Hopp til innhold

Dá lea dat ođđa sámediggeráđđi

Silje Karine Muotka (NSR) almmuhii mánnodat iđida geat galget mielde dan ođđa sámediggeráđđái.

Nytt sametingsråd 2021

OĐĐA SÁMEDIGGERÁĐĐI: Dá leat ođđa sámediggeráđi lahttut.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

NSR, Guovddášbellodat ja Ávjovári Johttisápmelaččaid listu leat soahpan joatkit ovttasbargguin Sámedikkis dán áigodaga maid.

Silje Karine Muotka válljejuvvo ođđa sámediggepresideantan go dat ođđa Sámediggi čoahkkana dán vahkkus. Son váldá badjelasas dán doaimma Aili Keskitalos.

Mielde jođihit Sámedikki boahtte njealje jagi lea Muotka válljen ovtta nissonolbmo ja golbma dievddu.

Dá lea dat ođđa sámediggeráđđi:

– Boahtte gaskavahkku almmuhat mii mainna ráđđelahtut galget bargat, muitala Muotka.

Mikkel Eskil Mikkelsen ja Hans Ole Eira joatkiba ráđđelahttun ođđa sámediggeráđis. Maja Kristine Jåma ja Runar Myrnes Balto leaba ođđa ráđđelahtut.

Maja Kristine Jåma lea bajásšaddan Fovsenis Snåases, lea boazodoalli, lullisámegiel oahpaheaddji, ja son lea maid leamaš politihkalaš ráđđeaddi sámediggeráđis cuoŋománu 2020 rájes.

Rådsmedlemmer

RÁĐĐEADDIMIS RÁĐĐELAHTTUID: Maja Kristine Jåma lea bargan politihkalaš ráđđeaddin sullii jagi.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

– Lean oahppan ollu maŋimuš jagi, ráđđeaddin. Šaddá gelddolaš oaidnit mo ođđa bargu šaddá, dadjá Jåma.

Jåma lea ollu bargan Fovsen-áššiin. Fovsen-ášši ja bieggafápmoovdáneapmi leat ge sivat manin son álggii politihkket.

– Válddán buot mu vásáhusaid mielde dán bargui, sihke boazodoalus ja máttasámi giela ja kultuvrras, mat leatge mu váimmu lagamusa áššit, dadjá son.

Runar Myrnes Balto lea maŋimuš áigodaga leamaš NSRa parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis.

– Sus lea erenoamáš buorre gelbbolašvuohta. Son lea guhká jođihan máŋga dásis sihke min organisašuvnnas ja olggobealde maid, dadjá Muotka Myrnes Balto birra.

Beaiveálgu-julggaštus

Maiddái álginjulggaštus, Beaiveálgu-julggaštus, ovdanbuktojuvvui preassakonferánssas.

Dan ii fátmmas buot áššiid, muhto čujuha politihkalaš geainnu. Nu lea čállon ovttasbargošiehtadusas.

NSR, Johttisápmelaččaid listtu ja Guovddášbellodaga parlamentáralaš jođiheaddjit ja Silje Karine Muotka ledje čoahkkanan vuolláičállit ođđa ovttasbargošiehtadusa.

Sametingspresident Silje Karine Muotka

SÁMEDIGGEPRESIDEANTA: NSRa Silje Karine Muotka.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Beaiveálgu-julggaštusa vuoigŋa lea vuolgán vuosttaš sámegiel románas «Beaiveálgu», man oahpaheaddji Anders Larsen čálii 1912:s.

– Gillilat son doarui dan ovddas ahte sámemánát galge beassat oahppat sámegillii ja sámegiela, dadjá Muotka.

– Ja barggadettiin politihkain leat midjiide leamašan dehálaš ahte mii dárbbašat eanet oahpaheddjiid ja mánáidgárddeoahpaheddjiid.

Ovttasbargoguoimmit leat maid geahččan sámi ávnnaslaš kulturvuođu, sámi vuoigatvuođaid, eastadit vaššiságaid dáhpáhuvvamis ja sihkkarastit ahte barget rasismma vuostá.

– Ovttaárvosašvuohta lea midjiide dehálaš, dadjá Muotka.

Dá lea oassi Beaiveálgu-julggaštusas:

Korte nyheter

 • Addán politiijaide digitálalaš materiála

  Kripos lea čađahan máŋga gažadeami ovddeš Wagner-soalddáhiin Andrej Medvedevain. Ruoššalaš bođii badjel norgga-ruošša ráji, Beahčeveaijoga buohta, Mátta-Varjjagis, ođđajagimánu 13. beaivvi čuovganeamis.

  Kripos čállá preassadieđáhusas ahte sii eai áiggo muitalit maid Medvedev lea dadjan gažadeamis, muhto son lea addán digitálalaš materiála politiijaide.

  Andrej Medvedev
  Foto: Olav Døvik / NRK
 • Vasara luvvejuvvon stáhtačállin

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin johtolatministara ovddas otná rájes. -Bearaš lea háliidan davás ja dál lei áigi guođđit doaimma, lohká Johan Vasara. Son lohká olu oahppan ja vásihan dan beannot jagis go leamaš stáhtačálli.

  Gula jearahallama dás.

  Olles jearahallama gulat Veaigesáddagis.

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin.
 • Háliidit Stáda mánáidviesu Áltái

  Nordkalottfolket bellodaga sámediggejoavku lea sádden Finnmárkku politiijaguovddážii gulaskuddancealkámuša Finnmárkku Stáda mánáidviesu lokalisereme birra. Bellodat oaivvilda Stáda mánáidviessu berre ásahuvvot Áltái.

  Parlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven dadjá ahte Nordkalottfolket bellodahkii lea buot deháleamos dat go álggahit fálaldaga, ahte vuhtiiváldet sámi mánáid ja ollesolbmuid geat leat hearkkes dilis, sin dárbbuid ja sihkkarvuođa. Dat mielddisbuktá ahte ferte leat álki ja láhka vuolgit dan fálaldahkii, ja ferte leat álki rekrutteret ja doalahit dan gelbbolašvuođa masa lea dárbu, go galgá leat ollislaš mánáidviessu. Dasa gullet sámi giela ja kultuvrra fágaprofešuvnnat ja gelbbolašvuohta.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nordkalottfolket