Hopp til innhold

Fosen-saken: – Overraskende at statsadvokaten ikke følger politiets råd

Professor Øyvind Ravna tror at en eventuell rettssak mot Fosen-aktivistene kan bli pinlig for Norge og i gi et dårlig bilde av landet som rettsstat.

Øyvind Ravna

OVERRASKENDE: Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna, syns det er underlig at det kreves bøter av Fosen-aksjonistene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er de samiske aktivistene som har retten på sin side. Det at de skal bli bøtelagt for dette er overraskende og strider mot allmennhetens rettsfølelse, påpeker Ravna overfor NRK.

De samiske aktivistene som okkuperte Olje- og energidepartementet i februar får bøter for å ikke ha fulgt politiets pålegg.

Politiet ba tidligere i høst om påtaleunnlatelse, men statsadvokaten har valgt å bøtelegge aksjonistene.

Jon-Anta Eira-Åhren inne på OED, 26.februar. Demonstrasjoner utenfor departementet. Kalvemo på utsiden.

NEKTET Å FJERNE SEG: Fosen-aksjonistene var inne på Olje- og energidepartementet i fire dager. De fulgte ikke politiets ordre om å fjerne seg frivillig.

Foto: Rasmus Berg

– Fosen-saken er pinlig for Norge allerede. Det er svært pinlig at en høyesterettsdom, avsagt av et enstemmig storkammer, ennå ikke er etterlevd to år etter domsavsigelsen, sier Ravna.

Les også Fosen-aksjonistene blir bøtelagt

Aksjon 500 dager mot fosen

Sammenligner med Alta-saken

Ravna sammenligner bøtene for Fosen-aksjonene med bøtene som ble utstedt i Alta-saken.

I 1982 erklærte Høyesterett seg enig med herredsretten i at Alta-utbygginga var lovlig.

– Da lå det et lovlig vedtak til grunn for utbyggingen og i Statens favør. Da er det forståelig at det blir utstedt bøter. I Fosen-saken er situasjonen den motsatte. Ungdommen har stått opp for rettsstaten, samiske rettigheter og for at dommen i Høyesterett skal følges opp, argumenterer Ravna.

 Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap).

VIL IKKE UTTALE SEG: Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Olje- og energidepartementet vil ikke kommentere Ravnas uttalelser.

– Vi henviser til påtale- og justismyndigheter, Oslo Statsadvokatembete og Justisdepartementet, svarer statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i en e-post.

NRK har begjært innsyn hos statsadvokatene i Oslo i denne saken.

Statsadvokat Irlen Irgens sier Oslo statsadvokatembeter vil ta stilling til innsynsbegjæringen i løpet av neste uke.

Irgens har tidligere svart dette om hvorfor de ikke er enige med politiets vurderinger om at aksjonistene skal slippe bøter:

– Vi har vurdert reaksjonsmønsteret annerledes. Vi mener det er grunnlag for å utstede en bot.

Les også Dommerforeningen: – Nå må regjeringen respektere Fosen-dommen

Kirsten Bleskestad

Aksepterer ikke boten

To av aksjonistene har allerede uttalt offentlig at de ikke vil vedta boten. Det kan bety at det går mot rettssak.

– Det er knusende at unge samiske aksjonister blir straffet, mens staten som har begått menneskerettighetsbrudd i over to år fremdeles går fri. Det sier artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun er blant de som nå har fått ei bot for å ikke fjerne seg da politiet bad henne om det.

Ella Marie Hætta Isaksen

NEKTER Å BETALE BOT: Aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen sier at hun ikke aksepterer boten.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er merkelig at staten kan bryte menneskerettigheter uten å få konsekvenser for det, mens vi som sier ifra blir straffa. Jeg aksepterer derfor ikke boten, sier Ida Helene Benonisen.

Ravna sier at eventuelle rettssaker vil bety stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt om Fosen-saken.

– Da åpnes muligheten for å belyse saken på nytt. Ikke fra samme vinkel om konsesjonens gyldighet. Da vil menneskerettighetene bli sett på i et større perspektiv, forklarer Ravna.

Ida Helene Benonisen

NEKTER Å BETALE BOTEN: Aksjonist Ida Helene Benonisen sier at hun ikke aksepterer boten.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Ravna mener at politiet synes å ha tatt inn over seg samfunnsutviklingen og viser forståelse for behovet for Fosen-markeringene, den samiske kulturen og saken.

