Hopp til innhold

Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Olje- og energidepartementet må gi fra seg behandlingen av Fosen-saken til Landbruks- og matdepartementet. Det mener reindriftsleder på Fosen.

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

KUNNSKAPSLØST DEPARTEMENT: Leder for Sør-Fosen Sijte, Leif Arne Jåma, mener Olje- og energidepartementet går langt utenfor hva som er sitt fagfelt, når de uttaler seg om Fosen-saken.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Olje- og energidepartementet prøver å påta seg en reindriftsekspertise som de ikke har, sier leder for den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen, Leif Arne Jåma.

Han var sjokkert etter å ha sett Dagsrevyen søndag.

Her sa Olje- og energiminister Terje Aasland til NRK at de i forbindelse med nye utredninger skulle gjøre en vurdering av sommerbeitene til reinsdyrene, ikke bare vinterbeitene.

– Det er kun vinterbeitene som er berørt av vindkraftutbygginga på Fosen, og det burde Aasland vite godt, sier Jåma.

Reinsdyr.

Saken på Fosen handler om vinterbeite til reinsdyr, og hvem som egentlig har rett til å bruke fjellene. Høyesterett har slått fast at reindriftssamene har en lovfestet rett til å drive med reindrift der det nå står turbiner.

Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Handler om reinsdyrenes områder

Saken på Fosen handler om å ha nok mat til reinsdyrene og hvem som skal få bruke fjellene og naturen.

Da vindkraftverkene Storheia og Roan ble bygd, ble turbinene satt opp midt i det som er viktige vinterbeiteområder for Sør-Fosen Sijte og Nord- Fosen Siida.

Fosen reinbeitedistrikt er delt inn i disse to gruppene.

Det var delvis staten, gjennom Statkraft, som ønsket å bygge ut for vindkraft her.

Det var også godt kjent at en etablering av vindindustri på Fosen ville komme på bekostning av reindriftssamene.

Saken havnet fort i rettsapparatet.

Jåma mener Aasland sin uttalelse i helga føyer seg inn i flere kunnskapshull fra Olje- og energidepartementet (OED) sin side.

Sør-Fosen Sijte

Reinsdyr på trekk opp mot høyden. Når det er lite mat, trekker dyrene opp til toppene hvor vinden har blåst bort snøen og de kan finne mat som reinlav.

Foto: Leif Arne Jåma

Vil at Landbruks- og matdepartementet tar over

Jåma mener Landbruks- og matdepartementet må ta over jobben med å finne en løsning i Fosen-saken.

– Det er Landbruks- og matdepartementet som har faglig tyngde og har hovedansvaret for reindriften i Norge. Olje- og energidepartementet har ikke denne fagkunnskapen. Det har vi erfart mange ganger, sier Jåma.

Sikring av reindriften på Fosen må ta utgangspunkt i den samlede driften gjennom året og de utfordringer og muligheter den møter, sier statssekretær i OED, Elisabeth Sæther (Ap).

Olje- og energidepartementet gav tillatelse til ekspropriasjon med såkalt forhåndstiltredelse.

Det vil si at utbygger kunne gå i gang med anleggsarbeidet før saken var avklart rettslig.

Det ble satt opp 151 turbiner og bygd 129 kilometer med anleggsveier.

Så slo Høyesterett i storkammer fast at utbyggingen er i strid med menneskerettighetene til samene.

Konsesjonene ble kjent ugyldige fordi anleggene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP artikkel 27.

Les også: 500 dager siden Fosen-dommen: Demonstrerer i departementet

Ella Marie Hætta Isaksen Stortinget
Ella Marie Hætta Isaksen Stortinget

– Jeg blir både rørt og stolt over ungdommene som er i Oslo og fronter samiske rettigheter. De tiltrekker medieoppmerksomhet fra hele verden, og får vist hvordan regjeringa neglisjerer urfolks rettigheter, sier Jåma.

Mener OED har for mange hatter

– Regjeringen tar Fosen-saken på alvor. Reindriftas folkerettslige vern skal sikres, og regjeringen vil gjøre de endringene som er nødvendige for å få dette på plass, sa Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) nylig til NRK.

Det har gått over 500 dager siden dommen i Høyesterett.

Jåma mener Olje- og energidepartementet «gjentar seg selv på repeat».

Tilliten til at OED nå opptrer nøytralt for staten er lav.

Les også: Staten hjalp bare den ene siden i rettssak, nå strømmer kritikken på i Fosen-saken

Reinsdyr på Storheia, Fosen
Reinsdyr på Storheia, Fosen

Jåma viser til at OED har to hatter.

OED skal forsvare konsesjonen de gav, men skal også opptre nøytralt og objektivt mellom utbyggerne og reindrifta.

– Vi opplever at de ikke greier denne balansegangen med å være objektiv. Blant annet ved at de som skal skape dialog med oss, er de samme personene som utformet konsesjonene i sin tid, sier Jåma.

Jåma sier de har truffet OED i tre møter etter at dommen falt.

Det første var rett etter dommen, det andre da Marte Mjøs Persen var Olje- og energiminister, og det tredje i et såkalt konsultasjonsmøte.

– Kommunal- og distriktsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har også deltatt i møtene vi har hatt med staten. Men vi opplever at de har munnkurv, sier Jåma.

Han viser til at så lang har man ikke greid å enes om innholdet i møteprotokollen i bakkant av konsultasjonsmøtet.

Storheia, Fosen vind, Åfjord

Det er satt opp 151 turbiner og bygd 129 kilometer med anleggsveier i fjellområdene som tidligere var viktige vinterbeiteområder for rein.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Må ha dialog for å bli enige

– For å komme fram til en løsning i denne saken, må det holdes flere konsultasjonsmøter med staten. Hvordan skal vi komme fram til en felles virkelighetsforståelse hvis det ikke er dialog?, sier Jåma.

De berørte familiene på Fosen, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har vært tydelige på at turbiner må ned og at natur må tilbakeføres til slik den var før utbyggingen.

Sterk uenighet om utbygging er pågående menneskerettighetsbrudd

OED viser til at dommen ikke innebærer at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter at det blir gjort nye vedtak i forvaltningen.

Statssekretær Sæther mener det ikke er uvanlig at et departement eller annet forvaltningsorgan som behandler en sak, kan ha behandlet den samme saken i en tidligere sammenheng.

Den klare hovedregelen i norsk forvaltningsrett er at et organs tidligere befatning med et sakskompleks ikke vil være til hinder for at samme organ behandler saken på nytt, eksempelvis i en omgjøringsprosess, sier Sæther.

– Hvis staten kommer med en tidsbestemt plan for riving, reparasjon og revegetering av den ødelagte naturen, så er det en god start for å imøtekomme høyesterettsdommen, sier Jåma til NRK.

Les også: Ønsker stans i elektrifisering av to oljeplattformer

Njord-feltet i Norskehavet
Njord-feltet i Norskehavet