NRK Meny
Normal

Båatsoesaemien våjnoen mietie

Båatsoesaemien perspektijve vihkeles aamhtese, gåessie Lopme naestien kultuvrefestivaale Bïenjedaelesne aalka.

Lopme naestie Bienjedaelesne

Lopme naestie saemien kultuvre festivaale 17-19.3. 2016.

Foto: Lopme Naestie

Daate lea luhkie mubpien jaepien, Mihten jih Handølsdaelien sijth daam saemien kultuvrefestivaalem øørnijægan. Gåessie aalkoevistie kultuvrefestivaalene eelkin dellie dihte ulmie lij jih saemien kultuvrem jih båatsoe jielemen bijre, stuaride jih jeatja daatjide buerkiestidh jih bievnedh, jih daate lea ennje vihkeles barkoe Lopme naestien åejvie, Kjerstin Valkeapää tuhtjie.

Kjerstin Valkeapää

Lopme Naestien åejvie, Kjerstin Valkeapää.

Foto: Maret Steinfjell / Sameradion& SVT Sapmi

– Daatjh jih båatsoesaemiej guhkiem tsijreme jih maehtebe saahth man jijnjem bijre digkiedidh. Dellie vihkeles mijjieh båatsoesaemieh jijtje bievnedibie mijjien jielemen bijre, Kjerstin Valkeapää jeahta.

Båatsoesaemien perspektijveste

Daan jaepien kultuvrefestivaale aalka njoektjen 17-19.3.b. Daan jaepetje aamhtese lea «Båatsoe saemien våajnoen mietie» edtjieh båatsoesaemien aarkebiejjien bijre soptsestidh. Bo Lundmark, Lennart Pittja, Eivind Torp, Anja Fjellgren Walkeapää, Lars Aage Brandsfjell, Benny Jonsson, jih Sara Skum edjtieh ov-messie våajnoej mietie lohkehtidh, Herjedaelien vaerie museumesne, Bïenjedaelesne.

Vihkeles sjeltie sijjie sjïdteme

Daate vihkeles sjeltie sijjie saemide aaj sjïdteme, diekie jijnjh vytnesjæjjah, tjiehpiedæjjah abpe saepmeste tjåanghkenieh jih sïjhtieh sijjien vætnoejde jih tjiehpiesvætnoejde doekedh. Murriedimmie jih lustestalleme sån aaj sjædta, bearjeds- iehkeden edtja Sara Ajnnak konsertem utnedh, Bïenjedaelien gærhkosne jih mænngan maahta njaelkies beapmoe stoerre låavth-gåetesne åestedh jih almetji gujmie lustestalledh.

– Vaenie saemien sjeltie hieljh åarjelsaepmesne jih dellie sjeahta jih gaskoe Herjedaelesne gaavnedidh jih håhkesjem jijnjesh diekie båetieh jih luste badth orreme jis dah saemieh aaj baalkam diekie gaavneme, Valkeapää orrije.