Han påpeker at det skjønnsrommet som er til stede hos politi og påtalemyndighet nyttes i liten grad av statsadvokaten.

– Etter opportunitetsprinsippet kan påtalemyndigheten etter en skjønnsmessig vurdering unnlate å bringe en straffesak inn for retten eller bøtelegge. Det kan de gjøre selv om vilkårene formelt sett er til stede. Dette nyttes ikke når statsadvokaten velger å bøtelegge ungdommene framfor å henlegge, påpeker Ravna.

Les også Internasjonal urfolks­organisasjon krever at Norge skjerper seg

Aksjoner i Oslo, to år etter Fosen-dommen

Korte nyheter

 • Almmuha ođđa singela

  Ella Marie Hætta Isaksen čállá iežas Instagram-profiillas ahte son almmuha ođđa šuoŋa njukčamánu 8. beaivvi, man namma lea «Sániid».

  Son čállá ahte lávlla lea dan birra go ii nagot gávdnat daid rievttes sániid jeđđet iežas unnaoappáža. Lávlla lea maid lohpádus oappáidis ja eará eamiálbmot oappáide ja vieljaide miehtá máilmmi, ahte son lohpida álohii doarrut dan ovddas mii lea vuoiggalaš.

  Hætta Isaksen lea árabut dán jagi muitalan ahte su soloskearru almmuhuvvo geasset Riddu Riđđu-festiválas. Dá lea vuosttaš lávlla man son almmuha maŋŋá go loahpahii ovttasbarggu Isák-joavkkuin.

  Ella Marie / Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Mads Suhr Pettersen
 • Kunstnere ber om å stanse museums-riving

  Det planlegges et nytt museumsbygg til RiddoDuottarMuseat i Kárášjohka, dette får mange i kunstmiljøet til å reagere.

  I 2022 bestemte Sametingets plenum om å anbefale alternativet om å rive hele bygningsmassen, for å bygge et nytt museumsbygg. Dette har Kulturdepartementet også sluttet seg til.

  Avgjørelsen om å rive bygget vekker engasjement fra flere kunstnere, som ber at prosessen stoppes.

  I et leserinnlegg skriver Geir Tore Holm, Joar Nango og Synnøve Persen, som ber Sametinget, RiddoDuottarMuseat og Statsbygg om å revurdere planene om riving, for bygget har etter deres syn stor betydning som kulturminne, arktitektur og kunst.

  – Rivingen av det eksisterende
  museumsbygget vil være en samisk kulturhistorisk skandale, skriver Holm, Nango og Persen i innlegget.

  IFinnmark har tidligere omtalt saken, der kunsthistoriker og kurator Irene Snarby reagerer på hvordan prosessen har vært for å avgjøre at museumsbygningen skal rives.

  Direktør for RiddoDuottarMuseat, Anne May Olli, sier til iFinnmark at de nå er i en forprosjektfase for å finne ut hva som trengs og kreves. Olli sier de har behov for magasiner og lokaler til å konservere gjenstander som hører til museet.

  – Det er mange som mener mye om hva som er pent å se på, som vi alle forstår, men hjelper lite hvis det ikke fungerer godt nok i forhold til det formålet bygget skal ha, og hindrer oss å nå det potensialet som et nybygg vil gi oss, sier Olli til iFinnmark.

  Sámiid vuorka-dávvirat
  Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK
 • Ubmejen biejvieh álget odne

  Sámi vahkku, dahje Ubmejen biejvieh, álggii odne Ubmis. Dat lea jahkásaš kulturfestivála, gos ávvudit sámi kultuvrra. Miehtá boahtte vahkku leat iešguđet doalut, mat leat heivehuvvon buot ahkásaččaide.

  Dohko bohtet earret eará Kajsa Balto ja Sofia Jannok, ja guossit sáhttet searvat duodjekurssaide, logaldallamiidda, čájálmasaide, ja olu eará iešguđet stuorat ja smávit doaluide.

  Dán jagi lea maid 25 jagi ávvujahki Såhkie sámesearvái, geat leat Ubmejen biejvieh lágideaddjit. Eanet dáid doaluid birra sáhtát lohkat Såhkie neahttasiidduin.

  Artist Sofia Jannok
  Foto: Elin Berge