Hopp til innhold

– FeFo bør ikke drive næringsvirksomhet

– Finnmarkseiendommen (FeFo) bør på sikt avvikle sitt eierskap i Finnmark Kraft AS, mener fylkesrådmannen i Finnmark.

Øystein Ruud

– Det er ikke kommersielle interesser, men grunnforvaltning til beste for befolkningen i Finnmark, som skal være hovedrollen til FeFo, mener fylkesrådmannen i Finnmark, Øystein Ruud.

Foto: Bjarne Riesto / Finnmark fylkeskommune

Saka skal opp til fylkestingsbehandling den 29. oktober i forbindelse med utarbeidelse av et strategidokument for Finnmarkseiendommen (FeFo).

Og fylkesrådmann Øystein Ruud er klar i sin tilrådning: FeFo skal ikke investere i selskaper som driver næringsvirksomhet. Blant annet fordi dette etter hans mening strider mot det generelle prinsippet for overskuddsanvendelse. Denne slår fast at overskuddet skal benyttes til allmennyttige formål som kommer fylkets befolkning til gode.

– På samme tid kan eierskap i kommersielle selskaper føre til uheldige interessekonflikter, mener fylkesrådmannen.

Bakgrunnen for saka er at Finnmarkseiendommen (FeFo) har kjøpt seg inn med 12,5 prosent eierskap i Finnmark Kraft AS og betalt 7,5 millioner kroner av egne midler.

– Det kan bli krevende å balansere mellom rollen som både eier og forvalter når Finnmark Kraft AS skal investere i større kraftprosjekter, mener rådmannen.

– Uheldig dobbeltrolle

Forsker Ivar Bjørklund

Gjennom sitt engasjement i Finnmark Kraft AS, har Finnmarkseiendommen satt seg sjøl inn i en meget uheldig dobbeltrolle, mener forsker Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Privat

FeFo medeierskap i Finnmark Kraft AS har tidligere skapt reaksjoner også i forsker- og juristmiljøet.

– FeFo har med dette blitt den berømmelige «bukken som passer på havresekken» , mener Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø.

Medeierskapet har etter hans mening ført FeFo inn i en alvorlig rollekonflikt:

– FeFo opptrer som deleier og forvaltningsorgan på én og samme tid. Som grunneier skal de ta stilling til søknaden om å opprette Fálesrášša vindkraft i AS - et prosjekt Finnmark Kraft AS samtidig er medeier i.

Fálesrášša vindkraft er eid av Aurora Vindkraft AS som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables. Selskapet har fått konsesjon til å bygge og drive cirka 60 vindmøller med et installert effekt på inntil 180 MV.

– Egeninteresser

Konsekvensen av FeFos deleierskap i vindkraftverket, er at reindriftens interesser kan settes på sidelinjen, mener forsker Ivar Bjørklund.

– På den ene siden skal de forvalte grunnen til beste for samisk kultur og næring. På den annen siden kan de ha egeninteresser av å omgjøre reinbeitearealer til etablering av vindkraftverk.

Det samme har også jurist og leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling, Mattias Åhren, påpekt. Han krever stans i vindmølleplanene :

– Gjennom sitt engasjement i vindkraftverket, er FeFo i ferd med å rive vekk grunnlaget for reindrifta i det aktuelle området i Kvalsund, mener Åhren.

Forventer en snarlig opprydding

Silje Karine Muotka

Også Sametinget har krevd opprydding i saka: – Vi ønsker ikke at FeFo skal eie selskaper som medfører endret bruk av utmark og avhendelse av fast eiendom, uttalte sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) til NRK i september i år.

Foto: Sander Andersen / NRK

Også Sametinget mener at medeierskapet i Finnmark Kraft kan ha ført FeFo inn i en uheldig dobbeltrolle .

– FeFo kan ikke eie selskaper som medfører endret bruk av utmarka, mener sametingsrådSilje Karine Muotka. Hun forventer at styret i FeFo snarest rydde opp i denne situasjonen.

Sametingsråd Silje Karine Muotka viser til at Samtingets plenum behandlet en sak om oppfølging av Finnmarksloven. Muotka sier at Finnmark fylkeskommune har hatt flere tidligere strategier, og forslaget som nå er fremmet er i tråd med den forrige strategien når det gjelder dette med næringsutvikling.

Muotka sier hun er spent på å følge fylkestingets behandling av denne saken.

Skal vedta et eget strategidokument

Saka vil bli tatt opp i fylkestinget i forbindelse med utarbeidelse av et eierstrategidokument for Finnmarkseiendommen.

Her vil Finnmark fylkeskommune beskrive sin nye eierstrategi oppgaver og forventninger til styremedlemmer som er oppnevnt av fylkestinget. Eierstrategien skal i tillegg være retningsgivende for Finnmark fylkeskommunens politikk i saker vedrørende Finnmarkseiendommen.

Retningsgivende dokument

FeFo har et styre på seks personer. Sametinget og fylkestinget i Finnmark velger tre medlemmer hver til styret. Kapittel to i eierstrategidokumentet tar for seg generelle prinsipper for oppføling av FeFo. Et sentralt punkt i dette kapittelet er at styremedlemmene som er oppnevnt av fylkestinget skal følge opp relevante planer og strategier som er vedtatt av fylkestinget.

Kapittel tre tar for seg de ulike virksomhetsområdene som FeFo er engasjert seg i. Disse er grunnforvaltning, utmarksforvaltning og friluftsliv og næringsutvikling.

Kapittel fire omhandler økonomien i FeFo og overskuddsanvendelse.

- Selv om FeFo skal ha en sunn og naturlig økonomi, så betyr dette ikke at selskapet trenger høyest mulig overskudd som mål for sin virksomhet, heter i tilrådningen fra fylkesrådmannen.

Vil ha bedre kommunikasjon

I strategidokumentet skal det også tas med et eget kapittel for kommunikasjon og rapportering.Her beskriver man hvordan FeFo bør arbeide for å oppnå bedre forankring og synlighet hos allmennheten og eierne.

Fylkesrådmannen mener at kommunikasjonsarbeidet må strykes dersom FeFo skal tilegne seg legitimitet og godt omdømme.

– Vanskelig overveielse

Også styreleder i FeFo, Marit Kirsten Anti Gaup, har tidligere vært bekymret for den dobbeltrolle som FeFo kan ha havnet opp i med aksjekjøpet i Finnmark Kraft AS. Men nå er hun mer forsiktig med sine kommentarer:

– Dersom vi selger aksjene, kan dette føre FeFo inn i en økonomisk uføre. Derfor må saka vurderes nøye før vi foretar endelig beslutning, svarer Gaup.

Saka skal ifølge henne opp til styrebehandling i førstkommende møte, den 5. november i Kirkenes.

Korte nyheter

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK
 • Undersøker mulig fall i fjell

  Det er iverksatt redningsaksjon på fjellet Grytetippen på Senja etter melding om at noen skal ha observert at en person ramlet ned fjellet. Det er ikke gjort noen funn, melder politiet. – Vi har luftambulanse, redningshelikopter fra Banak og politihelikopter på stedet. Mannskaper fra Røde Kors er også utkalt, melder politiet. Grytetippen er 885 meter høy og et populært turmål.

  Grytetippen på Senja
  Foto: Privat
 • Viessobuollin Kárášjogas

  Heahtebálvalusat bohte jođánit báikái go odne iđđedis čieža sulai ožžo dieđu das, ahte viessu lei buollimin Kárášjogas. Dollačáskadeaddjit nagadedje vajot čáskadit buollima, dieđihit politiiját twitteris. Viesus eai lean olbmot.

  Husbrann i Karasjok
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK