Økokrim om rovdyrskadejukset: – Har ikke vært borti lignende saker tidligere

– Det er første gang i Norge at noen er dømt for å ha «imitert» rovdyrskader – for så å få utbetalt rovdyrerstatning, sier aktor fra Økokrim.

Profilbilde av statsadvokat Hans Tore Høviskeland fra Økokrim.

TILFREDS MED DOMMER: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland har vært aktor i saken mot de to nå domfelte reindriftsutøverne.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

BILDEBEVIS: Dette bildet er merket «massive perforasjoner», og er ett av flere bilder som er blitt brukt som bevis mot to reindriftsutøvere som i Hålogaland lagmannsrett den 3. august 2017 ble dømt til ubetingede fengselsstraffer, blant annet for å ha jukset til seg rovdyrerstatning ved å påføre falske sår på egne reinsdyr.

Foto: Veterinærinstituttet

– Vi registrerer at vi har fått medhold både i skyldspørsmålet og i straffepåstand, sier Hans Tore Høviskeland hos Økokrim.

Førstestatsadvokaten meddeler at man hos Økokrim er tilfredse med dommene mot to mannlige reindriftsutøvere i Finnmark.

Reindriftsutøverne ble nylig dømt i en ankesak i Hålogaland lagmannsrett til ubetingede fengselsstraffer for reintyveri, dyremishandling og bedrageri med rovdyrerstatningsordningen.

De må også betale tilbake det de urettmessig har fått utbetalt som rovdyrskadeerstatning. Dette utgjør rundt 850 000 kroner på hver.

– Alvorlig sak

Hans Tore Høviskeland sier saken er alvorlig og omfattende.

– Den dreier seg om en rekke reintyverier som de nå er domfelte for. I tillegg er det jo selve bedrageriet i forbindelse med misbruk av rovvilterstatningsordningen. Dette er jo en viktig tillitsbasert ordning.

– Det er også snakk om betydelige overtredelser av dyrevelferdsloven.

– Første gang i Norge

Imiterte nakkebitt på reinsdyr

BILDEBEVIS: Dette bildet er merket «imitert nakkebitt».

Foto: Statens Naturoppsyn (SNO)

De dømte har ifølge dommen over flere år og en rekke ganger:

  • Tyvslaktet andre reineieres reinsdyr.
  • Påført sine egne reinmerker på andre reineieres reinsdyr (ommerking).
  • Brukt redskaper og stikkegjenstander på sine reinsdyr for å påføre sår som skulle ligne på skader fra rovdyrangrep – dette for få utbetalt rovdyrskadeerstatning fra staten.

Økokrims aktor mener dommen har en betydelig individual- og allmennpreventiv effekt.

– Da er det også viktig at det reageres strengt. Dette for å forhindre andre i å begå denne type straffbare handlinger, sier Hans Tore Høviskeland.

– Økokrim har ikke vært borti lignende saker tidligere. Saken er spesiell fordi det er første gang i Norge at noen er dømt for å ha imitert rovdyrskader – for så å få utbetalt erstatning. I tillegg er saken omfattende, sier førstestatsadvokaten.

Mener de domfelte har svekket reindriftas omdømme

Økokrim mener saken er viktig for hele reindriftsnæringen i Norge.

– Slike forhold ønsker man ikke i næringen. De domfelte har svekket reindriftsnæringens omdømme og bidratt til et misvisende bilde av sin egen næring, sier Høviskeland.

– Vil denne saken og dommen medføre at Økokrim skjerper sitt fokus mot reindriftsnæringen i Norge i tiden fremover?

– Det er vanskelig å si, men vi har ikke noe annet fokus mot reindriftsnæringen enn andre næringer. Økokrim jobber også med miljøkriminalitet og dyrevelferdskriminalitet. Overtredelse av dyrevelferdsloven var hovedårsaken til at vi overtok denne saken, forklarer Høviskeland.

Hjallis Bakke, Kjetil Hugo Nilsen og Trond Pedersen Biti

KOMMENTERER IKKE: De domfeltes forsvarere har hittil avstått fra å kommentere sakene. NRK har vært i kontakt med Hjallis Bakke (foran), men han ønsker ennå ikke å si noe til dommen. Trond Biti (t.h.) har meddelt at han ennå ikke har fått lest dommen, og kan derfor ennå ikke kommentere den. Bak til venstre, advokat Kjetil Hugo Nilsen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Mellomfornøyd bistandsadvokat

Gisle Loso

TILFREDS: Bistandsadvokat Gisle Loso representerte alle de privatpersonene som i tingretten hadde status som fornærmede i saken. Loso ble imidlertid ikke oppnevnt som bistandsadvokat for de fornærmede da lagmannsretten behandlet saken, da flere av erstatningspostene ble frafalt til ankesaken.

Foto: Liv Inger Somby, NRK

Gisle Loso har vært bistandsadvokat for alle de som opplevde å bli frastjålet sine reinsdyr av de to nå domfelte.

– Mine klienter er fornøyd med domfellelsen i lagmannsretten, men skuffet over at Økokrim frafalt aktivitetsforbudet for lagmannsretten, skriver Loso til NRK.

– Slik vi ser det er vi i kjerneområdet for anvendelse av dette forbudet, sier Loso, og viser til at de domfelte reindriftsutøverne ikke er fradømt retten til å drive reindrift.

– Men mine klienter er svært lettet over dommen. Saken har vært en belastning over mange år, sier Loso.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

IKKE PÅFØRT AV ROVDYR: I veterinærens journal rapporteres følgende til rettsvesenet: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen».

Foto: Veterinærinstituttet

Korte nyheter

  • 97 koronasmittede på sykehus

    Tirsdag var 97 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på sju pasienter fra dagen før.

    21 av pasientene får respiratorbehandling, og 31 ligger på intensivavdeling.