Hopp til innhold

To partier støtter en sannhetskommisjon

Regjeringens støtteparti Venstre er og MDG er de første partiene på Stortinget som støtter etableringen av en kommisjon, som skal granske fornorskningen av samene og kvenene.

Rasmus Hansson (Mdg) og Trine Skei Grande (V).

STØTTER EN KOMMISJON: Plenum i Stortinget skal i juni stemme over forslaget om det skal etableres en sannhetskommisjon. Rasmus Hanson i Miljøpartiet De Grønne og Trine Skei Grande i Venstre sier ja.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Venstre kommer til å gå inn for det. Vi trenger helt klart en granskning av en prosess. Fornorskningspolitikken er en skamplett i norsk historie. Derfor handler det om å få en ordentlig granskning for å få frem det historiske grunnlaget både for rasismen og nasjonalismen som ligger bak, men også konsekvensene av denne politikken.

Det sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til NRK Sápmi.

MDG støtter også forslaget

Rasmus Hanson er den eneste stortingsrepresentanten i Miljøpartiet De Grønne. Han støtter også etableringen av en slik kommisjon.

– Det vil være en naturlig måte å få frem hva som har hendt. Dette vil forbedre situasjonen både for nordmenn, kvener og samer, sier Hansson.

 Hans Fredrik Grøvan

STØTTER: Hans Fredrik Grøvan (Krf) vil gjerne ha en sannhetskommisjon.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Venstre og Kristelig folkeparti (Krf) inngår i det parlamentariske grunnlaget for en borgerlig regjering i Norge. De regnes som støttepartier for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Krf sin stortingsgruppe vil behandle spørsmålet i neste uke. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sier han er positiv til en slik kommisjon.

– En slik kommisjon vil gi ny kunnskap. Det som kom frem under høringen har gjort et sterkt inntrykk på meg, sier Grøvan.

Jan Henrik Fredriksen (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp)

BESTEMMER SEG SNART: Frps Jan Henrik Fredriksen og Sps Per Olaf Lundteigen er to av de 169 stortingsrepresentantene som i juni skal behandle forslaget om en etablering av en sannhets- og forsoningskommisjon.

Foto: Kristin Forland (NRK), Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Per Olaf Lundteigen (Sp) opplyser til NRK at partiet hans ennå ikke bestemt seg for et standpunkt i saken. Han selv vet hva han vil stemme, men vil ennå ikke fortelle hva.

Jan Henrik Fredriksen (Frp) mener en slik kommisjon er overflødig. Han sier til NRK at han vil anmode de andre representantene i partiet til å stemme nei.

– Det er ingen tvil om at samene og kvenene er urettferdig behandlet, men dette vet vi jo fra før, understreker Fredriksen.

Samene og kvenene er enige

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holdt mandag en høring på mandag.

Temaet for høringen var et representantforslag fra SVs stortingsrepresentanter Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om at Stortinget skal etablere en kommisjon som gransker fornorskningen av samene og kvenene.

Stortingshøring om fornorskning av samene og kvenene

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite lyttet på mandag til hva de samiske og kvenske tidsvitnene hadde å fortelle.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

29 tidsvitner og representanter for organisasjoner, institusjoner, kommuner og fylkeskommuner deltok i høringen.

Av disse var det bare Norsk finskforbund som mente at en kommisjon var overflødig. De andre svarte et unisont ja på spørsmålet. Flere tidsvitner kunne fortelle at fornorskningen på ingen måte er over.

Leder for Noereh Dávvet Bruun-Solbakk hilser på leder for kontrollkomiteen Martin Kolberg

GJORDE INNTRYKK: Noereh-leder Dávvet Bruun-Solbakks innlegg gjorde inntrykk på kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg. Her hilser de på hverandre.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Vi unge opplever at vi blir latterliggjort når vi kler på oss i kofte når vi bare vil feire vår egen kultur og identitet, fortalte leder for ungdomsorganisasjonen Noereh, Dávvet Bruun-Solbakk.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) sier kom mange sterke vitnesbyrd under høringen.

– Det er mange dramatiske beretninger som kom frem, og som viser hvor alvorlig det samiske folk tar dette fortsatt i dag. Denne høringen viser hvor uforløst det er egentlig, uttalte Kolberg til NRK Sápmi.

