Hopp til innhold

- Send reindriftsloven tilbake til regjeringen

Hun var med på å lage forslag til reindriftslov. Nå samler hun underskrifter for å sende forslaget tilbake til regjeringen. - Samene har vært nikkedukker og latt seg diktere, mener Karen Marie Eira Buljo.

Karen Marie Eira Buljo

Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino satt i lovutvalget.

Foto: NRK

Eira Buljo satt selv i utvalget som utformet det første forslaget til ny reindriftslov.

- Den nye reindriftsloven gir ikke kvinner flere rettigheter, mener hun.

GULDAL: - Boazodoalloláhka ii buorit nissoniid dili

I går ble forslaget til ny reindriftslov offentliggjort.  I hovedinnholdet sies det at man skal satse mer på likestilling.

Lovutvalgets medlem Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino er misfornøyd med forslaget.

- Søster må fremdeles spørre bror om hun kan være med i siidaandelen, sier hun.

- Undertrykking

- Når broren har siidaandel, må søstra, selv om de kanskje har like mange rein og jobber like mye, spørre om hun kan være med i siidaandelen. Det er rett og slett undertrykking at hun må være avhengig av ham, mener Eira Buljo.

Eira Buljo sier at hun i hele prosessen har prøvd å fokusere på rettigheter og si at reinmerket skal være grunnlaget i rettighetene. I forslaget sies det at man organiserer drifta på nytt, man fjerner driftsenhetene og oppretter siidaandeler.

- Når siidaandelen er grunnlaget, så må man søke om å få en rettighet.

 

Karen Marie Eira Buljo
Foto: Kjell Are Guttorm/NRK Sámi Radio

- Nikkedukker

Eira Buljo har via et kvinnenettverk samlet underskrifter og bedt om at loven sendes tilbake til regjeringa. Hun sier at samene har vært nikkedukker i prosessen.

- Jeg synes det er skremmende at storsamfunnets representanter har diktert og våre representanter har bare nikket. Dette gjelder blant annet de samiske representantene som satt i lovutvalget. Også Norske Reindriftssamers Landsforbund har "nikket", sier hun.

- Ikke samme rettigheter

I går, samme dag som lovforslaget ble offentliggjort, fortalte sametingspolitiker Kirsten Appfjell Eira (Åarjel Læstoe) i sametingsplenum at kvinnene i reindrifta ikke har de samme rettighetene andre har.

- Det er sånn i dag at man har en ordning under reindriftsavtalen som gir kvinner som er innehaver av en driftsenhet rett til svangerskapspermisjon, men dette gjelder ikke kvinner som har en driftsenhet sammen med mannen. Det er urettferdig og rammer de kvinnene som velger å være aktive deltakere i drifta og ikke ha annet lønnet arbeid.

- Regelverket må endres

Appfjell Eira tror ikke at en ny lov i seg selv er nok til å endre på situasjonen for kvinnene i reindrifta.

- Regelverkene må endres, det er ikke nok å få en ny lov. Vi er også nødt til å gjøre noe med holdningene, tror Appfjell Eira.

Appfjell Eira forventer at Sametinget følger opp dette og at Sametinget også tar opp med de norske myndighetene de problemene man opplever med det norske regelverket.

- For det er sånne ting som vil få praktisk betydning for kvinner i reindrifta, sier Appfjell Eira.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK