Hopp til innhold

– FeFo bør ikke drive næringsvirksomhet

– Finnmarkseiendommen (FeFo) bør på sikt avvikle sitt eierskap i Finnmark Kraft AS, mener fylkesrådmannen i Finnmark.

Øystein Ruud

– Det er ikke kommersielle interesser, men grunnforvaltning til beste for befolkningen i Finnmark, som skal være hovedrollen til FeFo, mener fylkesrådmannen i Finnmark, Øystein Ruud.

Foto: Bjarne Riesto / Finnmark fylkeskommune

Saka skal opp til fylkestingsbehandling den 29. oktober i forbindelse med utarbeidelse av et strategidokument for Finnmarkseiendommen (FeFo).

Og fylkesrådmann Øystein Ruud er klar i sin tilrådning: FeFo skal ikke investere i selskaper som driver næringsvirksomhet. Blant annet fordi dette etter hans mening strider mot det generelle prinsippet for overskuddsanvendelse. Denne slår fast at overskuddet skal benyttes til allmennyttige formål som kommer fylkets befolkning til gode.

– På samme tid kan eierskap i kommersielle selskaper føre til uheldige interessekonflikter, mener fylkesrådmannen.

Bakgrunnen for saka er at Finnmarkseiendommen (FeFo) har kjøpt seg inn med 12,5 prosent eierskap i Finnmark Kraft AS og betalt 7,5 millioner kroner av egne midler.

– Det kan bli krevende å balansere mellom rollen som både eier og forvalter når Finnmark Kraft AS skal investere i større kraftprosjekter, mener rådmannen.

– Uheldig dobbeltrolle

Forsker Ivar Bjørklund

Gjennom sitt engasjement i Finnmark Kraft AS, har Finnmarkseiendommen satt seg sjøl inn i en meget uheldig dobbeltrolle, mener forsker Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Privat

FeFo medeierskap i Finnmark Kraft AS har tidligere skapt reaksjoner også i forsker- og juristmiljøet.

– FeFo har med dette blitt den berømmelige «bukken som passer på havresekken» , mener Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø.

Medeierskapet har etter hans mening ført FeFo inn i en alvorlig rollekonflikt:

– FeFo opptrer som deleier og forvaltningsorgan på én og samme tid. Som grunneier skal de ta stilling til søknaden om å opprette Fálesrášša vindkraft i AS - et prosjekt Finnmark Kraft AS samtidig er medeier i.

Fálesrášša vindkraft er eid av Aurora Vindkraft AS som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables. Selskapet har fått konsesjon til å bygge og drive cirka 60 vindmøller med et installert effekt på inntil 180 MV.

– Egeninteresser

Konsekvensen av FeFos deleierskap i vindkraftverket, er at reindriftens interesser kan settes på sidelinjen, mener forsker Ivar Bjørklund.

– På den ene siden skal de forvalte grunnen til beste for samisk kultur og næring. På den annen siden kan de ha egeninteresser av å omgjøre reinbeitearealer til etablering av vindkraftverk.

Det samme har også jurist og leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling, Mattias Åhren, påpekt. Han krever stans i vindmølleplanene :

– Gjennom sitt engasjement i vindkraftverket, er FeFo i ferd med å rive vekk grunnlaget for reindrifta i det aktuelle området i Kvalsund, mener Åhren.

Forventer en snarlig opprydding

Silje Karine Muotka

Også Sametinget har krevd opprydding i saka: – Vi ønsker ikke at FeFo skal eie selskaper som medfører endret bruk av utmark og avhendelse av fast eiendom, uttalte sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) til NRK i september i år.

Foto: Sander Andersen / NRK

Også Sametinget mener at medeierskapet i Finnmark Kraft kan ha ført FeFo inn i en uheldig dobbeltrolle .

– FeFo kan ikke eie selskaper som medfører endret bruk av utmarka, mener sametingsrådSilje Karine Muotka. Hun forventer at styret i FeFo snarest rydde opp i denne situasjonen.

Sametingsråd Silje Karine Muotka viser til at Samtingets plenum behandlet en sak om oppfølging av Finnmarksloven. Muotka sier at Finnmark fylkeskommune har hatt flere tidligere strategier, og forslaget som nå er fremmet er i tråd med den forrige strategien når det gjelder dette med næringsutvikling.

Muotka sier hun er spent på å følge fylkestingets behandling av denne saken.

Skal vedta et eget strategidokument

Saka vil bli tatt opp i fylkestinget i forbindelse med utarbeidelse av et eierstrategidokument for Finnmarkseiendommen.

Her vil Finnmark fylkeskommune beskrive sin nye eierstrategi oppgaver og forventninger til styremedlemmer som er oppnevnt av fylkestinget. Eierstrategien skal i tillegg være retningsgivende for Finnmark fylkeskommunens politikk i saker vedrørende Finnmarkseiendommen.

Retningsgivende dokument

FeFo har et styre på seks personer. Sametinget og fylkestinget i Finnmark velger tre medlemmer hver til styret. Kapittel to i eierstrategidokumentet tar for seg generelle prinsipper for oppføling av FeFo. Et sentralt punkt i dette kapittelet er at styremedlemmene som er oppnevnt av fylkestinget skal følge opp relevante planer og strategier som er vedtatt av fylkestinget.

Kapittel tre tar for seg de ulike virksomhetsområdene som FeFo er engasjert seg i. Disse er grunnforvaltning, utmarksforvaltning og friluftsliv og næringsutvikling.

Kapittel fire omhandler økonomien i FeFo og overskuddsanvendelse.

- Selv om FeFo skal ha en sunn og naturlig økonomi, så betyr dette ikke at selskapet trenger høyest mulig overskudd som mål for sin virksomhet, heter i tilrådningen fra fylkesrådmannen.

Vil ha bedre kommunikasjon

I strategidokumentet skal det også tas med et eget kapittel for kommunikasjon og rapportering.Her beskriver man hvordan FeFo bør arbeide for å oppnå bedre forankring og synlighet hos allmennheten og eierne.

Fylkesrådmannen mener at kommunikasjonsarbeidet må strykes dersom FeFo skal tilegne seg legitimitet og godt omdømme.

– Vanskelig overveielse

Også styreleder i FeFo, Marit Kirsten Anti Gaup, har tidligere vært bekymret for den dobbeltrolle som FeFo kan ha havnet opp i med aksjekjøpet i Finnmark Kraft AS. Men nå er hun mer forsiktig med sine kommentarer:

– Dersom vi selger aksjene, kan dette føre FeFo inn i en økonomisk uføre. Derfor må saka vurderes nøye før vi foretar endelig beslutning, svarer Gaup.

Saka skal ifølge henne opp til styrebehandling i førstkommende møte, den 5. november i Kirkenes.

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK