artikkelen på norsk under.

– Mun oaivvildan ahte mii fertet doarjut Jovsset Ante ja eará nuorra boazodolliid, dadjá Mari Boine.

Sámi beakkán Mari Boine lávllui maŋŋebárgga Sámedikki dievasčoahkkimii.

– Mun nammadin mu luođi «Elle» Jovsset Ántii. Dál lea áigi ahte mii álgit vuosttildit dan badjelgeahččanvuođa mii fas lea oidnogoahtán, deattuha Boine.

Maiddái sámediggepresideanta Aili Keskitalo doarju Sara:

Min ráhkis Mari Boine lávlu "Elle" J Jovsset Ante Sara :i Sámedikki rahpamis odne. Our great #sámi artist Mari Boine...

Publisert av Aili Keskitalo Tirsdag 4. desember 2018

Ii dohkkehan alimusrievtti duomu

Jovsset Ante Sara (26) lea dorron stáhta vuostá vihtta jagi. Boazoeaiggát vuittii guovtti dikkis, muhto diibmá vuoittáhalai Alimusrievttis alimus boazologu áššis mas celkui ahte galgá njuovvat 350 heakkas 75 heggii.

Jovsset Ante Sara

RIEVDADA BUOT: Jovsset Ante Sara (26) dadjá ahte olles iežat, ja bearraša eallin rievdá go šaddá unnidit ealu.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Dat jorgalahttá olles mu eallima. Ii dušše bárggu, muhto oppa eallima ja jurdagiid ovddasguvlui. Ja iige dušše mu, muhto olles min bearraša, ádjá rájes gitta mu mánnái.

Dán son ii dohkkehan ja lea guoddalan ášši Ovttastuvvan Našuvnna (ON) olmmošvuoigatvuođakomiteai. Muhto stáhta ii vuordde ONa meannudeame.

– Alimusrievtti duopmu lea gustovaš

Eanandoallodepartemeantta ii vástit manin eai áiggu vuordit ONa duomu áššis, ja čujuhit Alimusrievtti dupmui.

– Alimusrievtti duopmu lea gustovaš. Duomus dádjo ahte unnidit ealu 75 eallái ii rihko badjeolbmo vuoigatvuođaid ON-konvenšuvnna artihkal 27 hárrái, ii ge Eurohpá olmmošvuoigatvuođa konvenšuvnna protokolla 1 artihkal 1, čállá departemeantta preassavákta Kaja Godager NRK:i.

Departemeantta čujuha dasa ahte eanandoallu- ja biebmoministtar lea jo kommenteren Alimusrievtti duomu.

– Sivva manin mii vuoitit lea ahte Alimusriekti lea ovtta oaivilis. Unnideapmi lea dárbbašlaš vuoi lea vejolaš sihkkarastit ekologalaš ealáhusa boazodollui, dajai dalá eanandoalloministtar Jon Georg Dale NTB:i maŋŋá duomu diibmá.

Erna Solberg klapper reinen til Nils Henrik Sara mens Jon Georg Dale ser på

DUHTAVAŠ: Dalá eanandoalloministtar Jon Georg Dale lei duhtavaš duomuin. Govas son galledii boazosápmelaččaid ovttas stádaministtarin Erna Solbergain.

Foto: Skjermdump/Torgeir Varsi / NRK

På norsk:

Den kjente samiske artisten Mari Boine mener at det samiske samfunnet må støtte unge reindriftsutøvere. Nå skal Sametinget følge dette opp.

– Jeg mener at vi må støtte Jovsset Ante og andre unge reindriftsutøvere, sier Mari Boine.

Sápmis mest kjente artist Mari Boine sang tirsdag for Sametingets plenumsmøte.

– Her dedikerte jeg joiken «Elle» til Jovsset Ante. Jeg mener at det er på tide at vi maner til kamp mot denne arrogansen som igjen kommer til synet, vektlegger Boine.

Også sametingspresident Aili Keskitalo støtter Sara:

Min ráhkis Mari Boine lávlu "Elle" J Jovsset Ante Sara :i Sámedikki rahpamis odne. Our great #sámi artist Mari Boine...

Publisert av Aili Keskitalo Tirsdag 4. desember 2018

Godtok ikke Høyesteretts dom

Jovsset Ante Sara (26) har kjempet mot staten i fem år. I desember i fjor tapte Sara mot staten i Høyesterett og må redusere flokken sin fra 350 reinsdyr til 75 reinsdyr.

Jovsset Ante Sara

RIEVDADA BUOT: Jovsset Ante Sara (26) dadjá ahte olles iežat, ja bearraša eallin rievdá go šaddá unnidit ealu.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Det er ikke bare arbeidet jeg må omstille, men hele livet og tankemåten. Og det angår ikke bare meg, men hele familien min, fra bestefar til barnet mitt.

Dette godtok han ikke og klagde saken inn til FNs menneskerettkomité, men staten vil ikke vente på FNs beslutning.

– Høyesteretts dom er gyldig

Landbruksdepartementet ønsker ikke å svare på hvorfor det er uaktuelt å vente på FNs dom i saken. De viser til Høyesterettsdommen.

– Høyesterett fant at et vedtak om å redusere reinflokken til 75 dyr er gyldig, fordi det verken krenker reineierens rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1, skriver departementets pressevakt Kaja Godager til NRK.

Departementet viser til at landbruks- og matministeren har kommentert Høyesteretts dom, som nå er rettskraftig.

– Grunnen til at vi vinner, er at Høyesterett er enig med oss i at inngrepet er nødvendig for å sikre reindriftssamene en økologisk bærekraftig reindriftsnæring, sa daværende landbruksministeren Jon Georg Dale til NTB like etter dommen i fjor.

Erna Solberg klapper reinen til Nils Henrik Sara mens Jon Georg Dale ser på

DUHTAVAŠ: Dalá eanandoalloministtar Jon Georg Dale lei duhtavaš duomuin. Govas son galledii boazosápmelaččaid ovttas stádaministtarin Erna Solbergain.

Foto: Skjermdump/Torgeir Varsi / NRK