Dømt for reintyveri og for å påføre falske rovdyrskader på reinsdyr

Økokrim vant frem med sin anke til lagmannsretten. To mannlige reindriftsutøvere fra Vest-Finnmark må sone fengselsstraffer og tilbakebetale erstatningsutbetalinger.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

IKKE PÅFØRT AV ROVDYR: Dette bildet ble vist til som bevis da saken var oppe i Indre Finnmark tingrett. Det viser et reinsdyr som er avlivet. I veterinærens journal rapporteres følgende: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen».

Foto: Veterinærinstituttet

De to reindriftsutøverne ble i september i fjor fullt frifunnet av Indre-Finnmark Tingrett, da de var tiltalt for reinsdyrmishandling, reinsdyrtyveri, og grovt bedrageri.

Men Økokrim anket store deler av dommen til Hålogaland lagmannsrett.

Dermed dømmes den ene av de to tiltalte, en mannlig reindriftsutøver i 30-årene, til ubetinget fengsel i to år og fem måneder.

Den andre, en mannlig reindriftsutøver i slutten av 20-årene, ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder.

– Misbrukte ordning

De dømte har ifølge dommen over tid og en rekke ganger:

 • Tyvslaktet andre reineieres reinsdyr.
 • Påført sitt eget reinmerke på andre reineieres reinsdyr (ommerking).
 • Brukt redskaper og stikkegjenstander på sine reinsdyr for å påføre sår som skulle ligne på skader fra rovdyrangrep dette for få utbetalt rovdyrskadeerstatning fra staten.

«De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning; en viktig, tillitsbasert ordning.», heter det i domsavsigelsen.

De dømte er reindriftsutøvere med hver sin siidaandel i et av Finnmarks reinbeitedistrikter.

Begge må, i tillegg til fengselsstraffene, tilbakebetale hver sin sum på rundt 850 000 kroner som de ifølge dommen urettmessig har mottatt.

De dømte må også betale saksomkostningene som er satt til 15 000 kroner hver.

Hjallis Bakke, Kjetil Hugo Nilsen, Thomas Hansen og Trond Pedersen Biti.

SEIER I TINGRETTEN – MEN TAPTE ANKESAK: De to nå dømte reindriftsutøvernes forsvarere; Thomas Hansen, Hjallis Bakke, Kjetil Hugo Nilsen og Trond Pedersen Biti i Indre Finnmark tingrett i mai 2016 i forbindelse med tingrettssaken. Det har ennå ikke lyktes NRK å innhente kommentarer fra de dømtes forsvarere etter at lagmannsrettens dom ble avsagt.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Skader påført av mennesker – ikke av rovdyr

I lagmannsrettens begrunnelse for dommen, viser man blant annet til Statens Naturoppsyn.

I dommen heter det derfor at i en «(...) rapport fra SNO (...) var det faglig enighet om at «noen kadavre har perforeringer med bloduttredelser som ikke kan skyldes rovdyrtenner eller ørneklør».»

«Merkenemnda konkluderte da med at flere av kadavrene var blitt ommerket, blant annet enkelte av de kadavre som var levert av tiltalte (...)»

«Lagmannsretten (...) finner det hevet over rimelig tvil at de skader som var påført de reinene som omhandles og beskrives (...) var påført (...) av mennesker, ikke av rovvilt.»

Formildende punkter

Lagmannsretten bygger sin bevisvurderingen i hovedsak på obduksjonsrapportene fra Veterinærinstituttet, forklaringene fra veterinær som foretok obduksjonene og utarbeidet obduksjonsrapportene, og forklaringen fra SNO.

«I formildende retning har lagmannsretten lagt vekt på at flere av forholdene ligger noe tilbake i tid. Det er imidlertid tale om forhold som både har vært vanskelige å oppdage og å etterforske. De tiltalte har for sin del ikke bidratt til oppklaringen.

Det er sett hen til at saken hadde en liggetid på om lag et halvt år, fra den ble sendt påtaleansvarlig sommeren 2015 og til tiltale ble tatt ut i november 2015. Det er også sett hen til saksbehandlingstiden for domstolene.»

Får fortsette i reindrifta

Reindriftsutøverne er ikke fradømt retten til å drive med reindrift.

– Det er for lagmannsretten ikke nedlagt påstand om aktivitetsforbud etter dyrevelferdsloven. Lagmannsretten finner etter omstendighetene ikke grunnlag for å idømme slikt rettighetstap, heter det i dommen.

Korte nyheter

 • John Savio 120 år

  Den samiske kunstneren John Savio hadde stor betydning for samisk kunst og kultur. Det sier museumsleder ved Savio museet Liv Astrid Kvammen Svaleng.

  I dag ville den samiske kunstneren Savio ha fylt 120 år, og det skal feires i Kirkenes denne helgen.

  Kvammen Svaleng sier Savio må regnes som en veiviser innen samisk kunst.

  Kunstner John Savio og verket Gánda ja nieida
  Foto: Saviomuseet
 • Dearvvašvuođabálvalus vásiha garra deattu

  Bealli Norgga gielddain almmuhit ahte dearvvašvuođabálvalusain vásihit garra deattu ja leat unnán bargit, čállá Dearvvašvuođadirektoráhta varas vahkkoraportasis.

  Njealji gielddas váilot bargit dearvvašvuođasuorggis. Seammás dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog váruha ahte gielddat fertejit ráhkkanit ain eanet buozalmasvuođajávkamiidda.

  Helsedirektør Bjørn Guldvog.
  Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK
 • Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddji

  Benn Larsen lea válljejuvvon Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddjin, ja John Nystad gis nubbinjođiheaddjin.

  Soai doaibmaba jođiheddjiin skábmamanu 23. beaivái 2023:s, dassážii go gielddaválggat ja 2023:a oktasaš čoahkkin leat čađahuvvon, čállá Hans-Erik Varsi, Deanučázádaga Guolástanhálddahusa direktevra preassadieđáhusas.

  Benn Larsen , Tana fiskeforvaltning
  Foto: Sidsel Vik / NRK