Åtvara i oktober: Her er brevet frå barnelegen

I går gjekk lege Anne Owczarz knallhardt ut mot helseministeren og skulda han for å ha ansvaret for barnedødsfallet i Kristiansund søndag. Alt i oktober skreiv ho brev til Høie der ho som tillitsvald stiller seg svært kritisk til vedtaket om å helgestenge barneavdelinga.

Anna Owczarz

Anna Owczarz er lege ved barneavdelinga ved sjukehuset i Kristiansund.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Bakgrunnen for vedtaket var at helseforetaket må spare pengar. Ved å stenge avdelinga skulle Helse Møre og Romsdal i alt spare 4,5 millionar kroner kvart år.

Avgjerda skapte sterke reaksjonar blant dei som bur i Kristiansund, og ikkje minst blant foreldre og pårørande til barn som har særleg behov for medisinsk hjelp.

Fortvilte tilsette

Også dei tilsette ved sjukehuset har protestert. 23. oktober skreiv Owczarz eit brev til Bent Høie på vegne av barnelegane ved sjukehusa i Molde og Kristiansund, der ho skildrar situasjonen som fortvilande og kritisk.

I svaret frå helsedepartementet heiter det at dei også har fått fleire spørsmål frå pårørande i saka og at dei har forståing for uroa. Departementet vil likevel ikkje gå inn i saka, fordi dei meiner dette er Helse Møre og Romsdal sitt ansvar.

Les heile brevet frå Anna Owczarz her. Svaret frå departementet ligg nedst i teksten:

Kristiansund 22.10.2014
Kjære helseminister Bent Høie!

Jeg håper du tar deg tid til å lese dette brevet fra en fortvilt barnelege og tillitsvalgt i Kristiansund hvor en barneavdeling er nylig blitt helgestengt for å spare penger.

1. Fakta om barneavdeling

I Møre og Romsdal har man i mange tiår hatt 2 barneavdelinger

-- En i Kristiansund med 8 senger med en populasjon på 24.000 barn per dags dato. Denne avdelingen har et bredt tilbud og er den nærmeste avdelingen for syke barn i Nordmøre og Romsdal.

-- En i Ålesund med 18 senger og 36.000 i barnepopulasjon i Sunnmøre, i tillegg en nyfødt intensiv avdeling.

Barneavdeling i Kristiansund har vært i drift i 46 år! De siste 3 år var den stengt for 8 uker om sommeren.

Det jobber en fast stab med 5 overleger og 2 assistentleger hos oss. Barneavdeling i Kristiansund har i alle år vært «sykehusets perle» og trygghetsbase for mange barn, spesielt de med kroniske sykdommer og behov for hyppige innleggelser. Alle forsøk på å nedbygge dette godt fungerende tilbudet vekket enorm engasjement i samfunnet.

Alle leger her jobber i et veldig effektivt hjemmevaktsystem og vi er på jobb hver dag kl.8-16 både før og etter vakt.

2. Funksjonsfordelingsprosesser ved Klinikk for Barn og Unge Helse Møre og Romsdal

Da det ble opprettet Helse Møre og Romsdal ble vi i Kristiansund og Molde fusjonert med Ålesund i en klinikk. Dr Ove Økland – mangeårig sjef fra barneavdeling i Ålesund ble vår Klinikksjef.

I fjor satt jeg inn i en arbeidsgruppe som skulle se på funksjonsfordeling i barneklinikken som et ledd i planlegging av nytt akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal. Målet skulle være å sikre et likeverdig tilbud i Møre og Romsdal.

Vi prøvde å kommunisere tydelig at barnetilbudet i Nordmøre og Romsdal ikke kan nedbygges på vei mot et nytt sykehus men må støttes og videreutvikles! Ellers ville man ikke kunne rekruttere spesialister til det nye sykehuset. Kompetansen som blir nedbygd blir vanskelig å bygge opp igjen.

Det ble diskutert 3 modeller for organisering av barnetilbud i fylke:

MODELL A- full drift av begge barneavdelinger. Det ble enighet om at det var det beste tilbudet for barn, noe ROS analysen, utført i den sammenheng, bekreftet. Modellen møtte imidlertid ikke innsparingskravene.

