Sametinget skeptisk til FeFo-eierskap i Finnmark Kraft

– Finnmarkseiendommen (FeFo) kan ikke eie selskaper som medfører endret bruk av utmark, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka

Finnmarkseiendommen må snarest rydde opp i forholdene med dobbeltrolle som medeierskapet i Finnmark Kraft har skapt, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Lisa Maria Anti

Hun er enig i kritikken fra forsker Ivar Bjørklund som mener at slikt eierskap kan være i strid med Finnmarksloven .

– Medeierskap i Finnmark Kraft AS kan ha ført FeFo inn i en dobbeltrolle. På den ene siden skal de forvalte grunnen til beste for samisk kultur og næring. På den annen side kan de ha egeninteresser av å omgjøre reinbeitearealer til etablering av vindkraftverk, mener forskeren.

Også sametingsråd Silje Karine Muotka mener at medeierskapet i Finnmark Kraft kan ha ført FeFo inn i en uheldig dobbeltrolle.

– Nå forventer jeg at styret snarest mulig rydder opp i denne situasjonen.

Plenumsvedtak

Bak seg har hun et enstemmig plenumsvedtak fra juni i år.

Her går det frem at Sametinget ikke ønsker at FeFo skal eie selskaper eller finansiere prosjekter som har utgangspunkt i ressurser og bruk som medfører endret bruk av utmark og avhendelse av fast eiendom.

– Slik forretningsvirksomhet vil kunne komme i strid med opparbeidede kollektive og individuelle rettigheter. Der Finnmarkseiendommen vurderer behovet for å avvike fra denne hovedregelen bes det om at dette tas opp med Sametinget for drøfting.

FeFo-ledere er orientert

Et enstemmig plenum i Sametinget har bedt Finnmarkseiendommen overveie alternativer til sitt eierskap i Finnmark Kraft AS.

– Samtlige styremedlemmer som er oppnevnt av Sametinget, er godt kjent med plenumsvedtaket, forteller Muotka.

Disse er styreleder Marit Kirsten Anti Gaup, nestleder Hartvik Hansen og styremedlem Mathis Nilsen Eira.

– Jeg har selv hatt møte med samtlige tre om denne saka, forteller sametingsråden.

Må være i samsvar med loven

Men dette er også tatt opp med Finnmark fylkeskommune i et eget møte, forklarer Muotka.

– Sametinget kommer ikke til å gi se før styret har avklart dette forholdet, og overveid alternativer til sitt eierskap i Finnmark Kraft AS.

Men hva alternativene kan være, vil hun ikke si noe om.

– Dette er noe som styret i FeFo må finne ut av. Men vedtaket må ikke være i strid med Finnmarkslovens formålsbestemmelse om å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur. Det kan heller ikke føre til endret bruk av utmark, fastslår sametingsråden.

– Ansvarsfraskrivelse

Harald Larssen
Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Saka er ennå ikke blitt diskutert innad i FeFo-styret, men vil bli satt på sakskartet så fort som mulig, ifølge nestleder Hartvik Hansen.

Han har uttrykt forståelse for kritikken mot FeFo. Men mener at det er det tidligere styret som må ta ansvaret.

Tidligere styreleder Harald Larssen er godt kjent med saka, men liker ikke at nåværende nestleder forsøker å skylde på andre.

–Alle må ta inn over seg at Finnmarkseiendommen på et tidspunkt valgte å bli medeier i Finnmark Kraft AS. Da nytter det ikke å skylde på andre. Vi må håndtere eierskapet på en best mulig måte. Og det mener jeg at Finnmarkseiendommen har klart, svarer Larssen.

Men også han har forståelse for at spørsmålet om dobbeltrolle blir reist.

– Så får vi se hva resultatet av styrebehandlinga blir, svarer Larsen.