Hopp til innhold

Håper at etableringen løfter det samiske

Planen om å etablere et språksenter i byen er nå et faktum. Bodøs innbyggere håper at tilbudet når ut til alle i området, og at nivået på det samiske løftes opp fra dagens symbolnivå.

Stormen bibliotek
Foto: Sander Andersen / NRK

– I Bodø har vi vært på symbolnivå når det gjelder det samiske, sier lærer og forelder Ivan Johnsen. Johnsen håper at etableringen av språksenteret i byen løfter det samiske til et nivå videre.

Ivan Johnsen

Ivan Johnsen er glad for at byen han bor i får et samisk språksenter. Og håpet for ham er at det samiske løftes opp fra et symbolnivå som det er i dag.

Foto: Sander Andersen / NRK

Samisk løft

Stormen bibliotek i Bodø søker nå etter en samisk rådgiver i hel stilling der en del av arbeidet er å etablere samisk språksenter i Bodø.

Sametinget har bevilget penger til første del av etableringen, som tar tre år.

Bodø vil med dette gi et løft til samisk språk og kultur, og språksenteret skal også utvikle dette i samarbeid med Nord Universitet.

– Personen vi søker etter skal starte det samiske språksenteret, og samtidig sørge for ulike aktiviteter og "guts" i Bodø. Gi samisk språk og kultur et løft i byen, sier Trud Bergh, leder av Stormen bibliotek.

Trud Bergh

Daglig leder Trud Bergh i Stormen bibliotek håper på søkere som kan jobbe for å løfte det samiske i Bodø.

Foto: Sander Andersen / NRK

Bodø, en samisk by

Bergh ønsker å styrke det samiske nærværet i byen, og setter nå vekt på samisk satsning.

– Det startet med at man ønsket et språksenter i byen. Dette ble forsterket av utredningen "Hjertespråket". I tillegg har vi opplevd sterk støtte fra det samiske miljøet, og ikke minst fra kommunen og alle institusjoner, at det er viktig å bli tydeligere og mer synlig på det samiske i Bodø.

– Bodø er jo en samisk by, men det er jo ikke så veldig tydelig som den er nå.

På symbolnivå

Ivan Johnsen håper at senteret kommer den kommende generasjonen til gode, med at skolene i området får nytte av språksenteret.

– Jeg håper at tilbudet gir et løft slik at skolene i Bodø får et enda bedre tilbud. At både skole og barnehage kan ta i bruk språksenteret.

Søknadsfristen for stillingen er 1. april.

Pitesamisk må inkluderes

Daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Stig Morten Kristensen, har tidligere sagt til NRK at han er glad for at et samisk språksenter etableres i Bodø.

Han ønsker at samiske miljøer er tidlig med i prosessen, og at alle de fire språkene i Nordland tas med.

– Pitesamisk er i en revitaliseringsfase, andre samiske språk er i en bevaringsfase. Dette må et språksenter ta høyde for, sier Kristensen.

Korte nyheter

 • Aila Biret Selfors bealuštii iežas doavttergráđa

  Ikte čađahii Aila Biret Selfors lihkostuvvan bealušteami juridihka doavttergráđabarggustis. Fáddán lei dohkkehit sámi eananvuoigatvuođaid, čállá UiT Norgga árktalaš universitehta.

  Láidehusa nákkáhallamii čađahii Selfors sámegillii, ja son simultandulkojuvvui dárogillii. Dát lea vuosttaš geardde juridihkkafakultehta historjjás.

  Selfors čilgii olbmuide sáles, ahte su doavttergráđabargu earuha čielgasit sámerievtti ja sámi rievtti gaskkas.

  Son čilge, ahte sámeriekti máinnaša norgga riektenjuolggadusain mat gustojit sápmelaččaide álbmogin. Sámi riekti gis muitala sámiid iežaset rievttis ja riekteáddejumis.

  Guovddáš gažaldagat su barggus lea mo eananvuoigatvuođat sahkiida maŋŋá sámi rievtti, ja man viidát sámi riekteáddejupmi dohkkehuvvo norgga rievtti rámaid siskkobealde.

  Aila Biret Selfors
  Foto: UIT
 • Dåarjoe åarjelsaemien spïelese jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne

  Saemiedigkieraerie lea dåarjoem vadteme Klemetspelese Hemnesesne, jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne geerve almetjidie, Saemiedigkie pressebïevnesisnie tjaala.

  Dah leah 100 000 kråvnah dåårjeme dåarjoeöörnegen bijjelen Kultuvreråajvarimmieh tjïrrehtæmman Klemetspeleste.

  Klemetspelet öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien jïh lea kultuvrefestivaale göökte stoerre öörnemigujmie: akte histovrijes spïele saemien bïjre Klemet Persson, gie Laajroedurresne veasoeji vielie goh tjuetie jaepiej juassah, jïh gusnie doh saemien dorjehtæjjah daanjaapetje spïelesne leah Mikkel Gaup jïh Ronja Katrin Larsen.

  Lissine stoerre båerieslaaketje maarhna öörnesåvva, seminaarigujmie, sjollehtimmine, vuesiehtæjjajgujmie, musihkine jïh ovmessie darjomigujmie. Klemetspelet edtja gaskoeh mïetsken årrodh.

  – Klemetspelet lea vihkele dovne dan åvteste daate lea dïhte aajnehke åarjelsaemien spïele åarjelsaemien gïeline, men aaj dan åvteste saemien histovrijem soptseste gellide vuartasjæjjide, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Lissine Hemnes upmejesaemien forume 21 400 kråvnah dåarjojne åådtjeme kuvsjese upmejesaemien gïelesne. Dåarjoe vadtasåvva dåarjoeöörnegen bijjelen gïeleevtiedimmieråajvarimmie.

  Prosjekte lea laavenjostoe gaskem Hemnes upmejesaemien forume jïh Helgelanden museume, jïh prosjekten ulmie lea almetjidie skreejrehtidh upmejesaemien nuhtjedh jïh lïeredh aarkebiejjien, jalhts ajve naan aelhkie raajesh jïh dïejvesh.

  Kuvsjelohkehtæjjah leah almetjh sveerjen bieleste gïeh upmejesaemien soptsestieh.

  Gïelekuvsje lea raastendåaresth laavenjostoe, naakede mij lea vihkeles ulmie Saemiedigkien gïetedimmesne upmejesaemien gïeleste stoerretjåanghkosne 2022.

  Prosjekte aaj bielieulmine åtna aktem laavenjostoem saemien organisasjovnigujmie jïh faagealmetjigujmie sveerjen bielesne tseegkedh, barkosne upmejesaemien gïelem jealajehtedh.

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Gir støtte til kurs i umesamisk for første gang

  Hemnes umesamiske forum får bevilget 21.400 kroner til kurs i umesamisk språk av Sametinget.

  Prosjektet er i samarbeid mellom Hemnes umesamiske forum og Helgeland museum.

  Kurset skal motivere folk til å bruke umesamisk i hverdagen, selv om det bare er enkle setninger.

  – Dette er første gang Sametinget gir støtte til umesamisk språkkurs, og vi vurderer det som viktig at slike lavterskeltilbud i umesamisk blir gitt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Mona Solbakk