Hopp til innhold

Kaller jaktreglene for statlig mobbing

Fire menn står tiltalt for å ha jaktet ulovlig på ender om våren. – Hele ordningen og reglene for jakta er meningsløse, sier leder for utmarksforening.

Mann på andejakt

ANDEJAKT: For mange i Kautokeino er vårjakta en viktig tradisjon. Bildet er ikke knyttet til rettsaken.

Illustrasjon: Marie EliseNystad / NRK

Mandag møter to menn fra Kautokeino opp i Indre Finnmark tingrett. Dagen etter gjør to andre menn det samme.

I Norge er det ikke lov å jakte på ender om våren. Dette blir først tillatt fra 10. august for enkelte arter, og fra 21. august for andre.

I Kautokeino har staten åpnet for jakt i ti dager i tidsrommet 15. mai til 10. juni. Begrunnelsen er at vårjakta er en gammel samisk tradisjon.

Jaktleir 3

LOVLIG i TI DAGER: Hver vår kan om lag 140 personer jakte på ender i Kautokeino. Kvoten er på 150 fugler. Det er kun tillatt å felle hannfugler av artene stokkand, toppand og siland.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Kan ikke lage familiemiddager med én and

Statens naturoppsyn og politiet følger nøye med.

150 fugl kan felles i jaktperioden. Kvoten fordeles på om lag 140 jegere. I praksis blir det en fugl pr. jeger i løpet av våren.

Omtrent hvert år fører dette til tiltaler og dommer fordi jegerne enten ikke har hatt tillatelse, jaktet utenfor tidsperioden og områdene, skutt for mange ender eller arter som er fredet.

– Denne ordningen skaper situasjoner hvor folk blir lovbrytere, sier Johan Ingvald Hætta til NRK.

Han er leder i Samisk fangst- og utmarksforening, og skal vitne i en av straffesakene mot de tiltalte jegerne.

– Ordningen er meningsløs. Det er ikke tradisjon å skyte én and, og det er ikke tradisjon for å ha en middag med én and, sier han.

Hætta mener jaktreglene som er laget, er statlig mobbing.

– Det er mobbing med tanke på tradisjonen her. Man klarer ikke å opprettholde en kultur ved å skyte en fugl, når man trenger seks-sju fugler til en familiemiddag, sier han.

I 2018 oppfordret Hætta folk til å skyte ender ulovlig . Bakgrunnen var at man da kunne få prøvd sakene for retten. Begge sakene som skal opp i tingretten denne uken, er fra 2018.

Skal evaluere vårjakten

Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet mener det er viktig å ta vare på samisk kultur. Hun viser til at dette er hovedgrunnen til at de har gitt unntak for vårjakten i Kautokeino.

– Kvoten er satt som et kompromiss mellom tradisjon og naturfaglige hensyn. Våren er den mest sårbare tiden for fugl og vilt, fordi de skal ta vare på avkommet sitt. Derfor har vi et prinsipp om at man ikke tillater jakt i hekke- og yngletiden, sier hun.

Departementet skal i løpet av 2022 avgjøre om dagens ordning skal videreføres.

– I forbindelse med det skal vi blant annet gjennomføre konsultasjoner med Sametinget, sier Hersleth Holsen.

– Belastende

En av de tiltalte er 26 år gammel. Forsvareren hans, advokat Trond Pedersen Biti, sier mannen vil erklære seg ikke skyldig når saken starter på tirsdag.

– Det er alltid belastende å møte i retten. Man vet at man kan bli dømt til fengselsstraff, og risikere rettighetstap ved å ikke kunne dra på jakt på flere år. Det er åpenbart også veldig belastende spesielt når tiltalen innebærer et fenomen som folk i Kautokeino har utøvd i lang tid, sier advokaten.

Politiadvokat Are Aarhus og advokat Trond Pedersen Biti

MØTES I RETTEN: Politiadvokat Are Aarhus og advokat Trond Pedersen Biti møtes i Indre Finnmark tingrett mandag og tirsdag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Pedersen Biti mener saken dreier seg om sedvane. Det betyr at vårjakta har vært drevet i så lang tid at folk i Kautokeino har oppfattet det som en rettighet.

– Man har ikke igjen mange sedvaner i det samiske samfunnet. Her er det åpenbart en sedvane som står sterkt. Temaet vil her være i hvilken grad vi kan ta vare på denne eller om domstolen skal innsnevre den både i forhold til hvor mange ender man kan skyte og hvor man kan jakte og når man kan jakte, sier han.

Aktor i saken er politiadvokat Are Aarhus. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Påtalemyndigheten vil føre bevis for tiltalepunktene i rettssaken, skriver han i en SMS.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.