Båatsoesaemien våjnoen mietie

Båatsoesaemien perspektijve vihkeles aamhtese, gåessie Lopme naestien kultuvrefestivaale Bïenjedaelesne aalka.

Lopme naestie Bienjedaelesne

Lopme naestie saemien kultuvre festivaale 17-19.3. 2016.

Foto: Lopme Naestie

Daate lea luhkie mubpien jaepien, Mihten jih Handølsdaelien sïjth daam saemien kultuvrefestivaalem öörnijægan. Gåessie aalkoevistie kultuvrefestivaalene eelkin dellie dïhte ulmie lij jih saemien kultuvrem jih båatsoe jielemen bïjre, stuaride jih jeatja daatjide buerkiestidh jih bievnedh, jih daate lea ennje vihkeles barkoe Lopme naestien åejvie, Kjerstin Valkeapää tuhtjie.

Kjerstin Valkeapää

Lopme Naestien åejvie, Kjerstin Valkeapää.

Foto: Maret Steinfjell / Sameradion& SVT Sapmi

– Daatjh jih båatsoesaemiej guhkiem tsïjreme jih maehtebe sahth man jïjnjem bïjre digkiedidh. Dellie vihkeles mijjieh båatsoesaemieh jïjtje bïevnedibie mijjien jielemen bïjre, Kjerstin Valkeapää jeahta.

Båatsoesaemien perspektijveste

Daan jaepien kultuvrefestivaale aalka njoktjen 17-19.3.b. Daan jaapetje aamhtese lea «Båatsoe saemien våajnoen mietie» edtjieh båatsoesaemien aarkebiejjien bïjre soptsestidh. Bo Lundmark, Lennart Pittja, Eivind Torp, Anja Fjellgren Walkeapää, Lars Aage Brandsfjell, Benny Jonsson, jih Sara Skum edjtieh ov-messie våajnoej mietie lohkehtidh, Herjedaelien vaerie museumesne, Bïenjedaelesne.

Vihkeles sjeltie sijjie sjïdteme

Daate vihkeles sjeltie sijjie saemide aaj sjïdteme, diekie jïjnjh vytnesjæjjah, tjiehpiedæjjah abpe saepmeste tjåanghkenieh jih sijhtieh sijjien vætnoejde jih tjiehpiesvætnoejde doekedh. Murriedimmie jih lustestalleme sån aaj sjædta, bearjeds- iehkeden edtja Sara Ajnnak konseertem utnedh, Bïenjedaelien gærhkosne jih mænngan maahta njaelkies beapmoe stoerre låavth-gåetesne åestedh jih almetji gujmie lustestalledh.

– Vaenie saemien sjeltie hïeljh åarjelsaepmesne jih dellie sjeahta jih gaskoeh Herjedaelesne gaavnedidh jih håhkesjem jïjnjesh diekie båetieh jih luste badth orreme jis dah saemieh aaj baalkam diekie gaavneme, Valkeapää orreje.