Hopp til innhold

John Henrik Eira – listetopp for Samefolkets parti i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

John Henrik Eira

Listetopp John Henrik Eira

Foto: Privat

Valgkrets/Válgabiire: Ávjovárri
Parti/Bellodat: Samefolkets parti. Sámeálbmot bellodat.
Navn/Namma: John Henrik Eira
Alder/Ahki: 63
Sivilstand/Siviiladilli: Jeg har en sønn. Mus lea okta bárdni.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Å gå på ski, sykle og laksefiske.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Da min sønn ble født.

Hva gjør du når du skal koble av?

Er i Čáhppiljohka, på hytta.

Jobb og studier

I dag jobber jeg som høgskolelektor ved Samisk høgskole. Før det hadde jeg jobbet som reindriftsutøver i cirka 30 år. Jeg har en mastergrad i samisk språkvitenskap.

Morsmål/språk

Behersker både samisk og norsk godt.

Politisk bakgrunn

Har vært i politikken i omtrent 40 år. I den perioden har jeg jobbet mest med reindriftspolitikk. Har vært leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Har vært sametingsrepresentant i 12 år (1989 – 2001). Da representerte jeg Sápmelaš álbmotlihttu, som var en fellesliste med Badjeolbmuid lihttu (om jeg representerte), Sámeálbmot listtu og NSR.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Samisk språk (å bevare og utvikle), samiske primærnæringer og næringer (å bevare og utvikle dem etter samiske verdier), læring og opplæring både i hjemmet og på skolen, og på helsetjenester på samisk, i samiske områder og etter samiske verdier.

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?

Sametinget må bli samenes Sameting, hvor samiske grunnverdier er i sentrum. Vår grunnverdier ligger i vår historie, bosettingsområde, kultur, næringer og språk. Sametinget er etter min oppfatning svært fornorsket.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Mineralfitnodagat skal ikke få oppstart i områder som er viktige for reindrifta og andre samiske primærnæringer. Samiske næringer gir langvarige arbeidsplasser, noe gruvedrift ikke gjør. I mineralloven står det ikke noe om at en rimelig del av fortjenesten skal gå til lokale samfunn og rettighetshavere.

Forklar om du synes at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken med tanke på reindriftspolitikk i kommende periode?

Viktig deler av dagens reindriftspolitikk har ikke fungert. F.eks. har både Sametinget, regjeringen og Stortinget gjort lite tilfredsstillende arbeid med tanke på fornyelsen av reindriftsloven. I neste periode vil det viktigste arbeidet være å fornye og forbedre reindriftsloven.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/etablere seg i næringen?

Sametinget må være med å påvirke slik at man via jordbruksavtalen etablerer støtteordninger, som er tilpasset jordbruk som tar hensyn til samisk klima, topografi og jordkvalitet. Sametinget må også opprettholde og forbedre sine støtteordninger som allerede finnes i dag.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan Sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Den største utfordringa er når fiskekvotene flyttes og selges bort fra samiske områder. Sametinget må kreve at en større del av den totale kvoten gis til kystflåten og at fiskeressursene fortsatt skal tilhøre samfunnet.

De samiske språk, hvordan bør Sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Sametinget må legge til rette forholdene slik at vi ikke later som om vi er ti forskjellige folk. Sápmi har ikke ti samiske språk, i Sápmi er det bare ett språk. Derfor må Sametinget etablere tiltak som bekjentgjør samiske dialekter med hverandre.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

I kommende periode bør kunnskapsarbeidsplasser sentraliseres. Det mangler lærde folk innen språk-, undervisning-, helse-, forsker-, kunst- og kulturbransjen. Spesielt viktig er arbeidsplasser innen klimaendring og miljø.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Saken som jeg i den siste tiden har fått min oppmerksomhet, er at Sametinget har vært med på å påvirke at bunnfradrag ikke har kommet med i den nye reindriftsloven.

Sámegillii:
Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Čuoigan, sihkkelastin, luosa bivdit.

Mii lea leamaš dat stuorámus dáhpáhus iežat eallimis?

Dalle go mu bárdni riegádii.

Maid barggat go háliidat vuoiŋŋastit?

Lean Čáhppiljogas barttas.

Bargu ja oahppu

Odne barggan allaskuvlalektorin Sámi Allaskuvllas. Ovdal go Sámi Allaskuvlii álgen, de bargen badjeolmmožin sullii 30 jagi. Mus lea mastergráda Sámi gielladiehtagis.

Giella

Máhtan sámegiela ja dárogiela bures.

Politihkalaš duogáš

Sullii 40 jagi leamaš politihkas. Lean eanas boazodoallopolitihkain dán áigodagas bargan. Lean leamaš NBRa ovdaolmmoš.

Lean leamaš Sámediggeáirras 12 jagi (1989–2001)

Dalle ovddastin Sápmelaš Albmotlihtu, mii leai oktasaš lista, mas ledje mielde; Badjeolbmuid Lista (man mun ovddastin), Sámeálbmot Lista ja Norgga Sámiid Riikasearvi.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fuomášumi?

Sámegiella (bisuheapmi ja ovdánahttin), sápmelaš vuođđoealáhusat ja ealáhusat (bisuhit ja ovdánahttit sápmelaš árvvuid mielde), oahppan ja oahpaheapmi sihke ruovttun ja skuvllain ja deasrvvasvuođabálvalusat sámegillii, sámi guovlluin ja sápmelaš árvvuid mielde.

Maid oaivvildat don lea dat stuorámus hástalus maid Sámediggi ferte dustet dan boahtte áigodagas?

Sámediggi ferte šaddat sápmelaččaid Sámediggi, gos sápmelaš vuođđoárvvut leat guovddážis. Min vuđoleamos árvvut leat min historjá, ássanguovlu, kultuvra, ealáhusat ja giella. Sámediggi lea mu mielas sakka dáruidahttojuvvon.

Čilge, manne galget/manne eai galgga minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahuvvot sámi guovlluide?

Mineralfitnodagat eai galgga beassat álggahit doaimmaid guovlluide mat leat deaŧálaččat boazodollui ja eará sámi vuođđoealáhusaide. Sámi ealáhusain leat bistevaš bargosajit ja ruvkedoaimmain eai. Minerallágas ii leat mihkkege dan birra ahte govttolaš oassi dietnasis galgá mannat vuoigatvuohtaguoddiide ja báikkálaš servodahkii.

Čilge doaibmá go du mielas otná boazodoallopolitihkka. Mii lea dat deháleamos ášši boazodoalu hárrái boahtte áigodagas?

Deaŧálaš oasit otnáš boazodoallopolitihkas eai leat doaibman, omd.lea sihke Sámediggi, Ráđđehus ja Stuoradiggi bargan unnán duhtadahtti barggu boazodoalloláhka ođasmahttima oktavuođas. Boahtte áigodaga buot deaŧáleamos áššin ferte šaddat boazodoallolága ođasmahtiin- ja buoridanbargu.

Eanandoallu, mo sáhttá Sámediggi leat mielde váikkuheame ahte eanet nuorat bissot ja bargagohtet eanandoalus?

Sámediggi ferte váikkuhit dasa ahte eanandoallošiehtadusa bokte ásahuvvojit doarjjaortnegat mat leat heivehuvvon eanandollui mii vuhtiiváldá Sámi dálkkádaga, topografiija ja eanankvalitehta. Sámediggi ferte maid doalahit ja buoridit iežas doarjjaortnegiid mat odne jo gávdnojit.

Mii lea dat stuorámus hástalus sámi guolásteamis? Mo sáhttá Sámediggi váikkuhit ahte eanet smávva guolásteaddjit sáhttet ealihit iežaset guolástemiin?

Stuorámus hástalus lea go guolleearit sirdojuvvojit ja vuvdojuvvojit eret sápmelaš guovlluin. Sámediggi ferte leat mielde gáibideamen ahte stuorát oassi obbalaš earis addojuvvo riddofatnasiidda ja ahte guolleriggodagat ain galget gullat servodahkii.

Sámegielat, mo berre Sámediggi bargat boahtte áigodagas vai sámegielat nanosmuvvet?

Sámediggi ferte láhčit dilálašvuođaid nu ahte mii giela dáfus eat láhtte dego mii livččiimet 10 sierra álbmoga. Sámis eai leat 10 sámegiela, sámis lea dušše okta giella. Danin ferte Sámediggi álgit jurddašit ásahit doaimmaid mat oahpisindahket sápmelaš suopmaniid guhtet guoibmáseaset.

Makkár ođđa bargosajiide lea dehálaš áŋgiruššat boahtte áigodagas?

Boahttevaš áigodagas berrejit guovdduštuvvot máhtolašvuohtabargosajit. Mis váilot oahppanolbmot giella-, oahpahus-, dearvvasvuohta-, dutkan-, dáiddda- ja kultuvrasuorggis. Earenomáš deaŧálaččat lea bargosajit main fáddán lea dálkkádatrievdan ja biras.

Makkár ášši lea dutnje čuohcan buot eanemus dán rádjái ja manne?

Ášši masa mun lean gidden eanemus fuomášumi daid maŋimuš áiggid lea go Sámediggi lea leamaš mielde váikkuheamen dasa ahte «bunnfradraga» ii boahtán mielde ođđa boazodoalloláhkii.

Korte nyheter

 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)