Snåasen tjïelte beetneh-bongkem nåhkehtamme

Snåasen healsoe-gåetie 5,328 milljovnh krovnah duvrebe sjidti. Daate maahta jeatja bigkeme prosjeektide heerrestidh.

Vigdis Hjulstad Belbo (Sp)

Ij leah Snåasen tjïelten åvtehke Vigdis Hjulstad Belbo aajhtseme dihte healsoe-gåetie sagke duvrebe sjidti.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Stueriedamme daam healsoe-gåetiem Snåasesne. Daam dihte reektehtse tjaalege vuesehte. Snåasen tjïelte 28,2 milljovn krovnah daan bigkeme barkose sjïehtiedamme. Daelie dihte reektehtse vuesehte tjïelte maakseme 33,528 milljovn krovnah jih buektiehtidh, daam bigkeme barkoem gelhkiehtidh.

5,5 miljovn krovnah duvrebe.

Ij leah dihte Snåasen tjïelten åvtehke Vigdis Hjulstad Belbo daan bijre aajhtseme.

– Ibie daan bijre aerebi govleme . Tjoeveribie reereme jih politihkere barkoem bueriedidh, Belbo jeahta, daan Trønder plaaran.

Snåasen tjïelten åvtehke reerenasse, edtja daam galkeme-reektehtsem gïehtjedidh jih gietedalledh.

Maahta jeatja bigkeme prosjeektide heerredidh.

Daan mearan, Ij Snåasen tjïelten åvtehke Belbo sijhth maam moenedidh magkeres ealamadtjevuekie sjædta.

– Tjoveribie daelie beetneh-soejkesjem vuejnedh. Satnan lea, jienebh beetnegh daan bigkeme barkose løøneme.

Daam baenie-klinijhkem aaj bueriedamme.

– Ij lij dihte aalkoevistie meatan, daan tjïelten bigkeme soejkesjene. Dihte 1,2 milljovn krovnah duvrebe sjidti, Belbo jeahta daan Trønder plaaran.

Reektehtsen mietie, dihte healsoe-gåetien, gaskoe gåetie duvremes sjidti jih dåvvedh.

Dårligere enn antatt
Millionoverskridelsene forklares i dag blant annet med at oppgraderingen av mellombygget på helsehuset ble mer komplisert enn det man trodde.
Deler av himlinger måtte rives, og det avdekket det Ornæs kaller mindre gode tidligere utførelser som manglende lydisolasjon og utette tilslutninger. Flere av fagene ble berørt av dette.
«Kostnadsbildet i denne utvidelsen av renoveringen ble beklageligvis ikke godt nok ivaretatt. En oppgave som blant andre sekretær for komiteen skulle ha tatt opp og videreført», heter det i sluttrapporten