Hopp til innhold

- Send reindriftsloven tilbake til regjeringen

Hun var med på å lage forslag til reindriftslov. Nå samler hun underskrifter for å sende forslaget tilbake til regjeringen. - Samene har vært nikkedukker og latt seg diktere, mener Karen Marie Eira Buljo.

Karen Marie Eira Buljo

Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino satt i lovutvalget.

Foto: NRK

Eira Buljo satt selv i utvalget som utformet det første forslaget til ny reindriftslov.

- Den nye reindriftsloven gir ikke kvinner flere rettigheter, mener hun.

GULDAL: - Boazodoalloláhka ii buorit nissoniid dili

I går ble forslaget til ny reindriftslov offentliggjort.  I hovedinnholdet sies det at man skal satse mer på likestilling.

Lovutvalgets medlem Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino er misfornøyd med forslaget.

- Søster må fremdeles spørre bror om hun kan være med i siidaandelen, sier hun.

- Undertrykking

- Når broren har siidaandel, må søstra, selv om de kanskje har like mange rein og jobber like mye, spørre om hun kan være med i siidaandelen. Det er rett og slett undertrykking at hun må være avhengig av ham, mener Eira Buljo.

Eira Buljo sier at hun i hele prosessen har prøvd å fokusere på rettigheter og si at reinmerket skal være grunnlaget i rettighetene. I forslaget sies det at man organiserer drifta på nytt, man fjerner driftsenhetene og oppretter siidaandeler.

- Når siidaandelen er grunnlaget, så må man søke om å få en rettighet.

 

Karen Marie Eira Buljo
Foto: Kjell Are Guttorm/NRK Sámi Radio

- Nikkedukker

Eira Buljo har via et kvinnenettverk samlet underskrifter og bedt om at loven sendes tilbake til regjeringa. Hun sier at samene har vært nikkedukker i prosessen.

- Jeg synes det er skremmende at storsamfunnets representanter har diktert og våre representanter har bare nikket. Dette gjelder blant annet de samiske representantene som satt i lovutvalget. Også Norske Reindriftssamers Landsforbund har "nikket", sier hun.

- Ikke samme rettigheter

I går, samme dag som lovforslaget ble offentliggjort, fortalte sametingspolitiker Kirsten Appfjell Eira (Åarjel Læstoe) i sametingsplenum at kvinnene i reindrifta ikke har de samme rettighetene andre har.

- Det er sånn i dag at man har en ordning under reindriftsavtalen som gir kvinner som er innehaver av en driftsenhet rett til svangerskapspermisjon, men dette gjelder ikke kvinner som har en driftsenhet sammen med mannen. Det er urettferdig og rammer de kvinnene som velger å være aktive deltakere i drifta og ikke ha annet lønnet arbeid.

- Regelverket må endres

Appfjell Eira tror ikke at en ny lov i seg selv er nok til å endre på situasjonen for kvinnene i reindrifta.

- Regelverkene må endres, det er ikke nok å få en ny lov. Vi er også nødt til å gjøre noe med holdningene, tror Appfjell Eira.

Appfjell Eira forventer at Sametinget følger opp dette og at Sametinget også tar opp med de norske myndighetene de problemene man opplever med det norske regelverket.

- For det er sånne ting som vil få praktisk betydning for kvinner i reindrifta, sier Appfjell Eira.

Korte nyheter

 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen
 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.