Hopp til innhold

Jusprofessor mener Aasland bommer på Fosen-gyldighet

På et Ap-møte i Namsos hevdet olje- og energiminister Terje Aasland at tillatelsen til vindkraftverkene på Fosen er gyldig nå. Jusprofessor mener statsråden er helt «ute på viddene» juridisk.

Aasland møter aktivistene utenfor inngangen til olje- og energidepartementet

FÅR KRITIKK: Terje Aasland og OED kan ikke behandle Fosen-saken lenger, mener Rødt-politiker Bjørnar Moxnes.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– De er gyldige nå. Altså, Høyesterett har ikke sagt at dette må rives, eller tatt stilling til det. Så konsesjonen er der, og vi må fatte et nytt forvaltningsvedtak.

Slik svarte Aasland på spørsmål fra publikum på et Arbeiderparti-møte i Namsos 23. januar i år.

Han ble konkret spurt om konsesjonen som var gitt til vindkraftverket på Fosen var ugyldig eller ikke.

Vedkommende som stilte spørsmålet viste til at Høyesterett hadde fastslått at konsesjonen var ugyldig.

– Hva er status for det? Er de gyldige eller ugyldige nå? Og hvis de er ugyldige, hvorfor går turbinene fremdeles?

Aasland svarte slik:

– Konsesjonen er gitt. Det Høyesterett sa, var at dette ville kunne bryte med reindrifta og menneske...eller folkeretten, og urfolks rettigheter, hvis det står over tid. Og det er ikke bare noe jeg sier, men det er det som står i dommen. Så må man gjerne mene at det er tull.

– Tar feil

Jusprofessor Øyvind Ravna ved UiT Norges arktiske universitet er ikke i tvil om at ministeren bommer.

– Statsråd Aasland tar feil, sier han til NRK.

Ravna viser til den enstemmige dommen hvor det står at «konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen».

– Og det slås helt tydelig fast at «vedtaket er etter dette ugyldig», sier professoren.

Her er et opptak fra møtet i Namsos:

– Konsesjonen gjelder

Like etter at olje- og energiministeren snakket med demonstrantene tirsdag ettermiddag, spurte NRK hva han mente med det han sa på Ap-møtet i Namsos.

Les også: Aksjonistene nekter å møte Aasland – vil kun snakke med statsministeren

Laila Mercedes Fremme bæres vekk av politiet utenfor Finansdepartementet
Laila Mercedes Fremme bæres vekk av politiet utenfor Finansdepartementet

Aasland svarer at Høyesterett ikke tar stilling til hva som skal skje med vindkraftverkene.

– Så du mener at konsesjonen er gyldig slik den står nå?

– Høyesterettsdommen sier ingen ting om at en skal ta ned vindkraftverket eller stoppe det...

– Det var ikke det jeg spurte om. Den slår fast at konsesjonen er ugyldig. Og du sier det motsatte?

– Nei, jeg sier at vi må fatte et nytt vedtak i denne saken...

– Men i Trøndelag sa du at den var gyldig.

– Nei, jeg sa at denne konsesjonen gjelder inntil vi får fattet et nytt vedtak. Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med vindkraftverkene. Vi må fatte et vedtak som sier hva som skal skje eventuelt med vindkraftverkene, svarer Terje Aasland til NRK.

Her kan du se hele intervjuet:

Mener han er «helt ut på viddene»

Professor Øyvind Ravna er heller ikke i tvil på dette punktet.

Han avviser at konsesjonen gjelder inntil videre.

– Når en enstemmig Høyesterett slår fast at konsesjonsvedtaket er ugyldig, kan jeg ikke skjønnet annet enn at han tar feil, sier Ravna.

I møtet med aksjonistene tirsdag ordla Aasland seg slik:

– Høyesterett sier at det må fattes et nytt vedtak i saken. Det tar jeg til etterretning.

Også dette stusser professoren på.

– Dette uttales ikke i dommen. Om Aasland sier at Høyesterett har uttalt dette, må det har skjedd i en annen sammenheng, og det er høyst uvanlig, sier han.

– Er da Aasland fra et juridisk ståsted «helt på viddene»?

– Ja, fra et juridisk ståsted er en nok det, svarer Øyvind Ravna.

Øyvind Ravna

REAGERER: Jusprofessor Øyvind Ravna jobber ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Jonatan Ottesen / UiT

Les også: Hva sier egentlig Høyesterett om vindmøllene på Fosen?

Demonstranter sperrer vegen ved Olje- og energidepartementet. Ein av dei held eit skilt der det står "Stopp menneskerettsbrotet", og har logoen til Natur og Ungdom og NSR Nuorat.
Demonstranter sperrer vegen ved Olje- og energidepartementet. Ein av dei held eit skilt der det står "Stopp menneskerettsbrotet", og har logoen til Natur og Ungdom og NSR Nuorat.

Rødt-Moxnes: – Malt seg i et hjørne

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, mener det nå er på tide at Olje- og energidepartementet (OED) fratas ansvaret for Fosen-saken.

– Regjeringen må innse at Terje Aasland har malt regjeringa og staten opp i et hjørne.

– Aasland har sagt at konsesjonene er gyldige, og benektet at vindturbinene er satt opp ulovlig. Ledende eksperter på samerett, og Norsk institusjon for menneskerettigheter har måttet gå i rette disse påstandene, sier Moxnes til NRK.

Bjørnar Moxnes

MÅ RIVES: Bjørnar Moxnes i Rødt mener turbinene på Fosen må rives.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Han sier regjeringen har anledning til å flytte saker til et annet departement. Ifølge Rødt-politikeren er OED mest opptatt av å sikre vindkraftverkene på Fosen.

– Skal saken få et utfall som sikrer samenes rettigheter, inkludert retten til å drive reindrift, må noen med kompetanse på reindrift og arealkonflikter drive prosessen. Det kan være Landbruks- og matdepartementet eller Kommunal- og distriktsdepartementet, sier Moxnes.

Les også: Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte
Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

NRK forklarer

Hva sier Fosen-dommen?

11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at statens vedtak om å tillate drift av vindkraftverk på Fosen i Trøndelag, var ugyldig.

Høyesterett mener vindkraftutbyggingen vil ha vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen.

Dette er brudd på menneskerettighetene. Høyesterett har ikke tatt stilling til om de omstridte vindmøllene må rives.

Truer eksistensen

Da Frostating lagmannsrett behandlet Fosen-saken i 2020 sa den:

«En isolert vurdering tilsier etter lagmannsrettens oppfatning av vindkraftverk på Storheia og Haraheia vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen.»

Høyesterett slo fast:

«Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.»

Samlet effekt

Høyesterett mener inngrepet må ses i sammenheng både tidligere og planlagte tiltak:

«Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse».

«Spekulativt»

Høyesterett viser til lagmannsrettens syn om at reinen vil unnvike vindkraftverkene som er utbygd på Fosen:

«Etter lagmannsrettens syn vil det videre være «spekulativt» å legge til grunn av reinen vil venne seg til vindkraftverkene og senere ta områdene i bruk til beite.»

Det «grønne skiftet»

Høyesterett mener hensynet til «grønt skifte» og økt fornybar energiproduksjon, ikke kan veies opp mot reindriftens rett til kultur- og næringsutøvelse:

Hensynet til «det grønne skiftet» kunne vært ivaretatt ved å velge andre mindre inngripende utbyggingsalternativer, mener Høyesterett.

Redusert reintall

Høyesterett mener inngrepet gir vesentlig negativ effekt på økonomien:

«Utbyggingen vil på lengre sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.»

Usikkert med fóring

Lagmannsretten mente vinterfóring av reinen kunne være en løsning.

Høyesterett mener derimot at slik fóring i om lag 90 dager hver vinter, avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift:

«Slik saken er opplyst for Høyesterett, fremstår det videre som usikkert om et slikt opplegg er forenlig med reineiernes rett til å utøve sin kultur.»

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg