– Riksrevisjonen mangler fagkunnskap om reindrifta

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund Nils Henrik Sara har ingen tro på at Riksrevisjonen har nødvendig kunnskap om reindriften.

Riksrevisjonen offentliggjorde rapport om reindrift

Riksrevisjonen offentliggjorde torsdag rapport om reindrift

Foto: Johan Ánte Utsi/NRK

Siden 2004 har Riksrevisjonen påpekt at reindriften i Finnmark ikke er økologisk bærekraftig. Til tross for disse anmodningene har reintallet i Finnmark økt med 40 prosent fra 2002 til 2010. Gjennomsnittlige slaktevekter og kjøttavkastning ligger også under grenseverdiene for et økologisk bærekraftig reintall. De siste årene er i tillegg den økonomiske situasjonen for reineierne i Finnmark forverret.

– Kan ikke gjøre mer

Torsdag offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport som viser at målet om økologisk bærekraftig reindrift fremdeles ikke er nådd .

Riksrevisor Jørgen Kosmo sier at det ikke er stort mer Riksrevisjonen kan gjøre med en næring som er i økologisk ubalanse.

– Jeg mener at Riksrevisjonen har gjort det vi kan gjøre og hvis nå ikke reindriftsnæringa selv og Landbruks- og matdepartementet får til det som gjør at man får en endring i situasjonen, så er det lite Riksrevisjonen kan gjøre.

Enig i at noe må gjøres

Reindriftsleder Nils Henrik Sara

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund Nils Henrik Sara har ingen tro på at Riksrevisjonen har nødvendig kunnskap om reindriften.

Foto: Liv Inger Somby

NRL-leder Nils Henrik Sara sier at de jobber ut ifra det målet at man skal nå et bærekraftig reintall.

– For oss er det likegyldig hva Riksrevisjonen sier. Vårt mål er å få et reintall som harmonerer med beitegrunnlaget, og det jobber vi for i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.

NRL-lederen sier at de er innforstått med det at noe må gjøres.

– Det er metodene det har vært strid om. Jeg har stor tro på at det nedsatte utvalget klarer å komme med gode retningslinjer for hvordan disse målene skal bli nådd. Det arbeidet skal bli sluttført til høsten og det blir et tema under avtaleforhandlingene til neste år på hvordan tingenes tilstand skal være til slaktesesongen.

– Har ikke fagkunnskap

Men Sara har ikke helt tillit til Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonen må si det de sier. Jeg har større tro på at Landbruks- og matdepartementet har større kunnskap enn Riksrevisjonen har om reindrift. Departementet er vår forlengede arm i forhold til Regjeringen.

– Tar dere ikke Riksrevisjonen alvorlig?

– Det er klart vi gjør det, men de har ikke fagkunnskapene om reindrift som er nødvendig. Det er en spesiell næring, også fordi det er en samisk næring. Derfor er det vanskelig for alle, utenom næringen selv, å forstå alle detaljene i det å drive med reindrift.

Trygge på hovedfunnene

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Helge Strand Østtveiten sier at det helt sikkert er riktig at Riksrevisjonen ikke har kunnskap om alle detaljer i reindriften.

– Det er en komplisert næring som det ikke er alle forunt å ha fullstendig oversikt over, men vi er relativt trygge på at hovedfunnene på området er godt dokumenterte og holder faglig vann. Det viktigste funnet fra undersøkelsen er at noe må gjøres for å få ned reintallet, slik at man kan få et økologisk bærekraftig nivå på driften som Stortinget har forutsatt at det skal være.

Østtveiten håper at NRL i likhet med de andre organene i næringen slutter opp om den felles utfordringen som ligger på området, nemlig det å få til et mer bærekraftig forvaltning av ressursene på området.

– Det er alle tjent med. Det er næringen tjent, det er befolkningen i Finnmark tjent med og det er også nasjonen Norge tjent med.