Hopp til innhold

24-åring vant over staten i reintallsak

FINNNMARK: I ettermiddag ble det klart at Jovsset Ánte I. Sara har vunnet over staten i en omstridt reintallssak.

Jovsset Ante Sara vil måtte leve i det uvisse etter at staten anket saken om reintall.

Jovsset Ánte I. Sara i Indre Finnmark Tingrett mens rettssaken fortsatt pågikk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I mars 2014 vedtok Landbruks- og matdepartementets at Jovsset Ánte I. Sara må redusere reintallet sitt ned til 75. Han svarte med å saksøke staten, og rettssaken endte i dag med seier til den 24 år gamle reineieren.

– Forhåpentligvis kan jeg jobbe i fred nå

Sara er på fjellet med reinflokken og har ennå ikke hatt muliget til å lese dommen, men fikk en sms om tingrettens beslutning. Han sier følgende til NRK:

– Det var en veldig gledelig nyhet. Det var tungt å måtte gå til retten med saken, men forhåpentligvis kan jeg nå jobbe med reinen i fred og at jeg ikke trenger å være redd for staten mer. Staten har vært som en gal hund i reinflokken.

Rettssaken mellom Sara og staten startet i februar i Indre Finnmark tingrett. Han er den første reindriftsutøveren som har gått rettens vei med fastsetting av høyeste reintall.

– Jeg vet ikke om det blir noen feiring her. Det blir i såfall å hente noen av mine rein som er i andres flokker. Det er nok en vanlig hverdag her, selv om humøret nå er betraktelig bedre enn før.

Jovsset Ánte I. Sara, reineier

Jovsset Ánte Saras forsvarer Trond P. Biti har heller ikke fått mulighet til å lese dommen enda, men er glad over resultatet.

– Det viser at det er noen som må ta utfordringen og kjøre en slik sak i retten. Mange er selvsagt ikke klare til å gjøre det, det har vært en stor utfordring for Jovsset Ante Sara.

Biti er spent på om dommen blir stående og om staten vil ta en ny omgang i retten.​

 Dypt uenige om hvem som er offer eller sabotør i reindriftsnæringen.

Trond P. Biti, her med regjeringsadvokat Ida Thue.

Foto: Liv Inger Somby

– Vil ramme svært hardt

Derfor anmeldte Sara staten:

Reindriftstyret har fastsatt høyeste reintall til mange siidaandeler i Finnmark, og de har fått like store slaktekrav prosentvis. Jovsset Ante Sara fikk fastsatt reintallet sitt til 75 rein. Han mente at det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt så mye, og at staten ikke kan bestemme at han skal slakte reinflokken sin til 75.

Det var dette han nå fikk medhold i fra tingretten.

For en ung reineier i etableringsfasen er det klart at en prosentvis reduksjon vil ramme svært hardt, spesielt når reduksjonen medfører at man kommer på et reintallsnivå uten muligheter til å drive med overskudd, og med en omsetning som mest sannsynlig vil ligge under minstekravet til å oppnå produksjonstilskudd

Utdrag fra dommen

Under 50 reinsdyr

Retten la også vekt på at det i alle tilfeller er klar sannsynlighetsovervekt for at saksøker med 75 reinsdyr i vårflokken ikke vil oppnå inntekter fra reindriften på over 50 000 kroner i et normalår. Det ville betydd at Sara måtte jobbe tilnærmet fulltid ved siden av reindrifta, noe som igjen hadde medført at han ikke ville hatt tid til å ta del reindriften like mye som nødvendig.

«En slik manglende tilstedeværelse vil på sin side kunne medføre en risiko for at reintallet kan komme under 50 reinsdyr, og at han må bruke ressurser på å unngå å miste retten til å ha siidaandel», sies det i dommen.

Landbruks- og matdepartementet vil ha tid til å lese dommen, og ønsker ikke å kommentere før førstkommende mandag.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.