Gåatome-laante Nøørjesne milkeminie

Daelie tjuara orre latjke, båatsoe- konvensjovne Nøørjen jih Sveerjen gaskem sjidtedh. Daam dellie fylhkeålmah Tromsesne, Nord-Laantesne, Noerhte Trøøndelaage jih Åarjel- Trøøndelaagesne tjaalegisnie Laanteburrie-jih Beabpmoe departemeentese tjaaleme.

Reinsdyr på Olahansen i Jølster

Båatsoe konvensjovnen bijre skodtestalledh.

Foto: Jan Benkholt / NRK

Fylhkeålmah sæjhta Staatem reesedh jih orre båatsoe-konvensjovenen bijre latjkedh. Laanteburrie jih Beabpmoe departemeente tjuara skodtestalledh barkoem jih orre båatsoe-konvensjovnen Nøørjen jih Sveerjen gaskem sjïehteladtedh.

Fylhkeålmah tjoeperdieh, mejtie båatsoe-sijth aehpesne, gåessie ij naan båatsoe- konvensjovne. Daan åvteste, daelvie gåatome-laante Nøørjesne milkeminie, gåessie eah maehtieh seamma-laakan daelvie gåatome-laantem Sveerjesne nuhtjedh. Dihte aaj dorje geervebe sjædta jih åadtjodh naan daelvie laantem Sveerjesne løønedh.

Jeatjah reaktavåarome laanti gaskem.

Nøørje nuhtjie daam båatsoe-laakem 1972 raajeste jih Sveerjesne daam båatsoelatjkem Lappekodicillen, 1751 raajeste nuhtjie. Dihte dorje jeatjah- laakan dihte reakta-øørnege sjædta dah laanti gaskem.

Tromsesne dah Sveerjen båatsoe saemieh daam konvensjovne dajvem vijriedamme jih gåatomes dajvide orrestamme. Eah sijhth daam Nøørjen båatsoelaakem jih båatsoegåatomelaakem seatadidh.

Geervebe sjædta jih gåatome-laantide vaarjelidh.

Gåatome-dajvide vaarjelidh maahta geervebe sjidtedh gåessie ij naan gåatome-konvensjovne. Vaarjelimme:Skåakeburrie, Biegke faamoe, Tjaetjie faamoe vuestieh jih jijnje vielie. Gåatome-laante maahta dellie Nøørjesne jih Sveerjesne ånnanidh. Dihte dorje bovtse barkoe jeatjah sjædta, jienebe gåatoehtimmie.

Gieh edtjieh daejtie raaste- boerovide orrestidh jih dåvvedh?

Daelie ij gieh sijhth dïedtem vaeltedh jih raaste boerovide Nøørjen jih Sveerjen gaskem orrestidh jih dåvvodh. Daan mearan Nøørje dihte, mij daejtie raaste boerovide davvoehtamme, olles bovtsh raasten dåaran njeajhpanieh.

Daam dellie dah Fylhken ålmah, tjaalegisnie LMD ese tjaelieh, guktie edtjieh båatsoe-konvensjovne barkoem skodtestalledh.

Korte nyheter

 • Aarkebiejjie båatsoelearoehkinie

  Maria Gunilla Påve Wilks lea 21 jaepien båeries, jïh Snåasesne årroeminie. Daelie dïhte båatsoelearoehkinie barkeminie. – Domtem manne abpe tïjjem edtjem lïeredh, Gunilla jeahta. Guktie dïhte tuhtjh lea learohke årrodh, jïh maam dïhte edtjh dan jaepien darjodh maahtah åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Gunilla Påve Wilks
  Foto: Solvår Flatås / NRK
 • Jođiha FeFo stivrra

  Deatnulaš Máret Guhttor lea válljejuvvon Finnmárkkuopmodaga ođđa stivrrajođiheaddjin. Heaiti jođiheaddji Kurt Pasvikbamsen Wikan lea válljejuvvon nubbinjođiheaddjin, čállá FeFo preassadieđáhusas.

  Máret Guhttor válljejuvvui ovttajienalaččat stivrrajođiheaddjin, muhto nubbinjođiheaddjin válggas válljejuvvui Wikan njeljiin jienain guovtti jiena vuostá.

  Máret Guhttot og Kurt Pasvikbamsen Wikan.
  Foto: Jan Henrik Hætta / Pressebilde FeFo