MODELL B- full drift i Ålesund, bare poliklinikk i Kristiansund

MODELL C- full drift i Ålesund, helgestengt i Kristiansund

Under arbeidet ble det kartlagt både budsjetter, aktivitetstall, antall ansatte mm på Sunnmøre vs Nordmøre og Romsdal.

Det ble konkludert med at vår avdeling i Kristiansund med barnepoliklinikk i Molde var både særdeles billig, driftig og effektiv. Vi ble også klar over en oppsiktsvekkende skjevfordeling i midler tilrettelagt mellom Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal. Til tross for denne forskjellen hadde vi veldig høye aktivitetstall i sammenligningen.

Noen eksempel (tallene er avrundet, hentet fra prosjektboka utgitt offentlig):

Stillinger : Ålesund 99, Kristiansund 33

Legestillinger: Ålesund 21; Kristiansund 7

Brutto budsjett : Ålesund -106 mill.; Kristiansund- 21 mill

Netto budsjett : Ålesund -68 mill; Kristiansund -9 mill.

Budsjetterte inntekter :Ålesund 38 mln; Kristiansund : 12 mln

Innleggelsestall/år: Ålesund 900; Kristiansund 600

Polikliniske konsultasjoner : Sunnmøre- 7500; Nordmøre og Romsdal 3300.

De siste årene er behandling for en del for tidlig fødte (før svangerskapsuke 28) og behandling av asfyksiskadede nyfødte anbefalt sentralisert til universitetssykehus. Dette av faglige hensyn.

Nyfødt intensiv avdeling i Ålesund har i 2012 behandlet kun 12 av disse barn; Samtidig er dette en pasientgruppe som er svært kostbar og ressurskrevende. Under gruppearbeidet kom avdeling i Kristiansund med et alternativt forslag om funksjonsfordeling som skulle sikre likeverdig tilbud til store pasientgrupper og sikre samtidig bedre økonomi. Vi kom med forslag om

MODELL D- vedlegg nr 1-oppretholde døgnåpen avdeling i Kristiansund som vil sikre tilbudet til en stor pasientgruppe. Vi mente det var riktig å overføre tilbudet til ekstremt premature og asfyksiskadede til St.Olavs Hospital, noe som vil være helt i tråd med de nasjonale faglige anbefalinger. En slik omlegging vil frigjøre vesentlig mer resurser enn nedlegging av akutt spesialisthelsetilbud i Kristiansund i helgene, bl.a. ved å gjøre det unødvendig med en tertiær barnelege vaktskikt i Ålesund.

Dessverre nektet klinikksjefen å diskutere forslaget vårt. Det skulle bli laget en gruppe for å vurdere dette. Vi ønsket å ha nyfødtlege fra St.Olavs og oss i gruppa. Dette har aldri skjedd. Styret fikk derimot presentert gamle beregningene , faglige hensyn ble oversett. Etter styrevedtak endte det med at barneavdelingen i Ålesund /nyfødt intensiv sitter med 3 barneleger på vakt hver eneste dag som et eneste ikke-universitetsykehuset i Norge , mens i Kristiansund fjerner man den eneste barnelegen fra hjemmevakt store deler av året.

3. STYRET HELSEFORETAKET MØRE OG ROMSDAL FATTET DEN 11.06.14 MED 5 mot 4 STEMMER VEDTAK OM Å OMGJØRE BARNAVDELING I KRISTIANSUND TIL 5-DAGERSPOST.

Helseforetaket har som kjent store økonomiske utfordringer å takle. Dermed ble forslag om å spare 4 millioner på vår drift vedtatt, innsparingen var eneste grunnen til vedtaket. Vi påpekte at transportkostnader og tap av inntekt til andre foretak, spesielt Helse Sør Trøndelag, vil i hvert fall nulle ut innsparingen og ordningen vil samtidig medføre store ulemper for pasienter. Vi lyktes dessverre ikke med våre argumenter. Grunnet mye ambulansetrafikk mellom Kristiansund og Molde ser man allerede nå behov for en tredje ambulansebil her. Blir den innkjøpt for å takle større mengde av «nyfødt- og barnetransporter» så blir drifts - omleggingen fort dyrere enn den tidligere driften var.

