Åarjelsaemien gïelem nænnoestidh

Saemien gïele barkijh Nøørjeste jih Sveerjeste edtjieh Snåasesne gaavnedidh jih åarjelsaemien gïelen bijre digkiedidh.

Ole Henrik Magga

Professore Ole Henrik Magga akte dejstie guessijste mij edtja gïelen bijre soptsestidh.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Guktie edtjieh åarjelsaemien gïelem nænnoestidh? Daan bijre edtjieh Snåasesne skieredeen 23-24.b,raarastalledh.

Gïeleviermien ulmie lea, sijjiem gaavnedh, gusnie maahta åarjelsaemien gïelem govledh, soptestidh jih maahtoem ov-messie gïelebarkojste åadtjodh. Daate gïeleviermie edtja daam åarjelsaemien gïele maahtoem jih kultuvrem nænnoestidih.

Raajesen-tseegkeme.

Dihte saemien profsesore Ole Henrik Magga edtja soptsestidh jih bïhkedidh guktie maehtieh åarjelsaemien gïelesne raajesem tseegkedh jih hammoedidh. Dahka aaj Anne Sofie Bull Kuhmunen båata mij edtja ledtieh bijre soptestidh, sov tjaaleme barkoen bijre.

Daesnie aaj åadtjoeh govledh, guktie nuhtjieh S-ulpan goh lohketimmie vierhtieh. Daam lohketimmie vierhtiem, Israelesne nuhtjieh.

Diekie saemien gïelebarkijh jih jeatjah eadtjohks almetjh båetieh mij sijhtieh vielie govledh jih åarjelsaemien gïelen bijre lieredh.

Gïele tjåanghkoe vihkeles.

Gïelem Nastedh jih Hanne-Lena Wilks tuhtjie dagkeres tjåanghkoe vihkeles, jijnjh almetjh daan tjåanghkose båetieh.

– Daate lea gåalmede gïeleviermie tjåanghkoeh jih govlebe almetjh tuhtjieh dagkeres tjåanghkoe daerpies. Åadtjodh gaavnesjidh, saemiestidh jih govledh mejnie dah gïelebarkijh barkoeminie. Dagkeres tjåanghkoe almetjidie eadtjaldovvieh saemiengïeline barkedh, Wilkse jeahta.

Daate seminaare tjåanghkoe ektievuekiebarkoe Gïelem Nastedh, Saemien Gïelejarngh, Gïeleaernie, Raarhvihken tjielte jih Aajege, Rørosen tjïelten gaskem.