– De mest aktive uttalte seg

Høyres Michael Tetzschner avviser på sin side forslaget. Han mener at høringen ikke er representativ for folkemeningen.

– Det er de som er mest aktive for standpunktet som vil målbære det i Stortinget. Vi har kontakt med andre samer og kvener som ikke føler det på samme måten, sier Høyre-representanten.

Michael Tetzschner

OVERFLØDIG KOMMISJON: Høyres Michael Tetzschner mener det ikke er behov for en samisk/kvensk sannhetskommisjon.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tetzchner viser til at kong Harald beklaget behandlingen av samene i 1997, at det har vært gitt erstatning til samer som ikke fikk god nok utdannelse, opprettelsen av Sametinget og at samisk kultur og språk har fått vern i grunnloven.

– Jeg mener allerede at majoritetssamfunnet har utviklet en forståelse for minoritetssamfunnet, sier Tetzschner,

Kirsti Bergstø

Forslagsstiller Kirsti Bergstø (SV) fulgte med på kontroll- og konstitusjonskomiteens høring på mandag.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han spør samtidig om en kommisjon kan bidra til å opprettholde splittelsen mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vil legge frem sitt standpunkt til stortingets plenum før 21. juni.

– Når de ungdomsorganisasjonene er så tydelig på at man trenger en sannhetskommisjon for å få frem stolthet og fjerne skam, for å få klarlagt vei for identitet, så tror jeg gjør det gjør et stort inntrykk på komiteen. Jeg tror komiteen i dag har fått klar beskjed om at det er nødvendig med en sannhetskommisjon, sier forslagsstiller Kirsti Bergstø.

Korte nyheter

 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK
 • Evttohit láhkarievdadusa mii eastadivčče lasi Fovse-áššiid

  Stuorradiggi berre dáhttut ráđđehusa rievdadit dálá ortnega mii addá fitnodagaide lobi huksegoahtit boazodoalloeatnamiin ovdalgo ášši lea riekteásahusain loahpalaččat čielggaduvvon.

  Nu evttoha Rukses bellodat. Ruonábellodat (MDG) ja Sosialisttalaš gurutbellodat dorjot evttohusa.

  Dien lea Norgga olmmošvuoigatvuođa ásahus, NIM, ge evttohan. (nhri.no)

  – Fovse ášši, mas Alimusriekti cuiggoda olmmošvuoigatvuođarihkkuma, lea ovdamearkan dasa man funet geavvá go eiseválddit addet huksenlobi ovdalgo ášši lea ollásit čielggaduvvon lágalaččat.

  Nu lohká Ruksesbellodaga njunuš, Bjørnar Moxnes.

  Moxnes mielas lea šállošahtti go Stuorradikki eanetlohku ii doarjjo evttohusa.

  – Fovse-áššis oaidnit man váttis lea oažžut eiseválddiid ja fitnodagaid gaikut bieggaturbiinnaid go dat vuos leat huksejuvvon, go nu olu ruđaid leat golahan huksemii, lohká son.

  Olles stuorradiggi digaštallá evttohusa bearjadaga go meannudit rievdadusaid plána- ja huksenlágas áššiin mat gusket bieggafápmu huksemiidda Norgga nannámis. Les på norsk.

  Bjørnar Moxnes (R)
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Grønlándda geađgejáffut sáhttet buoridit šattolašvuođa

  Dánskalaš dutkit oaivvildit iežaset leat gávdnan vuogi mo čoavddašii máilmmi guovtti stuorámus váttisvuođa.

  Go jiehkit Grønlánddas suddet, de siiget ja njuvdet bávtti mii jiehki vuolde lea. Ná mollejit jiehkit geađggi jáffun. Nu ráhkadit Grønlándda jiehkit juohke jagi millárdda tonna geađgejáffuid.

  Dát jáffu čatná gis milliárddaid miel tonna CO₂, seammás go livččii buorre duktan eatnamiidda.

  – Sáhtašii buot máilmmi gilvojuvvon eatnamiid gokčat dáinna geađgejáffuin, dadjá Københávnna universiehta profeassor Minik Rosing The Guardian áviisii.

  Nubbi eará dutkan čájeha ahte geađgejáffu sáhttá buoridit šattolašvuođa 20 proseanttain.