– Vil legge frem ny og viktig dokumentasjon

Kristiansund kommune vil legge frem ny og viktig dokumentasjon i ankesaken til Frostating agmannsrett som vil vise at tomtevalget i sykehussaken er ugyldig.

Rettssak Kristiansund kommune Helse Midt-Norge

Kristiansund kommune tapte rettssaken mot Helse Midt-Norge i Inntrøndelag tingrett.

Foto: Terje Reite / NRK

Det skriver ordfører Kjell Neergaard (Ap) og rådmann Arne Ingebrigtsen i en pressemelding.

Kommunen tapte rettssaken mot Helse Midt-Noreg i Inntrøndelag tingrett, men bystyret i Kristiansund har gjort vedtak om at de vil anke dommen til lagmannsretten.

Saksbehandlingfeil

Advokatfirmaet Hjort som er kommunens prosessfullmektig, har i sitt prosessskriv påpekt det de mener er saksbehandlingsfeil forut for foretaksmøtet 19.desember 2014, og at vedtaket om sykehustomt på Hjelset i Molde derfor er ugyldig:

“Utredningsarbeidet er i strid med prinsippet i forvalt­ningsloven § 17 og i strid med de retningslinjer og den praksis som er etablert for tidligfase­planlegging av syke­husprosjekter”.

Det er ikke avgjort om saken kommer opp i Frostating lagmannsrett. Lagmannretten har varslet kommunen at den vurdere å nekte anke.

Vil kalle inn Remme

I prosessskrivet blir det pekt på det advokatfirmaet mener er flere svakheter ved tingrettens vurderinger av utredningsarbeidet som ble utført. Det er også klart at administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, vil bli kalt inn som vitne.

”En rekke sentrale dokumenter knyttet til ide­fase­arbeid­et ble ikke framlagt for tingretten, og forholdet til tidligfaseveilederen ble ikke nærmere vurdert. Espen Remme, tidligere strategi og utviklingssjef i HMR med ansvar for idefase­arbeidet, nå administrerende direktør i HMR, vil kunne forklare seg nærmere om idefase­arbeidet”.

– Grundig arbeid

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund mener at advokatfirmaet Hjort har gjort et grundig forarbeid i for­bindelse med ankesaken i tett samarbeid med rådmann og administrasjonen.

– Jeg ser fram til å etter­komme bystyrets vedtak om å få saken behandlet av Frostating lagmannsrett, og å få tomtevedtaket i sykehussaken kjent ugyldig.