Dømt til syv års fengsel for overgrep mot døtre

Mannen i 40-årene møtte selv ikke opp i ankeforhandlingene i Frostating lagmannsrett, men fikk redusert straffen med ett år.

Resepsjon Frostating lagmannsrett Ålesund Sunnmøre tingrett

ANKESAK: Mannen i 40-årene fikk redusert straff i ankesaken i Frostating lagmannsrett, og ble dømt til syv års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to døtre.

Foto: Harry Heggdal / NRK

I fjor ble Sunnmørsmannen dømt til åtte års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep og voldtekt over flere år mot sine to døtre. Mannen anket inn dommen, men møtte ikke opp til ankeforhandlingene.

Retten ble utsatt i påvente av at mannen skulle møte opp, men kort tid senere fikk retten beskjed om at mannen var pågrepet av politiet mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Ankeforhandlingene ble utsatt til neste dag, men heller ikke da møtte mannen opp.

Dermed ble anken hans når det gjaldt skyldspørsmålet forkastet, og han ble kjent skyldig i overgrepene.

Mannen var kjent med at hans uteblivelse ville medføre avvisning, og at dette burde etter påtalemyndighetens syn sammenlignes med en tilbaketrekking av anken.

Det ble lagt til grunn at tilbaketrekking av anke måtte likestilles med en uforbeholden tilståelse, og at dette gjaldt uavhengig av om tilbaketrekkingen var kombinert med en skylderkjennelse. Lagmannsretten tok dette i betraktning ved straffeutmålingen.

Kontaktet døtre på Facebook

Ifølge dommen skal mannen ha skrevet en melding til den ene datteren over Facebook, kort tid før ankeforhandlingene. Han kom med ønske om å få kontakt med døtrene og skrev:

« ... så jeg kan legge alle kortene på bordet og innrømme alt ... Jeg ønsker å renske samvittigheten min og be om unnskyldning for alt.»

I dommen står det at «selv om innrømmelsen kom for sent, er det likevel et moment som må tillegges vekt i saken». Dette ble derfor tatt i betraktning når mannen fikk redusert straff.

Lang saksbehandlingstid

I dommen kommer det frem at lang saksbehandlingstid er et annet moment som spiller inn i mannens reduserte straff.

Overgrepet mot en niese ble anmeldt i 2013, og det gikk mer enn tre år før tiltale ble tatt ut i september 2016. De to døtrene anmeldte overgrep i 2015.

– Dette innebærer et brudd på etter EMK (Den europeiske menneskerettighetskommisjon) til rettergang innen rimelig tid. Rettergangen i forhold til de øvrige overgrep som ble kjent etter anmeldelsen i mai 2015, anses ikke som konvensjonsbrudd selv om saksbehandlingen har tatt lang tid, skriver lagmannsretten.

Fant flere hundre bilder og filmer

Før dommen i fjor hadde politiet avdekket flere hundre bilder og filmer med innhold som seksualiserer barn, hjemme hos mannen.

Politiets etterforskning viste at bilder og filmer hadde blitt lastet ned over tid, og noen av filene hadde senere blitt systematisert i kataloger av den som hadde brukt datamaskinen.

I retten i fjor fortalte en av døtrene at overgrepene startet allerede da hun gikk i 1. og 2. klasse på barneskolen. Overgrepene fortsatte helt frem til 5. klasse, ifølge forklaringen i retten.

Overgrepene skjedde som oftest i familiens bolig, og tiltalte drakk ofte alkohol da overgrepene skjedde. Mannen brukte vold og trusler før og under overgrepene som ble anmeldt i 2015.