Klagene vant fram – blir ingen vindkraft i reinbeiteområdet

Olje- og energidepartementet har i dag bestemt at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.

Kalvvatnan protestaksjon

PROTESTER: Det ble arrangert flere protestaksjoner mot vindkraftutbyggingsplanene i Bindal.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Departementet tar dermed til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), skriver regjeringen på sine sider.

På Facebook er det stor glede å være blant de som har vært mot vindkraftutbyggingen.

Slik reagerer Naturvernforbundet på Facebook:

I dag jubler vi! Vakre og verdifulle Kalvvatnan er reddet fra et stort vindkraftanlegg, som ville rasert naturen og...

Publisert av Naturvernforbundet  Fredag 11. november 2016

Særlig de unge har engasjert seg i saken.

NVE ga konsesjon

I 2014 fikk selskapet Fred Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk.

Kraftverket skulle være på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal.

De to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner har klaget på vedtaket til NVE.

Også Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen har fremmet innsigelser til prosjektet.

Folkeretten veide tungt

Men departementet hadde det endelige ordet.

Slik begrunner departementet avslaget:

«Departementet har blant annet vurdert utbyggingen opp mot vernet folkeretten oppstiller for urfolks næringsutøvelse. I vurderingen har departementet lagt til grunn at de to reinbeitedistriktene som bruker dette området allerede er sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og av infrastruktur innenfor samferdselssektoren, i tillegg til andre inngrep som samlet kan medføre tap og driftsutfordringer.»

Aili Keskitalo

BLID: Sametingspresident Aili Keskitalo smiler antakelig, som hun gjorde da dette bildet ble tatt, da den endelige beslutningen om nei til konsesjon kom.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Departementet har også lagt vekt på betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

Sametinget glad for avslutning

– Jeg er svært glad for at denne saken nå endelig er avsluttet med ett nei til konsesjon. Jeg er også svært fornøyd med at departementet har vektlagt reindrifta sine behov og rettigheter, sier en blid sametingspresident, Aili Keskitalo.