Hopp til innhold

Frp foreslår nok en gang å legge ned alt som beskytter samene som urfolk

Fem representanter for Fremskrittspartiet (Frp) har levert et representantforslag, som trolig kommer til å bli nedstemt igjen på Stortinget.

Frp-gjeng som foreslår å legge ned Sametinget

NED MED SAMISKE RETTIGHETER: Frp-representantene Bengt Rune Strifeldt, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg og Per-Willy Amundsen mener at alt som støtter samiske rettigheter er unødvendige pengesluk.

Foto: Fotomontasje / NRK

Disse stortingsrepresentantene ber Stortinget om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget.

Per-Willy Amundsen (Frp) foreslo for ti år siden det samme. Stortingets flertall stemte imot.

– Støtter opp om samiske rettigheter

Jørn Are Gaski (55) representerer Arbeiderpartiet på Sametinget.

Han tror ikke Frp vinner noe hvis representantforslaget skulle få flertall.

Jørn Are Gaski i gangen på Sametinget

OPPTATT AV SAMISKE RETTIGHETER: Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi samene vil fortsatt være her og vi har vært her i uminnelige tider, påminner Gaski om.

Men Gaski understreker likevel at ILO er viktig for samer.

– Konvensjonen er et politisk dokument. Den hjelper den samiske befolkningen både kollektivt og individuelt å få anerkjent sine rettigheter, forklarer Gaski.

Kan sies opp 5. september

20. juni 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Konvensjonen ble vedtatt ved Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse 7. juni 1989. Konvensjonen trådte i kraft 5. september 1991.

Formelt kan denne ILO-konvensjonen sies opp bare én gang per tiår. Det er hver gang det har gått ti år siden konvensjonen trådte i kraft.

Arthur Tørfoss eneste som står oppreist i Sametingets sal

Sametinget kalles samenes eget folkevalgte organ.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I 2010 varslet Frp at de vil foreslå å melde Norge ut av urfolkskonvensjonen.

Forslaget ble levert og nedstemt av flertallet på Stortinget. Frp-representantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen sto bak forslaget.

Blir sannsynligvis nedstemt nok en gang

Kommunal- og forvaltningskomiteen har behandlet forslaget fra Frp-representantene.

Komiteens flertall bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti støtter ikke Frp sitt forslag.

De viser til at begge folkegruppene har samme rett for å utvikle sin kultur og språk.

Det påligger statens myndighet å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Grunnloven § 108
wO0SX1GCr58

NEI TIL FRP-FORSLAGET: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er negativ til forslaget.

Foto: Terje Bendiksby / scanpix

Flertallet stiller seg derfor ikke bak noen av forslagene i dette representantforslaget. Samtlige av disse vil innebære en stor svekkelse av det samiske folks mulighet til å utøve sitt språk og sin kultur.

– Forslagene går på tvers av hovedgrunnlaget for regjeringenes samepolitikk. Denne politikken har støtte fra et bredt flertall på Stortinget, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Press på Sverige og Finland

Forbundsdagen i Tyskland vedtok 15. april å ratifisere ILO-konvensjon nr. 169, skriver Ságat.

Ánde Somby

STOR BETYDNING: Ánde Somby, førsteamanuensis ved UiT.

Foto: Ođđasat / NRK

Det mener Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i UiT, Ánde Somby, er et viktig signal for resten av verden.

– Tyskland er et land bygd på rettsprinsipper og er en motor i europeisk økonomi. Når de ratifiserer denne konvensjonen så betyr det mye for andre land. Blant annet legger det press på Sverige og Finland, sier Somby.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen