Frykter samenes rettssikkerhet svekkes med ny tingrett-inndeling i Finnmark

Indre Finnmark tingrett legges ned som selvstendig domstol, og Porsanger flyttes til Vest Finnmark tingrett. Nestleder i sameforening er bekymret.

Indre Finnmark tingrett

URO RUNDT ENDRINGER: Ny domstolsstruktur i Finnmark har skapt uro. Blant annet skal Porsanger etter planen flyttes fra Indre Finnmark tingrett (bildet) til Vest Finnmark tingrett.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg frykter at forståelsen for samisk kultur blir borte, sier Ove Stødle. Han er nestleder i Porsanger sameforening.

Siden 2004 har innbyggerne i Porsanger vært en del av Indre Finnmark tingrett.

Tingretten ble opprettet for å ivarta den samiske dimensjonen innenfor domstolene, og har hatt et spesielt ansvar for de samiske kommunene i Finnmark.

Nylig fikk regjeringen flertall i Stortinget for den nye domstolsreformen.

Noen dager før debatten i Stortinget, kom det frem at regjeringen og Frp var blitt enige om en annen domstolsstruktur for Finnmark, enn den som opprinnelig var foreslått.

Dette ble de enige om under budsjettforhandlingene i begynnelsen av desember.

Endringen går ut på at dagens Indre Finnmark tingrett blir en del av nye Øst-Finnmark tingrett, med rettssteder i Vadsø og Tana. Porsanger legges under Vest Finnmark tingrett.

Duojár Ove Stødle

INGEN UTREDNING: Nestleder i Porsanger sameforening, Ove Stødle er kritisk til endringene i domstolstrukturen i Finnmark. Særlig når den fremmes uten at det er utredet hvordan dette påvirker rettssikkerheten til samene.

Foto: Biret Rávdná Eira / NRK Sápmi

De som bor i Porsanger vil dermed få Alta eller Hammerfest som tingsted, i stedet for Tana.

– Jeg frykter at både samisk språk, normer og skikker ikke blir like godt ivaretatt i Alta. Det er litt skummelt å tenke på, sier Stødle.

Han reagerer også på at forslaget fra regjeringen og Frp kom helt ut av det blå. Uten noen form for utredning på forhånd.

– Jeg syns det kom veldig plutselig. Jeg har litt blandende følelser for dette, sier han.

Både Domstolkommisjonen og regjeringen gikk i sin innstilling inn for at Indre Finnmark tingrett skulle bestå som en egen domstol i Tana (regjeringen.no - ekstern lenke).

– Bryter folkeretten

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna, mener at Sametinget burde ha blitt konsultert om disse endringene i Finnmark.

Øyvind Ravna

BURDE KONSULTERT: Professor Øyvind Ravna mener regjeringen bryter folkeretten. Sametinget burde ha blitt konsultert før regjeringspartiene ble enige med Frp om endringer av tingrettene i Finnmark.

Foto: Zoia Vylka Ravna

– Konsultasjonsplikten ved tiltak som kan få direkte betydning for urfolk er noe av det mest sentrale i internasjonal urfolksrett. Den er forankret i både ILO-konvensjonen og FNs erklæring om urfolks rettigheter, påpeker Ravna.

– Og ikke minst er den en del av konsultasjonsavtalen statsminister Erna Solberg inngikk med Sametinget 11. mai 2005, da som kommunalminister.

Han minner også om at FNs menneskerettighetskomite har utledet en slik bestemmelse fra FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

– Her går regjeringen langt i å utfordre folkeretten. Jeg vil si at man går over streken her. Man bryter folkeretten, sier Ravna.

Spørsmål må rettes til Stortinget

Statssekretær i Justisdepartementet Lars Jacob Hiim (H) mener at samene ikke har noe å frykte.

Lars Jacob Hiim, statssekretær

GRUNDIG BEHANDLING: – Den samiske dimensjonen vil bli grundig behandlet i Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av Domstolkommisjonens andre og siste utredning, lover statssekretær i Justisdepartementet, Lars Jacob Hiim.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Frp og regjeringspartiene på Stortinget har foreslått en annen rettskretsinndeling i Finnmark enn regjeringen. Jeg merker meg at hensynet er det samme: Å styrke den samiske dimensjonen, sier Hiim.

Han viser til Sametinget er konsultert i saken, før den ble fremmet for Stortinget.

– Vi har hatt konsultasjoner med Sametinget om regjeringens forslag til struktur. Eventuelle spørsmål om endringene i rettskretsene i Finnmark, som er forhandlet frem i Stortinget, må rettes til Stortinget, sier han.

– Kan ikke sno seg unna

Sametingets president, Aili Keskitalo (NSR) mener derimot at departementet ikke kan sno seg unna konsultering med Sametinget, hva angår endringene i Finnmark.

Sametingspresident Aili Keskitalo

STORE KONSEKVENSER: Sametingspresident Aili Keskitalo mener endringene som regjeringen går inn for i Finnmark, har store konsekvenser for samisk rettssikkerhet.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Når det gjelder det videre arbeidet med domstolsstrukturen, har regjeringen blant annet fått fullmakt fra Stortinget til å lage forskrifter. I arbeidet med forskriftene er regjeringen forpliktet til å konsultere Sametinget, sier Keskitalo.

Det står svart på hvitt i konsultasjonsavtalen som regjeringen og Sametinget har undertegnet, påpeker hun.

Sametingsrådet har skrevet brev til departementet og bedt om konsultasjon i denne saken.

Også ordførerne i Indre Finnmark har reagert på ny inndeling av tingrettene. De har henvendt seg til justiskomiteen og ber om at dagens domstolsstruktur består, skriver Ságat.

Registrerer uro

– Vi er klar over at det har vært en del uro om den nye domstolsstrukturen i Finnmark. Spesielt i forhold til det at Porsanger ikke lenger skal tilhøre rettssted Tana, sier styreleder i Domstoladministrasjonen Bård Tønder.

De tar derfor initiativ til et felles møte med blant annet ansatte i domstolene i Finnmark og Sametinget.

– Det er viktig å finne hensiktsmessige løsninger, og å sikre reell videreutvikling av den samiske dimensjonen i nye Øst-Finnmark tingrett, sier Tønder.