NRK Meny
Normal

Slik blir det nye sjukehustilbudet

Det nye sjukehuset i Molde får 197 sengeplasser. I Kristiansund skal det etableres et distriktsmedisinsk senter med 22 poliklinikkrom, ti dagplasser og fire rom for bildediagnostikk.

Nytt sjukehus Molde
Foto: Helse Møre og Romsdal

Dersom det blir dagkirurgi, må Kristiansund i tillegg ha to operasjonsstuer og sju ekstra oppvåkningsplasser. I tillegg kommer 39 sengeplasser knyttet til psykiatritilbudet i Molde.

Det nye fellessjukehuset skal bygges med et areal på 58.000 kvadratmeter. Det er 20.000 kvadratmeter mindre enn forslaget som først ble lagt frem.

Espen Remme, Helse Møre og Romsdal

Espen Remme er direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Tore Ellingseter

Samtidig må styret i Helse Møre og Romsdal ta stilling til om en skal bygge nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund eller bruke lokalene i dagens sjukehus. Styret må også avgjøre om Kristiansund skal ha dagkirurgi eller ikke.

Det har mellom annet resultert i at samla bruttoarealbehov for SNR er redusert med om lag 20 000 m² i konseptfasen sammenlignet med idéfasen som var 78 000 m²

Gruppen legger også opp til at en skal effektivisere pasienttransporten for akuttpasienter. Det betyr en styrking av ambulansetjenesten og at akuttpasienter alltid skal fraktes med raskeste transportmiddel. Rapporten legger opp til at helikopter skal brukes. Det legges også opp til en mer omfattende følgetjeneste for alvorlig syke som skal flyttes.

DMS i Kristiansund

Konseptrapporten foreslår at det skal etableres et forholdsvis omfattende tilbud i Kristiansund.

Det skal etableres et såkalt Distriktsmedisinsk Senter, DMS.

Det foreligger fire ulike løsninger. To av løsningene forutsetter drift i dagens lokaler, der ene er med dagkirurgi, og det andre alternativet uten dagkirurgi.

I forslag nummer tre og fire legger en til grunn at en bygger et nytt medisinsk senter i Kristiansund. Her er også alternativet med og uten dagkirurgi.

I alle fire forslagene er det lagt opp til poliklinikker og dagbehandling. Ifølge rapporten kan så mye som 80 prosent av dagens ortopedi og gynekologi-pasienter få dagkirurgi i Kristiansund i fremtiden, om styret sier ja.

Espen Remme, Helse Møre og Romsdal

Espen Remme er direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Tore Ellingseter

Gruppen som har utarbeidet forslaget mener at det medisinske tilbudet i Kristiansund kan styrkes ytterligere dersom en inngår et nært samarbeid med kommunen om samlokalisering av helsetjenester.'

Men i mangel på alternative tomter er det ikke lagt fram et konkret nybygg-løsing for et DMS i Kristiansund. Prosjektorganisasjonen har sett nærmere på flere mulige løsninger for et nybygg, der både oppbygging og form har flere alternative løsninger.

I rapporten skriver de at jakten på en alternativ tomt vil holde frem høsten 2016.

Helseforetaket har penger, prosjektet mangler

Ifølge rapporten er det fullt mulig for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge å finansiere storsatsinga på Nordmøre og i Romsdal. Men isolert sett har prosjektet en dårlig økonomi.

I rapporten står det følgende:

Analysar av økonomisk bereevne for SNR-prosjektet viser at HMR HF og HMN RHF har likviditet og driftsøkonomi til å realisere prosjektet. Helseføretaket og det regionale helseføretaket klarer å bære prosjektet innafor dei økonomiske rammene. Prosjektet har isolert sett ikkje bereevne, verken når det gjeldlikviditet eller rekneskap

Helse Møre og Romsdal / Konseptrapport

150 mennesker involvert i planleggingen

Prosjektdirektør Bjørn Remen for den nye Fellessykehuset

Prosjektdirektør Bjørn Remen for den nye fellessykehuset

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Sykehusbygg HF ved prosjektleder Bjørn Remen forteller at over 150 ansatte i Helse Møre og Romsdal, brukere og kommuner i Nordmøre og Romsdal har bidratt i planlegginga.

– Jeg vil rose alle som har bidratt i planlegginga. Vi har stor respekt for at det har vært krevende for flere å bidra i prosjektet, men vil opplever at prosessen har være konstruktiv og god, sier prosjektdirektør Bjørn Remen.

Bygger for fremtiden

Molde nye sjukehus

Det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal bygges med tanke på hvordan fremtidsutviklingen blir i fylket vårt

Foto: Helse Møre og Romsdal

I 2014 gjennomførte Helse Møre og Romsdal idéfasen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Vedtaket om å bygge på Hjelseth ble utenfor Molde ble gjort i desember 2014.

Helseforetaket har i sine planer tatt hensyn til hvordan fremtiden vil se ut i Møre og Romsdal de neste tiårene.

Det er ventet en befolkningsøkning på 50.000 mennesker i fylket. Samtidig vil den medisinske utviklinga gi nye muligheter. Samtidig vil sykdomsbildet endre seg. Det samme vil veinettet i fylket gjøre. Alt dette er viktige moment som er vurdert i samband med bygging at det nye sjukehuset.