4. Hva innebærer en helgestengt barneavdeling i Kristiansund for pasientene?

--Akutt syke barn må reise langt til det nærmeste tilbud!

Foreldre kommer med akutt syke barn til vurdering hos legevaktslegen i Kristiansund eller Molde. En del av dem har da allerede reist opp til en times tid! Fra Kristiansund tar det minst 3 timer til barneavdelingen i begge retninger – både mot Ålesund og mot Trondheim. I begge retninger er man i tillegg avhengig av ferge - noe som kan gi store forsinkelser på helg grunnet sjeldne avganger. Det er enorm påkjenning for den lille pasienten som er på lang reise med feber, tungpust, oppkast , dårlig almenntilstand mm. Voksne har beholdt sine akutte tilbud både i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund, noe som selvfølgelig er på sin plass. Vi kan ikke se hvorfor barn ikke behøver en likeverdig tilgang til akutt spesialistbehandling som voksne har.

--Syke barn under behandling ved barneavdeling må bli flyttet fredag kl. 15 til Ålesund for å fortsette behandlingen.

Det sier seg selv at dette utgjør en svær belastning for disse pasienter som befinner seg i en sårbar situasjon. Det fører fort til at helsepersonalet kan komme i konflikt om de faglig riktige valg. Pasienter vil kunne skrives ut tidligere enn man ellers hadde anbefalt for å spare dem for en slitsom transport. Ansvaret ligger likevel hos legen som samtidig føler at hun har gått i akkord med sin legekunst.

--Stor avstand til nærmeste barneavdeling medfører risiko for liv og helse når transporten svikter

Kristiansund ligger nær fjord og fjell, mye uvær og mangel på fastlandsforbindelser er viktige faktorer. Samtidighetskonflikter, utflydd tid for flere helikopterteam samtidig er realiteter vi til stadighet må forholde oss til. Vi er klare over at vi i landet vårt ikke kan unngå reiser og man kan ikke ha sykehus overalt. Men denne driftsomleggingen vil gi en stengt avdeling i 160 av 365 dager per år og vil således gjøre Nordmøre og Romsdal til det eneste sted i Norge med sammenlingbar befolkningstetthet som har så stor avstand til nærmeste barneavdeling.

--Grunnleggende trygghet for kronisk og alvorlig syke barn er blitt borte.

-- Vår fødeavdeling er uten barnelege på vakt. Avdelingen er sårbar grunnet svakheter i anestesi- og gynekologiberedskap. Av denne grunnen , ifølge ROS analysen, er barnelege i vakt en nøkkel person når et nyfødt er kritisk syk. Vår tilstedeværelse minsker risiko for tap av barnets liv og helse betydelig.

5. Hvorfor bør denne avdelingen være åpen kontinuerlig?

--for å ta være på fagmiljø og kompetansen i interimsfasen før et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal kommer. Vi er et lite, men godt fungerende miljø på vei mot det nye sykehuset som vil trenge fullverdig barneavdeling. Det er svært viktig å ta vare på det og videreutvikle til det beste for barn i Nordmøre og Romsdal.

--fordi det er det beste for barn i Nordmøre og Romsdal.

Vi har nå bak oss den første stengningshelgen etter omlegging. 6 barn ble transportert til Ålesund kun fra Kristiansund (en har ikke tall fra Molde). Dette har vært en stor påkjenning for alle disse og det ble mange fortvilelsestårer. Vi opplever behandlingen av disse barn og familier som uverdig og veldig belastende.

Det oppleves som om man har glemt den lille og sårbare pasienten og dens rettigheter. Man kan klart se at det grunnleggende hensynet til barnets beste i barnekonvensjonen art. 3 ikke ble ivaretatt ved denne vurderingen (om det i det hele tatt ble drøftet). Etter denne artikkelen skal handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner først og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorg eller vern av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn.

Undertegnede har jobbet ved den barneavdelingen i 13 år og er også lege ved barnehabilitering i Kristiansund. Der møter jeg de sykeste barn med funksjonshemninger og alvorlige sykdommer. Mange av de familier lever i frykt for barnas liv. Jeg har fulgt mange fra de var født og vet at når alt blir usikkert og uvisst så er det så viktig å ha en trygghetsbase for barnet så vel som foreldre. Det er dette vår avdeling har vært for mange. Jeg har engasjert meg for dem i alle år, og opplever det som nå skjer som galskap. Innsparingseffekten står på ingen måte i en akseptabel relasjon til hva vi pålegger disse pasientene.

Siden de vanlige ledelseslinjer ikke har ført fram så jeg ikke noe annen mulighet enn å skrive dette brevet, i håp om at vår helseminister griper inn i denne urettferdigheten. Meg, de ansatte så vel som foreldrene og barn i Kristiansund, Molde og omegn, håper og venter på Deres svar.

Med vennlig hilsen

Anna Owczarz
Tillitsvalgt for barneleger i Kristiansund og Molde

Her er svaret frå helsedepartementet datert 25.11.2014

Vedr. barneavdelingen i Kristiansund

Jeg viser til ditt brev av 22. oktober 2014 til helse- og omsorgsminister Bent Høie, som tillitsvalgt for barneleger i Kristiansund og Molde. Helse- og omsorgsministeren har bedt meg besvare henvendelsen.

Jeg har lest brevet ditt, og setter stor pris på at du formidler din opplevelse av saken til meg. Vi har også mottatt flere henvendelser fra pårørende i saken.

Jeg forstår at du er opptatt av å ivareta et så godt tilbud som mulig for barna og det faglige miljøet for dere ansatte. Jeg forstår at dere som helsepersonell kan komme i enkelte krevende situasjoner som følge av endringen, situasjoner som oppleves som belastende for barna og deres foreldre. Jeg håper at det i den grad det er mulig legges opp til tilpassede løsninger for alvorlig syke barn med spesielle behov.

Selv om jeg har forståelse for mange av argumentene dine så kommer ikke departementet til å gå inn i saken. Helse Møre og Romsdal har et ansvar for organiseringen av tjenesten i sin region og må også etter endringen innrette sin drift på en hensiktsmessig måte der kvalitet og pasientsikkerhet tillegges nødvendig vekt, slik at barna får en god og forsvarlig helsehjelp, også i helgene.

Med vennlig hilsen

Anne Grethe Erlandsen

Den 11.12. 2014 svarar Owczarz:

Jeg takker for Deres brev!

Saken har langt større dimensjon enn til å sette oss i"enkelte krevende situasjoner".Tilpassede løsninger for alvorlig syke barn med spesielle behov finnes heller ikke. Det fattede vedtaket er tragisk for alle barn og deres famillier i Nordmøre og Romsdal.

Det nærmer seg tida når helseminister skal fatte vedtak om et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Vedtaket skal gjelde både lokalisering og innhold. Dette sykehuset skal være en akutt sykehus for 120.000 mennesker -men ikke barn! Man har gjort tilgjengelighetsanalyser for tid og avstand til det nye sykehuset for så erklære at dette ikke skal gjelde barn! Dette siden ledelsen fra

Ålesund lot ikke å planlegge en barneavdeling ved det nye sykehuset. Etter planen skal barna ligge på respektive voksnes avdelinger (kirurgen, ortopeden, ØNH). De som trenger å bli innlagt pga ren barnemedinske tilstander skal transporteres til Ålesund selv om barnelege skal være på vakt!

Jeg håper at Helsedepartamentet holder øynene åpne for dette som skjer her og bidrar aktivt til at barn i Nordmøre og Romsdal som er blitt diskriminert gjennom nylig vedtak får verdig behandling trygd og hjemmenær ved det nye sykehuset.

Dette sykehuset vil trenge en barneavdeling åpent året rundt og døgnet rundt. Det er det eneste rettferdige ovenfor barn i den delen av fylket. Det er det eneste som sikrer barn -og ungdomsvennlig helsevesen i området som Helsedepartamentet er så opptatt av.

Med vennlig hilsen

Anna Owczarz barnelege og tillitsvalgt