Hopp til innhold

Krigen i Ukraina splitter urfolk i nord – Russland ute av reindriftssamarbeid

Flere urfolksprosjekter i Barentsregionen har stoppet opp. Russiske reingjetere er midlertidig ute av langt reindriftssamarbeid.

Christina Henriksen i kofte utenfor Sametinget

ALVORLIG FOR FELLESSKAPET I NORD: Christina Henriksen leder Samerådet og sier de vil ta i bruk alle muligheter for at samarbeidet mellom urfolk i Barentsregionen nå kan fortsette, selv om flere prosjekter har allerede har stanset opp.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Christina Henriksen leder Samerådet. Det er et felles samarbeidsorgan for samene Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Jeg synes det er trasig at handlingene til statene får så alvorlige konsekvenser for samarbeider som omfatter urfolk i ganske mange land.

Samarbeidet mellom urfolk i Norge og Russland har etter Sovjetunionens fall blant annet fungert gjennom organisasjoner som Arktisk Råd og Barentsrådet.

Etter Russlands invasjon i Ukraina, har landegrensa til Russland igjen endret betydning mener Henriksen.

Det byr på flere problemer, blant annet for Samerådet. Flere prosjekter har stoppet opp.

Sammen med Arktisk Råd har de blant annet hatt et prosjekt om å rydde søppel i nærområder på Kolahalvøya i Russland.

Nå hersker det tvil om ryddeprosjektet i det hele tatt blir gjennomført.

Christina Henriksen (NSR/SÁB)

Samerådet er et felles samarbeidsorgan for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland, ledet av Christina Henriksen.

Foto: Berit Nystad / NRK

Norge og Russland har tidligere signert en felles avtale. Målet med denne er å skape et bedre miljø, og å rydde søppel har vært viktig for begge landene.

Dette blant annet fordi Barentshavet er et helhetlig økosystem der Norge og Russland har felles bestander av fugl, fisk og pattedyr.

– Vi har hatt ganske stor suksess med dette prosjektet. Nå vet vi ikke hvordan det går med finansieringen. Vi håper det kan fortsette, sier Henriksen.

Samerådet har også en ansatt i Murmansk. På grunn av sanksjonene har det også blitt vanskelig å utbetale lønn.

Men det er ikke bare Samerådet som opplever at ting nå går i stå.

Russiske reingjetere er også midlertidig ute av det som har vært et flere tiår langt grenseoverskridende samarbeid om reindrift.

Tamrein på vidda

Organisasjonen Association of World Reindeer Herders består av reingjetere fra hele Barentsregionen. Den har samlet urfolk fra hele verden siden 1990-tallet, for å samarbeide om felles utfordringer på tvers av landegrenser.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Russland ute av reindriftssamarbeid

Organisasjonen Association of World Reindeer Herders (AWRH) består av reingjetere fra hele sirkumpolare nord, også russiske.

Den har samlet de nomadiske urfolkene i Arktisk siden 1990-tallet. Slik har de forsøkt å løse utfordringer i reindrifta på tvers av landegrensene.

Nå er alt arbeid i organisasjonen satt på vent.

For å forsøke å sikre at noe av jobben fortsetter, er det dannet en midlertidig organisasjon for reindriftsfolkene i alle ni reindriftsland utenfor Russland.

Direktevra Riikkaidgaskasaš boazodoalloguovddážis, Anders Oskal, duođašta maid boazodoallit leat guhká vávján. Dál lea lieggasat go ovdal.

Generalsekretær Anders Oskal i WRH skal møte Utenriksdepartementet for å forsøke å avklare situasjonen.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Reindriftsfolkene har selvsagt ikke noen skyld i den alvorlige internasjonale situasjonen man nå står oppe i. De er også avhengige av å samarbeide internasjonalt.

Det skriver leder Inger Anita Smuk i den nye organisasjonen World Reindeer Herders (WRH) i en pressemelding.

Den sjuende verdenskongressen for reindriftsfolk skulle vært arrangert 4.–8. mars. Den skulle foregått i Khanty-Mansiysk i Vest-Sibir i Russland.

Også den ble rammet.

– Det var ingen fly fra Europa til Russland. Det lå i kortene på et tidlig tidspunkt at det ikke var anledning å fysisk dra bortover, sier generalsekretær Anders Oskal i WRH.

WRH forsøkte da å få til deltakelse via videokonferanse fra Kautokeino, men heller ikke dette kunne gjennomføres på grunn av sanksjonene.

Også et matprosjekt i regi av reindriftsorganisasjonen og Arktisk Råd står nå i fare, siden Arktisk Råd er på pause.

Arktiske forskningsprosjekter lider

Målet med matprosjektet Eallu er å gi mer innsikt blant annet om reindriftsfolkenes tradisjonelle kunnskap mat, som bearbeiding og bevaring av kjøtt, fisk og bær.

Planen var også å undersøke hva som påvirker urfolks evne til å tilpasse seg rask endring.

– Situasjonen er uavklart. Vi skal ha møter med Utenriksdepartementet for å avklare hvordan det blir framover, sier Anders Oskal i WRH.

Han mener det er svært viktig at man nå gjør det man kan for å fortsette det internasjonale reindriftssamarbeidet.

Sara Elvira Kuhmunen, Martina Fjällberg, Per Jonas Partapuoli

WRHs ungdom frontes i Eallu-prosjektet, hvor overførsel av tradisjonell kunnskap er sentralt.

Foto: Andreas Ausland

– Det er viktig i en tid hvor sentrale internasjonale samarbeidsplattformer som Arktisk Råd inntil videre er satt i bero.

Samer i de nordiske landene har tette bånd til russisk side av Sápmi, som vennskapsbånd, forretningsbånd og ikke minst familiebånd.

Både Anders Oskal og Christina Henriksen har et ønske om å gjenopprette kontakten med samene i Russland så raskt som mulig.

– Vi kjenner konsekvensene av å være atskilt med stengte grenser gjennom veldig mange år, fra da Sovjetunionen eksisterte. Vi har brukt ganske mange år på å finne tilbake til hverandre igjen. Jeg håper at dette her er en midlertidig tilstand, sier Henriksen.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet